Личности променили разбирането ни за човека

Павлов

Павлов

Вертхаймер

Вертхаймер

Титчнър

Титчнър

Джон Дюи

Джон Дюи

Кюлпе

Кюлпе

Карл Роджърс

Роджърс

Фроид

Фроид

Ерих Фром

Фром

Станислав Гроф

Гроф

Анри Валон

Валон

Скинър

Скинър

Маслоу

Маслоу


Топ 3 на най-четените статии


Последни статии
   Социалнопсихологическата природа на междуличностните отношения е спорен за социалната психология проблем, поради невъзможността да се дефинира понятието, поради неговата подмяна със сходни други, поради многообразието на различните виждания за него. Затрудненията при определяне съдържанието на понятието “междуличностни отношения” произтичат от равнищата, на които то може да бъде дефинирано.
   Човешките отношения са зависими от обществените отношения в конкретната историческа епоха. Те са отражение  на социално-икономическите и политическите отношения на всяко общество, детерминирани са от религиозната политическата и философската същност на отношенията, дефинират се от между¬груповите и вътрешногруповите отношения, и не на последно място, те се отнасят по различен начин за голямата и малката социална група.
   За определяне същността и съдържанието на понятието “междуличностни отношения” е необходимо уточняване на някои по общи постановки:
Социалната природа на отношенията е обвързана с обществените, като междуличностните отношения са видово понятие на обществените отношения, притежават характеристиките на последните, но имат и свои. 
Взаимоотношенията се разглеждат като съставна част на всички социални отношения, били те политически, икономически, културно - битови и т.н.
Взаимоотношенията се проявяват най - ясно в процеса на общуване. Те са основна характеристика на социалната група и са разграничител на основните видове групи – малка /първична/ и голяма /вторична/, от гледна точка на честотата и непосредствен /опосредстван/  характер на общуване.
междуличностни отношения
   Основен проблем в социалната психология, свързан с взаимоотношенията е номинирането на това понятия. Междуличностните отношения се дефинират като: “отношения”, “взаимоотношения”, “взаимовръзки”, “отношения “човек-човек”, “социална перцепция”, отнесени към малката група и “лични взаимоотношения”, “трайни взаимоотношения”, “редовни социални контакти, които човек подържа за даден период от време”, като в този смисъл се приема, че взаимоотношението включва освен отношенията в контактната група, и мрежата взаимоотношения с хората,  с които дадена личност е в социален контакт. 
   Много са опитите в областта на социалната психология за теоретичен анализ на понятието “взаимоотношение”, но те носят белега на едностранчивото интерпретиране, било то от теорията за егоистичния ген, от теорията за социалното научаване или от  разменната теория. 
   За изходно  положение се приема отъждествяването на понятията “взаимоотношения” и “междуличностни взаимоотношения”, като те се дефинират по следния начин: 
   “Под взаимоотношение се разбира онзи аспект на човешкото взаимодействие, който включва индивидуалното възприемане на другите като членове на социалната група, а също и непосредствения характер на общуването” лице в лице.

Характеристики на взаимоотношенията са: 

 • резултат от дейността,  разгръщат се по повод на нея, а тя се реализира чрез взаимодействащите си личности.
 • процесуалността. Те са винаги процес –  с начало, развитие, край.
 • динамичният им характер се определя от ситуативната обвързаност и сила на протичане /интензивността/ на процеса “взаимоотнасяне”.
 • активност в съвместната дейност, при възприемане на другия, при установяване на взаимоотношения, при развитие на групата и т.н.
 • социалната обусловеност на отношенията произтича от обществения характер.
 • те се разглеждат като цялостна система, в която се проявяват индивидуално-психологическите особености на всяка личност. 
 • зависят от степента на развитие на групата, като могат да се открият три етапа на тяхното разгръщане. 

 1. На първия етап взаимоотношенията са ролеви.  
 2. На втория – преминават от ролеви в субективни. 
 3. На третия се говори за истински субективни взаимоотно¬шения.

