Ханс Айзенк е роден в Германия, но се мести в Англия като младеж през 30-те години на 20 век поради съпротивата му на нацистката партия. Айзенк е основател и редактор на журнал за „Личностни и индивидуални различия“ и е автор на над 50 книги и 900 академични статии.Ханс Айзенк разработва известният трифакторен модел на личността, според който в основата на личността лежат три най-общи личностни черти - екстраверсия - интроверсия, невротизъм - емоционална стабилност и психотизъм. 
 • Екстра- интроверсията е свързана с процесите на нервна стимулация на кората на главния мозък. Съществува една подкорова мозъчна структура, наречена ретикуларна формация, която изпраща импулси към кората и е отговорна за поддържане на състоянието на бодърстване. Когато тези импулси са недостатъчни е необходима допълнителна външна стимулация за поддържане състояние на оптимално бодърстване. На равнище личност тази биологична особеност във функционирането на мозъка се проявява като екстравертна насоченост. Екстравертите са ориентирани към честа смяна на стимулацията, лесно се отвличат по време на работа и са податливи на преживявания на монотония. Те са общителни, импулсивни, открити и непосредствени в чувствата си, лесно се приспособяват към промените. Екстравертите са отзивчиви, жизнерадостни, обичат развлечения и рискове, насочени са към лидерство. Когато импулсите от ретикуларната формация са достатъчно силни индивида не се нуждае от много допълнителна външна стимулация, за да поддържа състояние на оптимално бодърстване. Това е биологичната основа на интровертната насоченост. Интровертите имат трудности в установяване на контакти с непознати, често са заети със себе си и своите мисли и преживявания, трудно понасят промените. Те са спокойни и уравновесени, действията им са обмислени и рационални, но не обичат да работят в условия на бързане и недостиг на време. Обичат реда и спокойствието, придържат се към етичните норми и имат чувство за отговорност. 
 • Невротизмът в биологично отношение се свързва с особеностите на функциониране на лимбичната система, която управлява някои вегетативни функции и е отговорна за протичането на емоционалните реакции. Лицата с високи показатели по невротизъм са емоционално неустойчиви и неуравновесени. Тяхното настроение лесно и често се мени, в преживяванията им преобладават тревожност, мнителност, нерешителност. В критични ситуации лесно изпускат нервите си и имат ниска устойчивост на стресови въздействия. В противоположност на тях емоционално стабилните са спокойни, уравновесени, уверени и решителни. Трудно се поддават на емоциогенни въздействия и имат по- висока поносимост на стрес. 
 • Психотизмът  е проява на някои отклонения във функционирането на ендокринната система. Високите показатели по тази личностна черта са свързани с различни симптоми, които са показателни за предразположеност към психични заболявания. От друга страна обаче, психотизмът е характерна особеност на личността в художествено-творческата сфера.
Алберт Бандура
Алберт Бандура е канадски психолог, известен най-вече със своята теория за социалното научаване. Централно в тази теория е понятието “имитационно научаване”. Ние научаваме много, просто като наблюдаваме поведението на другите и като им подражаваме. Имитираното поведение влиза в индивидуалния репертоар ако получава подкрепа, т.е. ако води до положителни резултати. Някои подкрепи също могат да се усвоят чрез наблюдение на поведението на другите. Това заместително подкрепяне спестява необходимостта от натрупване на личен опит само по пътя на собствени проби и значително ускорява процесите на социално научаване. То дава възможност индивида да се ползва от опита на другите около него и така да усвоява знания и умения, натрупани в историческото развитие на човечеството.  Научаването чрез наблюдение обаче не е механично копиране на поведението на другите. Хората активно комбинират наблюдаваните поведения, повтарят ги в разширен съкратен вид като заимстват от различни хора различни модели на поведение. По такъв начин научаването придобива индивидуален характер.
Факторите от социалната среда, които влияят върху формирането на личността могат да се представят в ирархичен ред.
 • Семейната среда освен че съдейства за окончателното формиране на биологичните предразположения на индивида задава и поведенческите модели на ежеднивния бит.
 • Възпитанието на човека, неговите предпочитания и вкусове, отношението към близките в значителна степен зависят от семейството. 
 • Неформалните групи (приятели, съседи, хора с общи интереси) имат съществено значение за развитието на самооценките и себепознанието. Те са източник на информация за равнището на притежаваните лични качества и чрез механизмите на социалното равняване способстват за формиране на относително точна представа за себе си. Освен това, в неформалните групи се изграждат множество от социални нагласи на индивида, на основата на които той поддържа собствено мнение по различни въпроси.
 • Заеманата позиция в обществото (професия, длъжност, организация, в която човекът работи, политическа принадлежност и т.н.) има определящо значение за формирането и поддържането на его- идентичността и самоопределението.
 • Етническата принадлежност определя етническото самосъзнание.
 • По подобен начин религиозната принадлежност обуславя формирането и поддържането на широк кръг убеждения, вярвания и обичаи.
 • Принадлежността към определена култура определя цялостния мироглед и манталитет на личността, а така същообичайните форми на социално поведение.
   
Гордън Олпорт е роден в гр. Монтезума, щата Индиана, САЩ,  през 1987г. Той е най-малкият от четирима братя. Гордън е срамежливо и ученолюбиво  дете, което прекарва детството си доста изолирано. Баща му е лекар и той израства с всички пациенти, лекари и сестри наоколо, както и с типичните дреболии, подобаващи на малка болница, където се работи здраво. Иначе, ранният етап от живота му е доста приятен и безметежен.
   Гордън Олпорт се противопоставя на фройдисткото гледище за безсъзнателното и позицията му е много по- близка до тази на Алфред Адлер. Личността според негоо е организирано цяло, а не сбор от навици и фиксации. Тя съществува сега и гледа към бъдещето, а не към миналото. Фундаментална роля в личностния растеж играе това, което Олпорт нарича “функционална анатомия на мотивите”, т.е. появата на нови мотивационни системи. Олпорт се отличава от другите автори по това, че той не тръгва от клиниката /патологията/ към нормалното, а по обратния път- от нормалното към патологичното. В основата на теорията на Олпорт са няколко идеи:

 • че хората имат сбор от диспозиции /предразположености/ да реагират по определен начин в дадени ситуации /TRAITES/ трейтс- черти;
 • няма двама души, които да са еднакви;
 • човекът е открита система /подобно на Ерих Фром Олпорт казва, че човекът заедно с останалия свят е в открита система, която трябва да се развива/;
 • като казва личност, разбира и какъв ще бъде този човек и в бъдеще;
 • /TRAITES/- за Олпорт трейта има друг смисъл: черта- мотив. Нашите трейтове не са само в смисъл този е глупав, емоционален, а за него всички тези неща са черти- мотиви, например простият човек ще каже прости неща/. Олпорт вижда качествата на хората като мотиви. В началото счита, че трейтовете не са биологичен фактор, но по- късно казва, че се онаследяват.