 • притежават различна степен на осъзнатост, детерминирана от социалната зрялост на групата и индивидуалната социална зрялост на всеки член на групата.
 • оценъчен характер - включва отношението на другите към определена личност,  самооценката и т.н.
 • имат нормативност и относителна самостоятелност, свързани са с груповите правила и норми на поведение в групата.
 • показател за равнището на междуличностните отношения в групата е  характерът на общуването. 
 • емоционалност - е проявява се в жизнените нагласи, интереси,  връзката им с чувствата.

Междуличностните отношения са делят на два типа:

 1. лични /приятелски, неофициални, насочени към другите/ 
 2. делови /професионални, официални, насочени към дейността/. 

   Те се базират на двете основни структури в групата – формална и неформална. Важно значение при разграничаването е необходимостта да се подчертае условния му характер,  както и идеята за взаимно проникване и непротивопоставяне на двата типа. Безпредметно е да се спори кои от посочените взаимоотношения са водещи в групата, тъй като влиянието и на двата вида е значимо за функционирането на групата.
   Деловите отношения, наричани още отношения, свързани с решаването на задачата, се определят още като “външни отношения” и се смята, че те засягат и вертикалната, и хоризонталните структури на социалната група, обуславят стила на ръководство в нея. Най-общо те се характеризират като отношения на: 

Съгласие
Несъгласие
Отношение на кооперация
Конкуренция или конфликт
Социална дистанция
Липса на социална дистанция
Доминираност
Подчинение
   Личните отношения са онези взаимоотношения между групата, които се отличават със сходство в мислене, виждане, схващания между членовете. Те са емоционално наситени, полюсни, контрастни, нюансирани. Опират се на степента на групова съвместимост,  на сходство в социалните нагласи, на ефектите  и механизмите  при възприемане на другите. Засягат всички аспекти на общуването, включително и невербалната комуникация. За личните взаимоотношения са характерни следните измерения: 

Симпатия
Антипатия
Привличане
Отблъскване
Емпатия
Безразличие
Взаимно разбиране
Неразбиране

Ако се съпоставят измеренията на двата вида взаимо¬отношения ще се получи следната таблица :

Съгласие-несъгласие
Симпатия-антипатия
Коопериране- конкуренция или конфликт
Привличане-отблъскване
Социална дистанция-липса на социална дистанция
Емпатия-безразличие
Доминиране-подчинение
Взаимно разбиране-неразбиране
   Таблицата показва, че може да се търси корелация в съдържателен аспект на детерминантите на личните и деловите отношения напр., “съгласие/несъгласие” в значителна степен се обуславя от наличието на “симпатия/антипатия” в групата и обратно – “симпатия/антипатия” могат да бъдат условие за проява на съгласие или несъгласие в една група.  Подобни са и отношенията между другите три двойки.

Конфликти - фази при решаването им 1. Да се определи проблема
 2. Събиране на данни относно различните цели на страните в конфликта спрямо проблема
 3. Разработване на алтернативни решения -Какви са възможностите за решаване на проблема
 4. Преценка на последиците - Преценка на положителните и отрицателни страни при различните възможности за решаване на проблема
 5. Избор на оптимални решения - Какво е решението
 6. Осъществяване на решението - Как ще се реализира решението
 7. Анализ на резултатите - Оптимално ли ще е решението. В какъв времеви период ще се прилага.


   Всеки се справя по различен начин със споровете и конфликтите. Разбирането на това как се справяте с конфликтите по принцип е точен показател за това как ще фасилитирате група, която е в конфликт.  Дадения тест е  инструмента на Томас-Килман за метод на конфликта. Този инструмент ще ви помогне да откриете личните си предпочитания за справяне с конфликти. 
Инструкции:
 • Има дадени няколко двойки изявления, които описват евентуални реакции в дадени ситуации. За всяка една двойка, моля оградете изявлението “А” или “Б”, което Ви описва най-добре.
 • Има случаи, в които е възможно нито, “А”, нито “Б” вариант да е много типичен за Вас; въпреки това, моля заградете отговора, който е най-подходящ.
 • Обмислете ситуации на работа, в които Вашите желания се различават от тези на някой друг. Как реагирате обикновено в такива ситуации?