Трейтовете са 2 типа:
основни- стимулират поведението;
инструментални- оформят поведението ни /вежливост, сдържаност/.
Гордън Олпорт говори, че понякога някой трейт става водещ и става КАРДИНАЛЕН ТРЕЙД. Въпросът за клиниката се свежда до променяне на трейта.


Лекциите са 49 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ В ТРУДОВАТА ПСИХОЛОГИЯ
 2. ПРИНЦИПИ, КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕТОДИТЕ И ПОДХОДИТЕ В ТРУДОВАТА ПСИХОЛОГИЯ
 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ
 4. Мотивация
 5. Регулативна роля на паметта в трудовата дейност
 6. Мотивацията в трудовата дейност
 7. Психично състояние и дейност
 8. Фрустрация и ролята - в дейността
 9. Същност на състоянието на фрустрация
 10. Психологическа готовност за работа
 11. Психологически проблеми на работоспособността Умората
 12. Показатели за работоспособност (умора)
 13. Фази на работоспособност
 14. Динамика на работоспособността
 15. Индивидуални разлики и трудови постижения
 16. Същност и теории за удовлетвореност
 17. Проблеми на трудовата активност
 18. Параметри и фактори на професионалната адаптация
 19. Система от фактори за ефективност на труда  

Лекциите са 31 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. ОСНОВИ НА ТРАНСПЕРСОНАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
 2. ПРИНЦИПЪТ НА КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ В ТРАНСПЕРСОНАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ
 3. ДВА НАЧИНА НА ПОЗНАНИЕ НА РЕАЛНОСТТА 
 4. ТРАНСПЕРСОНАЛЕН СМИСЪЛ НА КАТЕГОРИИТЕ “ВРЕМЕ – БЕЗКРАЙНОСТ”
 5. ЕВОЛЮЦИЯ НА СПЕКТЪРА НА СЪЗНАНИЕТО 
 6. ИЛЮЗОРНИЯТ СПОР МЕЖДУ ЖИВОТА И СМЪРТТА
 7. ХАРАКТЕРИСТИКА НА БИОСОЦИАЛНИЯ СЕКТОР
 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ “ПЕРСОНА – СЯНКА”
 9. ЕДИНСТВО НА СЪЗНАВАНО И НЕСЪЗНАВАНО 
 10. ИНТЕГРИРАНЕ НА СЯНКАТА
 11. ПРОЕКЦИЯ НА ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕМОЦИИ
 12. ПРОЕКЦИЯ НА ОТРИЦАТЕЛНИ КАЧЕСТВА
 13. ПРОЕКЦИЯ НА НЕГАТИВНИ ЕМОЦИИ  
Лекциите са 25 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:

 1. Човекът като стопански субект
 2. Психология на парите
 3. Психология на предприемачеството
 4. Психологически аспекти на инфлацията 
 5. Психология на рекламата
 6. Вземане на икономически решения
 7. Оценката на потребителя за стоката
 8. Използване на потребителските нагласи в рекламата.  

Лекциите са 19 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. Какво е невролингвистично програмиране?
 2. Какво може да ни даде невролингвистично програмиране?
 3. Как да го използваме невролингвистично програмиране?
 4. История на невролингвистично програмиране.
 5. Цели наневролингвистично програмиране
 6. Митове за невролингвистично програмиране
 7. Шарлатани 
 8. Котви и закотвания
 9. Котвите и 10-те убеждения на пикапьора   

Лекциите са 28 страници в Word формат и съдържат следните въпроси: 1. ПОНЯТИЕ ЗА НАРКОТИЧНА ЗАВИСИМОСТ
 2. ЕТИОЛОГИЯ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ
 3. ТИПОВЕ ЗАВИСИМОСТИ КЪМ ПАВ
 4. ЗАВИСИМОСТ КЪМ ДЕЙНОСТИ  
 5. АБСТИНЕНЦИЯТА КАТО СИНДРОМ НА ЗАВИСИМОТО ПОВЕДЕНИЕ
 6. ДИНАМИКА НА ЛИЧНОСТНАТА ПРОМЯНА ПРИ ЗАВИСИМИ
 7. ТЕХНОЛИГИЯ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА СЪС ЗАВИСИМИ
 8. ФАЗИ/ЕТАПИ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОЦЕС 
 9. ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАВИСИМОСТИТЕ
 10. СТРАТЕГИИ, МОДЕЛИ И ПОДХОДИ НА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАВИСИМОСТИТЕ.
 11. ДОЛЕЧЕБНИ И РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОГРАМИ ЗА     ЗАВИСИМИ И ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИ
 12. ПСИХО-СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ   

Лекциите са 33 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ.ВРЪЗКА С ДРУГИТЕ НАУКИ
 2. ОСНОВНИ СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ
 3. ТЕОРИИ ЗА ЛИЧНОСТТА
 4. ДЕЙНОСТ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА
 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКА СХЕМА НА ДЕЙНОСТНИЯ ПРОЦЕС
 6. СОЦИАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ
 7. СОЦИАЛНА МОТИВАЦИЯ
 8. СОЦИАЛНИ НАГЛАСИ: АТИТЮДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА
 9. АЗ-КОНЦЕПЦИЯ И САМООЦЕНКА
 10. СОЦИАЛНИ, РОЛЕВИ И МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ
 11. ПСИХОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО: ИНФОРМАЦИОННА СТРАНА НА ОБЩУВАНЕТО
 12. ЕФЕКТ НА ПЪРВЕНСТВОТО И ЕФЕКТ НА ОРЕОЛА
 13. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА АСОЦИИРАНЕТО
 14. ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ
 15. НЕОРГАНИЗИРАНИ СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ: КЛАСИФИКАЦИЯ И МЕХАНИЗМИ НА ОБРАЗУВАНЕ
 16. СЪЩНОСТ НА МАЛКИТЕ ГРУПИ – ГРАНИЦИ И КЛАСИФИКАЦИИ
 17. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАЛКИТЕ СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ
 18. СТРУКТУРА НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
 19. ПОВЕДЕНИЕ И ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ
 20. АГРЕСИЯ И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ  
Лекциите са 73 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:

 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТА. ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА СЕКСУАЛНОСТТА. ПСИХИЧЕН И ПСИХОЛОГИЧЕН ПОЛ.
 2. ПСИХОЛОГИЯТА НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАТА СЕКСУАЛНОСТ И НЕЙНАТА ПСИХОХИГИЕННА ПРОФИЛАКТИКА.
 3. ПСИХОЛОГИЯ НА СЕКСУАЛНОСТТА В ЗРЯЛАТА ВЪЗРАСТ.
 4. ПСИХОЛОГИЯ НА СЕКСУАЛНОСТТА В ИНОВУЛАТИВНАТА И СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ
 5. ПСИХОПАТОЛОГИЯ НА СЕКСУАЛНОСТТА .ПОЛОВИ РАЗСТРОЙСТВА.ВИДОВЕ ПОЛОВИ РАЗСТРОЙСТВА.
 6. КОЛИЧЕСТВЕНИ СЕКСУАЛНИ ДИСФУНКЦИИ
 7. КАЧЕСТВЕНИ СЕКСУАЛНИ ДИСФУНКЦИИ
 8. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЛИЧНОСТНИ ОСОБЕНОСТИ И РАЗЛИЧНИТЕ ПСИХОЛОГИЧНИ ФАКТИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА СЕКСУАЛНИТЕ ДИСФУНКЦИИ.  
Лекциите са 22 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:
 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ- ОСНОВНИ ТЕОРИТИЧНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ОБЯСНЕНИЕ СЪЩНОСТТА НА КОНФЛИКТИТЕ
 2. СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ
 3. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ КОНФЛИКТИ ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 4. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНФЛИКТИТЕ - ОБЕКТ, СТРАНИ, АРБИТЪР 
 5. МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ
 6. ДИНАМИКА НА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ. ЕСКАЛАЦИЯ НА КОНФЛИКТА
 7. СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЕСКАЛАЦИЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ
 8. УСТОЙЧИВОСТ НА ЕСКАЛАЦИЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ
 9. СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА КОНФЛИКТИТЕ В СОЦИАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ
 10. МЕЖДУЛИЧНОСТНАТА ПОДСТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИ КОНФЛИКТИ
 11. ИНДИВИДУАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КОНФЛИКТИ
 12. РОЛЕВИ КОНФЛИКТ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НЕГОВОТО ВЪЗНИКВАНЕ. ТИПОЛОГИЯ НА РОЛЕВИЯ КОНФЛИКТ
 13. ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА ПСИХОЛОГА ПРИ РЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ
 14. МОДЕЛИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ
 15. ОСНОВНИ ПОДХОДИ И ТЕХНИКИ, ПРИЛАГАНИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ  

Лекциите са 21 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. Психични асоциации, предизвикани от шрифтовите набори
 2. Размер на шрифта
 3. Мъжки срещу женски шрифтове
 4. Гарнитури
 5. Тенденции
 6. Как да разберем характера на човек по неговия подпис или практическа графология?  

Лекциите са 31 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. Психология на религиозността
 2. Природа и същност на религията
 3. Структура на съвременните религии
 4. Психологически функции на религията
 5. Характеристика на юдейската религиозна мисъл
 6. Християнството и християнското богооткровение
 7. Психологически характеристики на религиозните ценности и морал
 8. Ислямът – религия на покорността
 9. Специфичното съдържание на религиозното чувство
 10. “Феноменът религия и религиозност”
 11. “Основни признаци на религията и проблемът за религиозната вяра и знание”
 12. “Проблемът за доброто и злото според религията”
 13. “Основи на вярата в Бога. Философски аспект за доказателствата за битието на Бога”
 14. “Основни направления на християнството. Православие, католицизъм, протестантизъм”
 15. “Обща характеристика на ислямската философия и теология”
 16. “Типология на религите”  

Лекциите са 41 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. ПРОМЯНА НА ВЪЗГЛЕДИТЕ ЗА ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ
 2. ВЪЗНИКВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ.ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ
 3. ОСНОВНИ ИДЕЙ И МЕТАТЕОРИТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ. ПРИНУОС .
 4. ДЕТЕРМИНАНТИ НА РАЗВИТИЙНИТЕ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ЖИЗНЕНИЯ ПЪТ 
 5. ИДЕЯТА ЗА МНОГОФАКТОРНАТА ДЕТЕРМИНАЦИЯ НА ЖИЗНЕНИЯ ПЪТ. 
 6. НОРМАТИВНИ ВЪЗРАСТОВИ ФАКТОРИ.
 7. НОРМАТИВНИ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТОРИ.
 8. НЕНОРМАТИВНИ ЖИЗНЕНИ СЪБИТИЯ
 9. ДАНИЕЛ ЛЕВИНСЪН. СЕЗОНИТЕ В МЪЖКИЯ И ЖНСКИЯ ЖИВОТ
 10. ОСНОВНИ ИДЕИ И ПРИНОС.
 11. КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД КЪМ ПСИХОСОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ. ИНДИВИДУАЛНА ЖИЗНЕНА СТРУКТУРА. СТАБИЛНИ И ПРЕХОДНИ ПЕРИОДИ. ИНДИВИДУАЦИЯ.
 12. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТАБИЛНИТЕ И ПРЕХОДНИТЕ ПЕРИОДИ. НОРМАТИВНИ ЖИЗНЕНИ КРИЗИ.
 13. ОПИСАНИЕ НА ОБЩАТА СТРУКТУРА, ЕРИТЕ И ПЕРИОДИТЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ.
 14. ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕТО В НАЧАЛНАТА ФАЗА НА ЖИВОТА. ПОДОБИЯ И РАЗЛИЧИЯ В МЪЖКИЯ И ЖЕНСКИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ.
 15. НАЧАЛНА ФАЗА НА РАННАТА ВЪЗРАСТНОСТ (17-33год.)
 16. ИНДИВИДУАЦИЯ
 17. СТАБИЛНОСТ И ПРОМЯНА НА БЛИЗКИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ ЖИЗНЕНИЯ ПЪТ
 18. РОДЖЪР ГУЛД.ФАЗИТЕ В РАЗВИТИЕТО ПРЕЗ ЗРЕЛИЯ ЖИВОТ
 19. ТРИКОМПОНЕНТЕН ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ НА ЛЮБОВТА (РОБЪРТ СТЕНБЕРГ) 
 20. СРЕДНА ВЪЗРАСТНОСТ: СТАБИЛНОСТ, РЕГРЕС ИЛИ НОВ СТАРТ В ЛИЧНОСТНОТО ИЗРАСТВАНЕ  
Лекциите са 43 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:

 1. Основни проблеми на психологията на развитието.
 2. Теорията на Лев Виготски за възрастовите стадии. Периодизация. Кризи.
 3. Теория на Зигмунд Фройд за развитието. Несъзнавано; сексуалност.
 4. Теория на Ерик Ериксън – среда и идентичност.
 5. Генетическата психология на Жан Пиаже. Стадии в развитието.
 6. Идеите на Алфред Адлер за детството.
 7. Транзакционен анализ.
 8. I стадий - Криза на новороденото. Младенческа възраст. Орален стадий. Стадий на доверието. Сензомоторен интелект
 9. II стадий - Криза на първата година. Ранно детство. Анален стадий. Предедипов стадий. Сензомоторен и дооперационален стадий. Стадий на самостоятелността
 10. III стадий - Криза на третата година. Предучилищна възраст. Средно детство. Фалически стадий. Дооперационен стадий. Опозицията „вина - идентичност”
 11. IV стадий - Криза на седмата година. Начална училищна възраст. Късно детство. Латентен период и предпубертет. Период на конкретните операции. Опозицията „трудолюбие – комплекс за малоценност”
 12.  V стадий - Криза на пубертета. Средна и горна училищна възраст. Пубертет и Юношество. Тийнейджъри. Генитален стадий. Стадий на формално-логическите операции. Опозицията „идентичност – дифузна идентичност”
 13.   VI стадий - Криза на младежката възраст. Младежка възраст. Ранна зрялост. Опозицията „интимност – самота”
 14. VII стадий - Криза на средната възраст. Зряла възраст
 15. VIII стадий - Криза на третата възраст. Трета възраст
  