Моля отговорете на всички въпроси:

1. A. Понякога оставям други да поемат отговорност за решаването на проблема. Б. По-скоро се опитвам да наблегна на въпросите, за които и двамата сме съгласни, отколкото да преговарям по въпросите, за които не сме.
2. A. Опитвам се да намеря компромисно решение. Б. Опитвам се да се справя с всички мои и негови притеснения.
3. A. Обикновено твърдо преследвам целите си. Б. Може да се опитам да успокоя чувствата на другия и да запазя отношенията ни.
4. A. Опитвам се да намеря компромисно решение. Б. Понякога жертвам собствените си желания заради желанията на другия.
5. A. Настойчиво търся помощта на другия за намиране на решение. Б. Опитвам се да направя каквото е необходимо, за да се избегне безсмислено напрежение.
6. A. Опитвам се да избегна  създаването на неприятности за себе си. Б. Опитвам се да спечеля позицията си.
7. A. Опитвам се да отложа проблема до момент, в който разполагам с време да го обмисля. Б. Отказвам се от някои точки в замяна на други.
8. A. Обикновено твърдо преследвам целите си. Б. Опитвам се веднага да разкрия всички притеснения и въпроси.
9. A. Смятам, че не винаги си струва да се тревожа за различията. Б. Правя известни усилия, за да постигна своето.
10. A. Твърдо преследвам целите си.
Б. Опитвам се да намеря компромисно решение.
11. A. Опитвам се веднага да разкрия всички притеснения и въпроси. Б. Може да се опитам да успокоя чувствата на другия и да запазя отношенията ни.
12. A. Понякога избягвам да заемам позиции, които биха предизвикали спор.
Б. Ще му позволя да наложи някои свои позиции ако той ми позволи аз да наложа някои мои позиции.
13. A. Предлагам средно положение. Б. Настоявам, за да отбележа значението на доводите си.
14. A. Споделям идеите си и го питам за неговите.
Б. Опитвам се да му покажа логиката и предимствата на моята позиция.
15. A. Може да се опитам да успокоя чувствата на другия и да запазя отношенията ни. Б. Опитвам се да направя каквото е необходимо, за да се избегне напрежението.
16. A. Старая се да не наранявам чувствата на другия. Б. Опитвам се да убедя другия в предимствата на моята позиция.
17. A. Обикновено твърдо преследвам целите си.
Б. Опитвам се да направя каквото е необходимо, за да се избегне безсмислено напрежение.
18. A. Ако това би направило другия щастлив, може да го оставя да поддържа възгледите си.
Б. Ще му позволя да наложи някои свои позиции ако той ми позволи аз да наложа някои мои позиции.
19. A. Опитвам се веднага да разкрия всички притеснения и въпроси. Б. Опитвам се да отложа проблема до момент, в който разполагам с време да го обмисля.
20. A. Опитвам се веднага да разреша различията ни.
Б. Опитвам се да намеря справедлива комбинация от печалби и загуби и за двамата.
21. A. Когато започвам преговори се опитвам да взема под внимание желанията на другия. Б. Винаги клоня към директно обсъждане на проблема.
22. A. Опитвам се да намеря средно положение Б. Отстоявам желанията си.
23. A. Много често се опитвам да задоволя всички наши желания. Б. Понякога оставям другите да поемат отговорността за решаване на проблема.
24. A. Ако позицията на другия изглежда от изключително значение за него, ще се опитам да задоволя желанията му. Б. Опитвам се да го накарам да се съгласи на компромис.
25. A. Опитвам се да му покажа логиката и предимствата на моята позиция. Б. Когато започвам преговори се опитвам да взема под внимание желанията на другия.
26. A. Предлагам средно положение. Б. Почти винаги се опитвам да задоволя всичките ни желания.
27. A. Понякога избягвам да заемам позиции, които биха предизвикали спор. Б. Ако това би направило другия щастлив, може да го оставя да поддържа възгледите си.
28. A. Обикновено твърдо преследвам целите си. Б. Обикновено търся помощта на другия при намирането на решение.
29. A. Предлагам средно положение. Б. Смятам, че не винаги си струва да се тревожа за различията.
30. A. Старая се да не наранявам чувствата на другия. Б. Винаги споделям проблема с другия, така че да можем да намерим решение.

Лист за резултатите

Моля оградете буквите, които сте заградили по всяка точка от въпросника:Тест - Вашият стил на управление на конфликта Томас-Килман
Общ брой точки оградени във всяка колона

Тест - Вашият стил на управление на конфликта


  Петте метода за справяне с конфликта

   Инструментът на Томас-Килман за метод на конфликта е проектиран за оценяване поведението на индивида в конфликтни ситуации. “Конфликтни” са ситуациите, в които вижданията на двама човека изглеждат несъвместими. В такива ситуации може да опишем поведението на човек в две основни измерения: 
 1. отстояване, или степента, до която човек се опитва да задоволи собствените си желания, 
 2. сътрудничество, или степента, до която човек се опитва да задоволи желанията на другия.  
   Тези две основни измерения на поведението могат да бъдат използвани за дефинирането на пет определени метода за справяне с конфликти.  Тези пет “метода за справяне с конфликта”са показани по-долу:КОНКУРЕНЦИЯ

Приложения:
1. Когато бързото решително действие е от изключително значение (пр., аварийни ситуации).
2. При важни въпроси където е необходимо да се приложат не популярни методи на действие (напр., съкращаване на разходите, прилагане на непопулярни правила, дисциплина).
3. По въпроси от жизнено значение за благосъстоянието на фирмата, когато знаете, че сте прав.
4. За да се защитите от хора, които се възползват от неконкурентно поведение.
Ако резултатите Ви са високи:
1. Заобиколени ли сте от мъже и жени от типа “да”? (ако е така, може би се дължи на това, че те са се научили, че не е много мъдро да Ви се противоречи или са се отказали от опитите да Ви повлияят. Това Ви изолира от информацията.)
2. Подчинените Ви страхуват ли се да Ви признаят незнанието и колебанията си? (В атмосферата на конкуренция човек трябва да се бори за влияние и уважение, което означава да се държи по-уверено отколкото се чувства. Крайният резултат е, че хората имат по-малка възможност да искат информация и мнения. Съответно, имат по-малка възможност да научат нещо ново.)
Ако резултатите Ви са ниски:
1. Често ли се чувствате безсилни в дадени ситуации? (Може би не съзнавате властта, която имате, не умеете да я използвате или идеята да я използвате ни Ви е привична.  Това може да попречи на ефективността Ви като ограничи влиянието Ви.)
2. Трудно ли Ви е да заемете твърда позиция, дори когато виждате, че това е необходимо? (Понякога загрижеността за чувствата на другите или тревогите относно употребата на власт може да ни доведат до колебания, което може да означава отлагане на решението и допълнителнителни изпитания и/или негодувания от страна на другите.)

ПРИСПОСОБЯВАНЕ 

Приложения:
1. Когато осъзнавате, че не сте прав: допускате изслушването на различна позиция, учите се от другите и показвате, че сте разумен човек.
2. Когато въпросът е от много по-голямо значение за другия, отколкото за Вас: да задоволите нуждите на другите и, като жест на добра воля, да спомогнете за запазването на отношения на сътрудничество.
3. За събирането на обществени кредити, които да използвате в бъдеще при важни за Вас въпроси.
4. Когато продължителната конкуренция само би навредила на вашата позиция–когато сте надвит или губите.
5. Когато запазването на хармонията и избягването на разцеплението са от изключително значение.
6. Да спомогнете за управленческото развитие на подчинени като им позволите да експериментират и да се учат от грешките си.
Ако резултатът Ви е висок:
1. Имате ли чувството, че собствените Ви идеи и мнения не получават заслужено внимание? (Когато отстъпвате прекалено често пред другите, това може да Ви лиши от влияние, уважение и признание. Освен това лишава организацията от потенциалния Ви принос.)
2. Отпусната ли е дисциплината? (Въпреки че дисциплината сама по себе си може да няма голяма стойност, приложението на правила, процедури и задачи често от изключително значение за Вас или организацията.)
Ако резултатът Ви е нисък:
1. Трудно ли установявате отношения на добра воля с другите? (Отстъпването пред другите по по-маловажни въпроси, които са от значение за тях е жест на добра воля.)
2. Струва ли Ви се, че другите често Ви смятат за неразумен?
3. Трудно ли Ви е да признаете, че не сте прави?
4. Разпознавате ли естествените изключения на правилата?
5. Знаете ли кога да се откажете?