Лекциите са 22 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. ПОНЯТИЙНА ОРИЕНТАЦИЯ В ЯВЛЕНИЯТА И РЕАЛНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С ЛИЧНОСТТА   
 2. ПЪРВИЧНИ ПРЕДСТАВИ ЗА ЯВЛЕНИЕТО ЛИЧНОСТ
 3. ЛИЧНОСТ И САМОСЪЗНАНИЕ
 4. ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ЛИЧНОСТ
 5. СПОСОБНОСТ – индивидуално психично свойство
 6. ЕМОЦИИ И ЧУВСТВА
 7. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ЕМОЦИИТЕ И ЧУВСТВАТА
 8. ПОТРЕБНОСТИ
 9. МОТИВИ
 10. ТЕМПЕРАМЕНТ
 11. ХАРАКТЕРИ
 12. ПСИХИЧНИ СЪСТОЯНИЯ
 13. ТРАНСПЕРСОНАЛНИ СЪСТОЯНИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ЛИЧНОСТТА
 14. ОСНОВНИ ТЕОРЕТИЧНИ ОРИЕНТАЦИИ КЪМ ЛИЧНОСТТА  

Лекциите са 33 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. Моделите, като средство за описание, обяснение и прогнозиране в психологията на художествената култура.
 2. Моделът на духовната култура като цяло и мястото на изкуството в него
 3. Що е то “артистична нагласа/дейност”?  Произход. Развитие
 4. Функционален синхронен  модел на художествената култура
 5. Понятие за диахрония в художествената култура
 6. Моделът на Тофлър за трите вълни на цивилизацията.
 7. Цикличността в историята на изкуствата. Моделът на махалото. 
 8. Конкретизация на диахронните модели 
 9. Развитие на изкуствата от Ренесанса до съвременността от гледище на трите диахронни модела
 10. Фази на разгръщане на “Индивидуализма”   

Лекциите са 24 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ПСИХОЛОГИЯ НА ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ
 2. Девиантно поведение – същност и особености
 3. Организация и провеждане на изследване по психологияна девиантното поведение
 4. Психологически аспекти на агресията и агресивното поведение
 5. Психологически школи и направления по проблема
 6. Проблема за отчуждаването в психологията на девиантното поведение(алианация)  

Лекциите са 24 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. Проблемни области
 2. Комуникативни нарушения
 3. Умствена изостаналост
 4. Обучителни трудности
 5. Артикулационни нарушения
 6. Генерализирани разстройства на развитието (ГРР)
 7. Зрителни затруднения.
 8. Слухови увреждания
 9. Аномално развитие 
 10. Артикулационни нарушения 
 11. Дисфазия на развитието 
 12. Флуентни нарушения 
 13. Норма, тапология 
  

Лекциите са 27 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. Същност на психологическите операции
 2. Психологически фактори влияещи на поведението на целевата аудитория
 3. Специфични техники на пропаганда
 4. Контрапопаганда  

Лекциите са 53 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. СЪЩНОСТ НА ИЗМЕРВАНЕТО В ПСИХОЛОГИЯТА
 2. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗМЕРВАНЕТО
 3. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ТЕСТИРАНЕТО
 4. ТЕСТИРАНЕ- ИЗМЕРВАНЕ
 5. МЕТРОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕСТА
 6. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И НОРМИРАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧНИ МЕТОДИКИ
 7. КОНСТРУИРАНЕ НА ТЕСТ
 8. КОНСТРУИРАНЕ НА ТЕСТОВЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА
 9. ЕСЕ ТЕСТОВЕ
 10. ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЩОТО УМСТВЕНО РАЗВИТИЕ, НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА НА ЛИЧНОСТТА 
 11. ИЗМЕРВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТА
 12. ЛИЧНОСТОВИ ВЪПРОСНИЦИ
 13. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТИТЕ  

Лекциите са 34 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА ПРЕЗ СРЕДНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (IV-VII КЛАС, ВЪЗРАСТ 11-14 год.) 
 2. ПСХИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЮНОША ГОРНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ( ГУВ) 15-18 г.
 3. ПОТРЕБНОСТИ. ИНТЕРЕСИ. МОТИВИ
 4. ОНТОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЗВИТИЕ НА ПСИХИКАТА НА ЧОВЕКА
 5. ПСИХИЧНО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В УЧИЛИЩЕ
 6. ПСИХИЧЕСКИ НОВОПБРАЗУВАНИЯ В НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (7-10 ГОДИНИ)
 7. ПСИХИЧНИ СЪСТОЯНИЯ
 8. ПСИХИЧНИ СВОЙСТВА НА ЛИЧНОСТТА
  

Лекциите са 21 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. Предмет и задачи  на превантивната психология
 2. Задачи на превантивната психология
 3. Историческо развитие на знанията за превенция на социалното поведение.
 4. Социално психологически характеристики на подрастващите
 5. Семейството като фактор за десоциализация на подрастващите.
 6. Показатели за социално развитие на подрастващите.
 7. Психологически характеристики на училищната възраст.  

Лекциите са 42 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. Човешко поведение – физиологични основи
 2. Устройство и функции на нервната тъкан 
 3. Функции на структурните елементи на невроните
 4. ЦНС – устройство и функции
 5. Функции на Малкия мозък
 6. Междинен мозък
 7. Краен мозък 
 8. Строеж и функции на церебралната кора (ЦК)
 9. Висши корови функции
 10. Периферна нервна система (ПНС)
 11. Черепно – мозъчни нерви (ЧМН):
 12. Вегетативна нервна система
 13. Неврофизиология.Обща характеристика на възбудимите структури
 14. Физиология на синапса
 15. Неврология.Рефлексна дейност
 16. Болестни разстройства на рефлексната дейност.Екстрапирамидна система
 17. Координационна система
 18. Ендокринна регулация в организма
 19. Зрителна сетивна система
 20. Слухова сетивна система
 21. Система на общата сетивност (сомато – сензорна сетивност). Болка  

Лекциите са 58 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:

1.Предмет и задачи на политическата психология
- предмет на политическата психология
- задачи и функции на политическата психология
- тенденциии в развитието на политическата психология
2. Обекти, проблеми и методи на политическата психология
- обекти на политическата психология
- методи на политическата психология
- принципи на политическата психология
3. Политическото съзнание като категория в политическата психология
- политическото съзнание като понятие
- структура на политическото съзнание
- форми и механизми за функциониране на политическото съзнание
4. Елит и политика
- елита като понятие, научни теории за елита
- основни подходи за обяснение на политическия елит
- причини за възникването и съхранението на елита
5. Политическа психология и масово поведение
- същност и характеристики на тълпата
- видове тълпи
- критика към теорията на Льобон за тълпите
6. Слуховете – същност и особености
- определения за слуховете и научни подходи за тяхното обяснение
- класификация на слуховете
- механизъм за разпространение на слуховете
7. Политико-психологически аспекти на лидерството. Научни теории за лидерството
- кои са основните научни теории, които обясняват лидерството?
- какво е характерно за хуманистичните теории?
- как мотивационните теории обясняват лидерството?
8. Типологии на лидерството
- кои са 4-те типа лидери според Богардс и с какво се характеризират?
- какво означава термина „харизма” и какво се разбира под харизматична личност?
- какви са типовете политически лидери според Макс Вебер?
9. Лидерство и лидерски стилове
- кои са типовете лидерство според Харолд Ласуел?
- кои са параметрите, определящи стила на политика според Коблянска и Лабковска?
- кои са лидерските стилове според Коблянска и Лабковска?
10.Общество и характер
- кои са четирите типа „президентски характери” според Барбер?
- кои са трите типа политически личности според Рисман?
- какво се разбира под „макиавелистка личност”?
11. Политико-психологически аспекти на вождизма
- кои са основните характеристики на вождизма?
- за кои общества е присъщ вождизма?
- по какво се различават политическото лидерство и вождизма?
12. Съвременни подходи към вождизма и лидерството
- кои са трите основни модела на взаимоотношения на лидера с групата?
- кой учен изследва авторитарното лидерство?
- как се нарича подхода на Вилдавски за обяснение на лидерството?
13. Етноси и политика
- кои са главните признаци на етноса според Кушнер?
- какво е определението на Мюлман за етнос?
- кои са двете школи, изследващи етноса?
14. Манипулиране и манипулативно поведение
- през кой век възниква термина пропаганда?
- кои са четирите цели, които преследва пропагандата според Ласуел?
- какви видове пропаганда съществуват?
15. Манипулиране и аудитория
- кои са четирите вида контакт които се осъществяват в психологически план между пропагандатора и аудиторията?
- кои са петте морално допустими техники за убеждаване според Уайт?
- кои са петте морално недопустими техники за убеждаване според Уайт?
16. Същност и функции на контрапропагандата
- каква е целта на контрапропагандата?
- кои са основните функции на котрапропагандата?
- кои са основните похвати на контрапропагандата?
  

Лекциите са 29 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. Предмет и задачи на организационната психология.Връзки с другите науки
 2. Етапи в развитието на организационната психология
 3. Теории от първи тип
 4. Теории от втори тип
 5. Съвременни организационни теории
 6. Основни понятия за системен подход
 7. Системен анализ на организацията
 8. Същност и социални корени на организацията
 9. Фактори, обуславящи възникването на организацията
 10. Психологични детерминанти на асоциирането
 11. Социално сравняване на емоциите, теория на Хаймън за референтната група, теория за социалната идентичност, ефект на радост от отразената слава
 12. Организационни цели: същност, основни характеристики, функции
 13. Динамика и класификация на организационните цели
 14. Социологически и социално-психологически подход към класификацията на организациите
 15. Паралел между организирани и неорганизирани социални общности
 16. Видове организации
 17. Проектиране на организационната структура и принципи на организирането
 18. Социално-психологически подход към строежа на организацията
 19. Структура  на властта в организацията
 20. Критерии за организационна ефективност
 21. Подходи при определяне на организационната ефективност
 22. Организационното взаимодействие: психологически механизми и ефекти
 23. Поведенчески стратегии и защитни механизми в организацията
 24. Авторитет, власт и влияние в организацията
 25. Позитивни поведенчески тактики в организациите
 26. Негативни поведенчески тактики в организациите. Гафове и грешки.
 27. Власт и зависимост в организациите
 28. Фактори на организационната политика. Управление на впечатлението
 29. Управление на комуникациите в организацията
 30. Разновидности на организационната структура
 31. Строеж на организацията. Основни компоненти.
 32. Детерминанти на организационната структура
 33. Комуникативният процес в организацията
  

Лекциите са 55 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. Предмет, обект, задачи на психологията като наука.
 2. Теоретични парадигми в съвременната психология.
 3. Методи за изследване в общата психология
 4. Традиционен модел на човешката психика.
 5. Емоционално-волева сфера на личността
 6. Темперамент и характер  

Лекциите са 25 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. Сензорни и слухови устройства
 2. Нарушение в произволните движения и действия-Апрексия
 3. Нарушения на паметта при локални увреждания на мозъка-Амнезии
 4. Нарушение на произволните регулации на Висшите психически функции ВПФ
 5. Нарушения на речта при локални увреждания на мозъка-Афазии
 6. Невропсихологически синдроми при нарушение на вниманието
 7. Нарушения на мисленето при локални увреди на мозъка   

Лекциите са 92 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


1. Народопсихологията като наука. Основни етнически похвати.
2. Възникване на народопсихологията и нейното развитие до 30- те години на ХХ век.
3. Развитие на народопсихологията от 1930 г. до днес.
4. Развитие на народопсихологията в България.
5. Национална психика /народопсихика/.
6. Методи за изследване на народопсихологията- интервю, анкета, експеримент и др.
7. История на изучаване на българския национален характер.
8. Водещи черти на българския национален характер.
9. Производни, второстепенни и временни черти на българския национален характер.
10. Исторически състояния на българския национален характер.
11. Национална идентичност.
12. Етнически предразсъдъци.
13. Психология на етническите взаимоотношения.
14. Етнически конфликти между отделни етнически групи и тяхното разрешаване.

  

Лекциите са 27 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. СЪЩНОСТ НА МОТИВАЦИЯТА
 2. ЕВОЛЮЦИЯ НА ИДЕИТЕ ЗА МОТИВАЦИЯТА
 3. ПРОЦЕСЪТ НА МОТИВАЦИЯ
 4. МОТИВАЦИОННИ ТЕОРИИ.
 5. ТЕХНИКИ ЗА МОТИВАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
 6. УПРАВЛЕНСКИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА МОТИВИРАНЕТО
 7. МОТИВАЦИЯТА НА САМИЯ НАЧАЛНИК
 8. България – трудови ценности и мотивация.  

Лекциите са 32 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. Емпирично и теоритично знание в обществените и поведенческите науки
 2. Методи в изследването на социалните и поведенческите явления
 3. Първи стъпки. Избор на изследователски проблем
 4. Набиране на първична информация на терен. Възможни източници на информация. Класификация на методите за набиране на първична информация.
 5. Методи за набиране на първична информация при изследване с малък брой случай
 6. Методи за набиране на първична информация при голям брой случай
 7. Социометрична техника
 8. Дискретни методи за набиране на информация
 9. Подготовка на въпросник
 10. Измерването в обществените и поведенческите науки. Подходи. Свойства на числата.
 11. Методи на ескалиране
 12. Обработка на първична информация на теренни изследвания
 13. Извадков метод
 14. Планиране на извадките при теренни условия и формирането им.
 15. Планиране на обема на извадката
 16. Не случайни извадки
 17. Представяне резултати от емпиричното изследване Отчети.
 18. Етика при емпирични изследвания ЕИ  
Лекциите са 36 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:

 1. Методи за изследване във възрастовата психология.
 2. ЕГО-ПСИХОЛОГИЯТА НА ЕРИК ЕРИКСЪН
 3. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАТА ИДЕЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО
 4. АЛФРЕД БАНДУРА И НЕГОВАТА ТЕОРИЯ ЗА СОЦИАЛНОТО НАУЧАВАНЕ
 5. ПУБЕРТЕТНА И ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ

  
Лекциите са 40 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:

 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО
 2. ТЕОРЕТИЧНИТЕ КОНЦЕПЦИИ В ПСИХОЛОГИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕ
 3. СЪЩНОСТ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА В УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ
 4. КОНЦЕПЦИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ПСИХОЛОГИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО.
 5. ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОННА 
 6. ВЛАСТ, ПОДЧИНЕНИЕ И СОЦИАЛНО ВЛИЯНИЕ
 7. СТРАТЕГИИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНОТО ВЛИЯНИЕ
 8. АВТОРИТЕТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ И ОСОБЕНОСТИ НА ФОРМИРАНЕТО /ХАРАКТЕРИСТИКА/
 9. ВСЯКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ
 10. ЦЕНОСТТИ И ЦЕННОСТНА СИСТЕМА
 11. ПОТРЕБНОСТИ
 12. СПОСОБНОСТИ И РАЗВИТИЕ   

Лекциите са 56 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. НАУКАТА ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА
 2. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЛИЧНОСТТА
 3. ПСИХОАНАЛТИЧНА ТЕОРИЯ НА ЗИГМУНД ФРОЙД
 4. ТЕОРИЯ ЗА ЛИЧНОСТТА НА КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ
 5. ИНДИВИДУАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ НА АЛФРЕД АДЛЕР
 6. ТЕОРИЯ НА КАРЕН ХОРНИ
 7. ТЕОРИЯ ЗА ЛИЧНОСТТА НА ХАРИ СЪЛИВАН
 8. ТЕОРИЯ НА ОТЧУЖДЕНИЕТО НА ЕРИХ ФРОМ 
 9. ЕПИГЕНЕТИЧНАТА ТЕОРИЯ НА ЕРИК ЕРИКСЪН
 10. ТЕОРИЯ НА ФРУСТРАЦИЯТА
 11. ТЕОРИЯТА ЗА ЛИЧНОСТТА НА КАРЛ РОДЖЪРС
 12. ДИСПОЗИЦИОННАТА ТЕОРИЯ НА ГОРДЪН УИЛАРД ОЛПОРТ
 13. ТЕОРИЯ ЗА САМОАКТУАЛИЗАЦИЯТА НА АБРАХАМ МАСЛОУ 
 14. РОЛЕВИ ТЕОРИИ НА ЛИЧНОСТТА- ДЖОРДЖ ХЕРБЕРТ МИЙД /1863-1931/, ИРВИН ГОФМАН
 15. ПСИХОДРАМАТА НА ДЖЕЙКЪБ МОРЕНО
 16. ТРАНЗАКТНИЯТ АНАЛИЗ НА ЕРИК БЕРН /Бърн/
 17. ЕКЗИСТЕНЦИАЛНАТА ТЕОРИЯ ЗА ЛИЧНОСТТА
 18. РАЗБИРАЩАТА ТЕОРИЯ НА ЕДУАРД ШПРАНГЕР
 19. ТЕОРИЯ НА ЛИЧНОСТТА НА ПИЕР ЖАНЕ  
 20. ТЕОРИЯ НА ЛИЧНОСТТА НА ЖОЗЕФ НЮТЕН /Джоузеф Нътин/
 21. СЛОЕСТА СТРУКТУРА НА ЛИЧНОСТТА 
 22. ФРЕНСКАТА ТИПОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА
 23. ИТАЛИАНСКА ТИПОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА
 24. ТИПОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА НА ЕРНСТ КРЕЧМЕР   
 25. ТИПОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА НА КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ
 26. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА НА УЙЛЯМ ШЕЛДЪН     
 27. ТИПОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА НА МАЙЕРС- БРИГС
 28. СЕНЗОПЕРЦЕПТИВНИ КАЧЕСТВА НА ЛИЧНОСТТА
 29. МНЕСТИЧНИ КАЧЕСТВА
 30. МИСЛОВНИ КАЧЕСТВА
 31. ВОЛЕВИ КАЧЕСТВА
 32. ЕМОЦИИ И ЧУВСТВА НА ЛИЧНОСТТА
 33. ПСИХИЧНИ СЪСТОЯНИЯ НА ЛИЧНОСТТА
 34. НАСТРОЕНИЕТО НА ЛИЧНОСТТА
 35. ВНИМАНИЕ и ВНИМАТЕЛНОСТ НА ЛИЧНОСТТА 
 36. ОПИТЪТ НА ЛИЧНОСТТА. ЗНАНИЯТА НА ЛИЧНОСТТА
 37. НАВИЦИ, УМЕНИЯ И ПРИВИЧКИ    
 38. ДЕЙНОСТ НА ЛИЧНОСТТА
 39. СПОСОБНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА   
 40. СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, САМОСТОЯТЕЛНОСТ И АКТИВНОСТ НА ЛИЧНОСТТА
 41. САМОМОТИВИРАНЕ. ДУШЕВНО РАВНОВЕСИЕ
 42. ТЕМПЕРАМЕНТ НА ЛИЧНОСТТА
 43. ХАРАКТЕР НА ЧОВЕКА
 44. НАСОЧЕНОСТ НА ЛИЧНОСТТА
 45. ОТНОШЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА
  

Лекциите са 25 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ПП
 2. ПРОФЕСИОНАЛНА ПРИГОДНОСТ – ОСНОВА НА ПСИХОДИАГНОСТИКАТА
 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКА СТРУКТУРА НА ПРОФЕСИЯТА
 4. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПСИХОДИАГНОСТИЧНИТЕ МЕТОДИКИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ПСИХОДИАГНОСТИКАТА
 5. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПСИХОДИАГНОСТИЧНИТЕ МЕТОДИ ПО НОСС ОТ 1998Г.
 6. ИЗГОТВЯНЕ НА ПСИХОГРАМИ
 7. ПСИХОГРАМА НА ПРОФЕСИЯТА АКТЬОР
 8. ПСИХОДИАГНОСТИЧНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  

Лекциите са 165 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. МЯСТО НА ПСИХОЛОГИЯТА В СИСТЕМАТА НА НАУКИТЕ. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ПСИХОЛОГИЯТА
 2. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЯТА КАТО САМОСТОЯТЕЛНА НАУКА. ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ЗНАНИЕ.
 3. ПСИХОЛОГИЯТА ОТ НАЧАЛОТО НА 20 ВЕК. – ПАРАДИГМА, КАТЕГОРИИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ, ОБЩО И РАЗЛИЧНО.
 4. ВЮРЦБУРГСКА ШКОЛА
 5. ФУНКЦИОНАЛИЗЪМ
 6. ЧИКАГСКАТА ШКОЛА
 7. КОЛУМБИЙСКАТА ШКОЛА 
 8. БИХЕЙВИОРИЗЪМ
 9. ГЕЩАЛТ ПСИХОЛОГИЯ
 10. ФРОЙД - психоанализа
 11. АДЛЕР
 12. ОБЩОПСИХОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА ЧОВЕШКАТА ПСИХИКА: ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ, ПСИХИЧНИ СЪСТОЯНИЯ,ПСИХИЧНИ СВОЙСТВА
 13. СЕНЗОРНА И ПЕРЦЕПТИВНА ПСИХИЧНА ДЕЙНОСТ: УСЕЩАНЕ, ВЪЗПРИЯТИЕ, ПРЕДСТАВА, ПАМЕТ
 14. СЪЗНАТЕЛНА ПСИХИЧНА ДЕЙНОСТ: МИСЛЕНЕ, ЧУВСТВА, ВЪОБРАЖЕНИЕ И РЕЧ. ОСНОВНИ ФОРМИ НА МИСЛЕНЕТО, МИСЛОВНИ ОПЕРАЦИИ.
 15. ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННА СФЕРА И ЦЕННОСТНА  СИСТЕМА НА ЛИЧНОСТТА  
 16. ТЕМПЕРАМЕНТЪТ И ХАРАКТЕРЪТ КАТО ОСНОВНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЧОВЕШКАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ
 17. ВИДОВЕ СПОСОБНОСТИ:
 18. ДАРБИ, СПОСОБНОСТИ, ТАЛАНТ, ГЕНИАЛНОСТ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ТВОРЧЕСТВОТО И ИНТЕЛЕКТА. ИНТЕЛЕКТ И ЛИЧНОСТ.
 19. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА – МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ.
 20. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРУПОВИТЕ И МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ.
 21. ПЕРИОДИ, ПРЕЗ КОИТО ПРЕМИНАВА РАЗВИТИЕТО НА ПСИХИКАТА В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ.
 22. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА. ПРЕЦИЗИРАНЕ НА ПОНЯТИЙНИЯ АПАРАТ. СХВАЩАНЕ ЗА ПРИРОДАТА НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЦЕСА. МЕХАНИЗМИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ. ПСИХОЛОГИЧНИ И СОЦИОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА СТАДИЙНОСТ НА ПРОЦЕСА.ДИНАМИКА НА СОЦИАЛИЗИРАЩИТЕ ФАКТОРИ.
 23. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА НАУЧАВАНЕТО, ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВИЦИ
 24. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДКРЕП¬ЛЕНИЯТА  В  ОБУЧЕНИЕТО  И  ВЪЗПИТАНИЕТО
 25. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ КАТО ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ, ПОВЕДЕНИЕ И МЕЖДУЛИЧНОСТНО ВЪЗПРИЕМАНЕ
 26. ЛИЧНОСТТА, СЕМЕЙСТВОТО И РАБОТАТА В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА ВЪЗРАСТНИЯ ЧОВЕК.

  
Лекциите са 27 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. ПРЕДМЕТ. ЗАДАЧИ. РАЗДЕЛИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПСИХОЛОГИЯ
 2. ЗДРАВНА ПСИХОЛОГИЯ
 3. ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ. НОРМА И АБНОРМНОСТ
 4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛЕН С ПСИХИЧНО РАЗТРОЙСТВО
 5. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПСИХИЧНИ СФЕРИ
 6. ПСИХОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
 7. АКЦЕНТУАЦИИ НА ЛИЧНОСТТА
 8. ЛИЧНОСТОВИ РАЗТРОЙСТВА
 9. ОРГАНИЧНО ЛИЧНОСТОВО РАЗТРОЙСТВО
 10. НЕВРОПСИХОЛОГИЯ
 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА СТРЕС
 12. СТРЕС И СОМАТИЧНИ СИМПТОМИ. СТРЕС И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ 
 13. СТРЕС И ИМУННИ РЕАКЦИИ 
 14. СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА 
 15. КРИЗА
 16. ТРЕВОЖНОСТ, СТРАХ, ФРУСТРАЦИЯ, ДЕПРИВАЦИЯ
 17. ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА. ТЕОРИИ
 18. ВИДОВЕ ПСИХОСОМАТИЧНИ РАЗТРОЙСТВА 
 19. ЛИЧНОСТОВ ПРОФИЛ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ПСИХОСОМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 20. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БОЛЕН–МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 
 21. ЯТРОГЕНИЯ
 22. ПСИХИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТДЕЛНИТЕ СОМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 23. ИСТОРИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ
 24. ОБЯСНИТЕЛНИ МОДЕЛИ НА НАРКОМАНИИТЕ
 25. ОСОБЕНОСТИ НА ПРИСТРАСТЯВАНЕТО КЪМ КОКАИН И ЕКСТАЗИ
 26. ОСОБЕНОСТИ НА ПРИСТРАСТЯВАНЕТО КЪМ КАНАБИС И ХЕРОИН
 27. ПСИХОТЕРАПИЯ – ТЕРАПИЯ НА РОДЖЪРС, ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ
 28. ПСИХОТЕРАПИЯ - ПСИХОАНАЛИЗА
 29. ПСИХОТЕРАПИЯ – ПОВЕДЕНЧЕСКА ТЕРАПИЯ
 30. ПСИХОТЕРААПИЯ – КОГНИТИВНА ТЕРАПИЯ
 31. ПСИХОТЕРАПИЯ – ГРУПОВА ТЕРАПИЯ 


  
Лекциите са 77 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:
 1. История,предмет и задачи на клиничната психология. връзка на клиничната психология с медицинските специалности
 2. Психосоматичен проблем.Кортико-везцерална зависимост,психогения и соматогения
 3. Темперамент,характер,личност.Същност и типологии
 4. Личност и болест. Вътрешна и външна картина на болестта,реакция на болния към болестта.
 5. Личностни промени при хронични психични заболявания
 6. Деградация на личността от органичен тип
 7. Личностни промени при травми на главния мозък
 8. Личностни промени при съдови заболявания
 9. Личностни промени при хронични соматични заболявания
 10. Личностни промени при дегенеративни неврологични заболявания
 11. Личностни промени при заболявания на храносмилателната система
 12. Личностни промени на алкохолната болест
 13. Алкохолна зависимост
 14. Психологични аспекти на самоубийството
 15. Психологични аспекти на проблемните деца
 16. Отражения на телесните заболявания върху психичното развитие на детето
 17. Психохигенна и психопрофилактика 
 18. Методи на клиничната психология
 19. Взаимоотношения между терапевта и болния.Психологично интервю.Ятрогения
 20. Психодиагностично изследване и тестове
 21. Психотерапия
 22. Класификация на психичните разстройства

  
Лекциите са 113 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:

 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА КРИМИНАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ
 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
 3. ПСИХОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ПРЕСТЪПНО ПОВЕДЕНИЕ
 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА  ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОТЪРПЕВШИТЕ  
Лекциите са 66 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. Нервна клетка. Строеж и функция
 2. Електрични явления в нервната клетка
 3. Невронални мрежи
 4. Гръбначен мозък
 5. Зрителна система. Зрителен нерв и пътища. Строеж и функция
 6. Мозъчен ствол. Строеж и функции
 7. Мост. Строеж и функции
 8. Среден мозък. Строеж и функции
 9. Черепномозъчни нерви. Функции 
 10. Малък мозък. Строеж и функция
 11. Сомато-сензорна система
 12. Двигателна система. Периферни и централни механизми на движението. Пирамидална и екстрапирамидална система
 13. Междинен мозък. Зрителен хълм. Строеж и функции
 14. Подхълмие. Хипоталамус. Строеж и функции
 15. Неспецифични системи. Ретикуларна формация. Строеж и функция
 16. Лимбична система
 17. Мозъчна кора. Строеж и функции
 18. Гносис. Гностични нарушения. Агнозии
 19. Праксис
 20. Език, реч и говор
 21. Челен дял. Функции 
 22. Слепоочен дял. Функции
 23. Тилен дял. Строеж и функции
 24. Теменен дял. Строеж и функции
 25. Големи структури на ЦНС – структура и функция
 26. Ретикуларна формация и лимбична система
 27. Функционални зони на мозъчната кора
 28. Функционални блокове на ЦНС
 29. Перцепция и агнозии
 30. Праксис и апраксии
 31. Класификация на афазиите
 32. Нива на организиране на езиковата способност
 33. Калкулия и акалкулия
 34. Памет и амнезии
 35. Функционална мозъчна асиметрия
 36. Методи за изследване на функционалната мозъчна асиметрия – инвазии и анвазии


  
Лекциите са 21 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


ТЕМА 1 Предмет, задачи и връзки с други науки
ТЕМА 2 Развитие
ТЕМА 3 Методи на изследване
ТЕМА 4 Предпоставки за възникване на психиката
ТЕМА 5 Тропизми и таксиси
ТЕМА 6 Поява. Същност и функции на психиката
ТЕМА 7 Сигнална функция и биологически смисъл
ТЕМА 8 Условия за придобиване от дразнители на сигнална функция
ТЕМА 9 Елементарна сетивна психика
ТЕМА 10 Перцептивна психика
ТЕМА 11 Внимание
ТЕМА 12 Осезателни усещания
ТЕМА 13 Обонятелни усещания
ТЕМА 14 Зрителни усещания и възприятия
ТЕМА 15 Слухови усещания и възприятия
ТЕМА 16 Представи и памет
ТЕМА 17 Емоции и чувства
ТЕМА 18 Мислене
ТЕМА 19 Мотиви
ТЕМА 20 Инстинкти
ТЕМА 21 Навици
ТЕМА 22 Интелект
ТЕМА 23 Ориентировъчна дейност
ТЕМА 24 Вътрешновидови и междувидови сигнални взаимодействия
ТЕМА 25 Психологични механизми и подходи на обучение
ТЕМА 26 Развиваща роля на играта
ТЕМА 27 Адаптивност на поведение
ТЕМА 28 Детето на човека и на шимпанзето (срав. анализ на развитието)


  

Лекциите са 49 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


1. Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване.
2. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение.
3. Методи за психологично изследване: метод на експеримента; метод на психологичната беседа; метод на психологичното интервю.
4. Методи за психологично  изследване: метод на тестовете; метод за анализ на резултатите от дейността; метод на обобщаване на независимите характеристики; метод на анкетата.
5. Структура /основни елементи/ на експерименталното психологично изследване: формулиране на изследователския проблем; цели и задачи на изследването; понятийно поле; емпирични индикатори; модел на изследваното явление.
6. Работна хипотеза. Подбор на методики за изследване. Зависими и независими променливи. Контролиране на условията на експерименталното изследване. Изисквания по отношение на експериментатора.
7. Обсъждане на резултатите от изследването. Обобщения и изводи от изследването. Оформяне на труда от изследването.
8. Модели на експерименти в психологията. Експериментални и квази- експериментални планове. Валидност. Видове валидност. Фактори, застрашаващи вътрешната и външната валидност на експеримента.
9. Доекспериментални планове.
10. Истински експериментални планове. Експериментални и контролни групи. Рандомизация. План с предварително и последващо тестуване и контролна група.
11. План на Соломон за четири групи. План с използване на контролна група и тестуване след въздействието.
12. Факторни планове.
13. Квазиекспериментални планове. Експеримент по план на времевите серии.
14. План с еквивалентни времеви извадки.
15. План с нееквивалентни контролни групи.
16. План с множествени серии на измерване.
17. Корелационни планове. Анализ Ex post-facto.
18. Експериментални планове с едно- единствено изследвано лице. Корелационни планове. Квази- експериментални планове.
19. Експериментални планове с едно- единствено изследвано лице АВА и АВАВ.
20. Сравнение между планове с едно- единствено изследвано лице и груповите експериментални планове.
21. Психогенетични изследвания.

  

Лекциите са 34 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


I._МЕТОДОЛОГИЯ.
1._Предмет на диференциалната психология.
Възникване на диференциалната психология. Основни проблеми. Психология на индивидуалните различия и психология на индивидуалността. Методи на диференциалната психология.
II._ОСНОВНИ ИНТЕГРАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ
3._Интелектът като интегратор на когнитивната сфера.
Функции на интелекта. Концептуализация на интелекта:
а)_първи стъпки в теоретизирането на проблематиката (F.Galton, A.Binet, W.Stern)
б)_факторен подход (Ch.Spearman, L.Thurstone, J.Guilford, R.Cattell)
в)_информационен подход (R.Sternberg)
г)_множественост на интелекта (H.Gardner)
д)_био-екологичен подход (S.Ceci)
4._Теория и практика на прилагането на тестовете за интелигентност: употреба и злоупотреба с този клас тестове. Ограничения, валидни при индивидуалната диагностика.
5._Метафората за "чертите на личността" като обяснителен принцип за индивидуалните различия.
6._Консистентност на поведението. Стабилност на чертите на личността във времето. Последици от чертите на личността. Парадокс на консистентността.
7._Локус на контрола. Перцепцията за причинност в поведението. Външен и вътрешен локус на контрола. Скала на Rotter. Регулативни функции на локуса на контрола в поведението.
8.Когнитивен стил. Въвеждане на понятието. Теория за психологическата диференциация (H.Witkin). Когнитивен стил и когнитивна сложност. Видове когнитивен стил и тяхното измерване. Регулативни функции на когнитивния стил в поведението.
9._Личностни конструкти. Теория на G.Kelly. Възможности на техниката на "репертуарните решетки". Перспективи пред теорията за личностните конструкти (D.Bannister)..
III._ФАКТОРИ, ОБУСЛАВЯЩИ ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ.
10._Наследственост. Изследвания на близнаци, отгледани отделно. Интелект и наследственост. Наследственост и личност. Влияние на наследстевността върху поведението.
11._Социален и културен контекст. Лонгитюдни изследвания. Последици от социалната депривация и от обогатяването на социалната среда за интелекта и личността.
12._Взаимодействие между наследствеността и средата.
13. РАЗЛИЧИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

Свали


Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)

Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.