ОТБЯГВАНЕ 

Приложения:
1. Когато проблемът е незначителен, с посредствено значение или когато други по-важни проблеми са по-наложителни.
2. Когато не виждате шанс да задоволите желанията си (напр., когато разполагате с малко власт или сте фрустриран от нещо, което много би се променило – национална политика, характера на даден човек, и т.н.)
3. Когато евентулните вреди от конфронтацията на конфликта са повече от ползите от разрешаването му.
4. За да се успокоят хората: да се намали напрежението до едно продуктивно ниво и да се възстанови гледната точка и самообладанието.
5. Когато набирането на повече информация е по-значимо от предимствата на незабавно вземане на решение.
6. Когато други могат по-ефективно да разрешат конфликта.
7. Когато проблемът има общи точки или симптоми с друг, по-основен проблем.
Ако резултатът Ви е висок:
1. Имате ли проблем с координацията, защото другите трудно получават Вашето мнение по различни проблеми?
2. Често ли изглежда като че ли хората “вървят по яйчени черупки”? (Понякога може да се вложи много енергия в предпазливостта и отбягването на проблема, което показва, че трябва да се изправите срещу проблемите и да ги разрешите.)
3. Вземат ли се по инерция решения по важни въпроси?
Ако резултатът Ви е нисък:
1. Често ли Ви се случва да нараните чувствата на другите или да предизвиквате неприязън? (Може би трябва да сте по-дискретни когато обсъждате даден въпрос или по-тактично да формулирате въпросите по незаплашителен начин. Тактът е част от изкуството да се избегнат потенциалните страни на разединение по даден въпрос.)
2. Често ли се чувствате изтормозен или затрупан с множество пробелми? (Може би трябва да посветите повече време на определянето на приоритети–определяне на сравнително незначителните проблеми и, може би, предаването им на други хора.)

СЪТРУДНИЧЕСТВО 


Приложения:
.1. За намирането на цялостно решение когато желанията и на двамата са прекалено значими, за да се приложи компромис.
2. Когато целта Ви е да се поучите (пр., за изпробване на Вашите предположения или разбиране гледната точка на другите).
3. За използването на прозренията на хора с различна гледна точка по даден проблем.
4. Да се създаде ангажираност като се включат желанията на другите в единодушно решение.
5. Да се справите с отрицателните чувства, които са били пречка в междуличностните отношения.
Ако резултатът Ви е висок:
1. Прекарвате ли време в обсъждането на проблеми, които като че ли не се нуждаят от задълбочено обсъждане? (Сътрудничеството изисква време и енергия–може би най-дефицитните организационни средства. Незначителните проблеми не се нуждаят от оптимално решение и не е нужно да се изкарват наяве всички лични различия. Прекаленото приложение на сътрудничество и единодушно вземане на решения понякога представлява желание за свеждане на риска до минимум чрез разсейване отговорността за дадено решение или отлагане на действието.)
2. Когато проявявате сътрудничество, проваляте ли се в опитите си да получите подобна реакция от другите? (Изследователският и нерешителен характер на някои виодве сътрудничество може да улесни другите да пренебрегнат предложението за сътрудничество. Може да се възползват от доверието и откровеността. Може да пропуснете някои загатвания, които биха указали наличието на отбранително отношение, силни чувства, нетърпение, конкурентност или конфликт на интереси.)
Ако резултатът Ви е нисък:
1. Трудно ли Ви е да възприемате различията като възможност за взаимни ползи или възможност да научите нещо ново или да разрешите проблема? (Въпреки че често конфликта има заплашителни или непродуктивни страни, безразборния песимизъм може да Ви попречи да разпознаете възможностите за сътрудничество, като по този начин ще Ви лиши от взаимните ползи, които са част от успешното сътрудничество.)
2. Подчинените Ви проявяват ли пълна липса на ангажираност към Вашите решения или политика? (Може би не включвате техните виждания в съответните решения или политика.)


КОМПРОМИС 


Приложения:
1. Когато целите са сравнително значими, но не заслужават евентулното разцепване при по-настъпателни методи.
2. Когато двата противника имат еднаква власт и са силно ангажирани с взаимоизключващи се цели (напр., пазарене относно управление на работната сила).
3. За постигането на временно решение на сложни проблеми.
4. За постигане на целесъобразни решения за ограничено време.
5. Като резервен метод когато сътрудничеството или конкуренцията са неуспешни.
Ако резултатът Ви е висок:
1. Случва ли Ви се да се концентрирате прекалено много върху практическите страни и тактиките на компромиса, така че понякога да загубите поглед върху по-общи въпроси–принципи, ценности, дългосрочни цели, благосъстояние на фирмата?
2. Концентрацията върху пазаренето и обмяната създава ли циничната атмосфера на участие на двама играчи? (Подобна атмосфера може да навреди на взаимното доверие и да отклони вниманието от същината на обсъжданите въпроси.)
Ако резултатът Ви е нисък:
1. Случва ли Ви се да се почувствате прекалено чувствителен или притеснен, за да сте ефективен в ситуации на спазаряване?
2. Трудно ли правите отстъпки? (без тази предпазна мярка може да се окаже трудно да се измъкнете от разрушителни и за двете страни спорове, борби за власт и др.)

Причини за конфликта на интереси и възможни интервенции

·        Чувство за нарушена справедливост, доверие, липса на уважение;
·        Неудовлетворени потребности и интереси;
·        Несъответстващо на работата заплащане;
·        Конкуренция между хората за ограничени ресурси;
·        Съперничество с колеги;
·        Процедурни нарушения
·        Създаване на благоприятна атмосфера на работа;
·        Съсредоточаване върху интересите, а не върху позициите;
·        Развиване на решения, удовлетворяващи потребностите на всички;
·        Разработване на система за поощрения;
·        Ясни правила и принципи на работаКонфликти на интереси
  Конфликтите, свързани с различия в потребностите и интересите могат да бъдат определени като истински конфликти. Те са причинени от съперничество при разпределението на ограничени блага. Най-често едната страна прави опит да удовлетвори потребностите си за сметка на другата. Този тип конфликти се отнасят както до съдържанието на процесите /пари, средства, блага/, така и до начините, по които се води спорът, т.е. до процедурата. Засягат се и морално-психологическите проблеми, като доверие, взаимно уважение, справедливост и др. Това са може би най-често възникващите конфликти от групата на междуличностните конфликти. Когато субекти на конфликта са ръководителят и някой от неговите подчинени, обикновено обектът на конфликта е свързан с разпределение на задачи, на премиални възнаграждения, на различни социални придобивки, с текущото и периодично оценяване, с възможности за израстване в кариерата, с поставени срокове, с преместване на друго работно място, с организация на работното време, с отпуските, със съкращаване и освобождаване от работа.
Конфликт за информация

Причини за информационните конфликти и възможни интервенции


·         Неподходяща комуникационна система;
·         Липса на информация;
·         Различни критерии за оценка на информацията;
·         Различна интерпретация на информацията
·         Подобряване на системата за комуникация;
·         Избор на система за събиране и обработка на информация;
·         Изработване на общ критерий за обработка на информацията;
·         Използване на експерти.


   Конфликтите, свързани с достъпа до информацията в повечето случаи могат да бъдат окачествени като "непотребни", доколкото не съществува причина да не бъде осигурен еднакъв, достъп до първичната и резултативна информация на всички заинтересовани.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)

Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.