Мисловно опериране, състоящо се в поставяне в логическа последователност на дадени съотношения (т. е. съждения), водещо до умозаключение. Качеството на умозаключението зависи от неговите предпоставки. Седем-осемгодишният ученик казва, че олиото плава над водата, защото е „мазно", а после, изоставяйки това качество, което е неприложимо към други предмети (дърво, корк...), казва, че е „леко". Неговият извод се основава на наблюдения от действителността. По-късно, на единайсет-дванайсет години, той вече може да разсъждава абстрактно и използва понятието „плътност" (отношение на теглото към обема), което вече представлява съждение. Прогресът в умозаключенията се дължи на социализацията и на намаляването на детския егоцентризъм. Той може да се оценява обективно чрез метода на теста (аналогия: „И ножът, и парчето стъкло са...?"; сходство: „По какво си приличат бирата и виното?"). Различават се обикновено две форми на разсъждение или умозаключение: дедукция, която е преход от общото към частното („Всички хора са смъртни, следователно аз съм смъртен") и индукция, която е екстраполиране на частен случай до обобщение.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)



Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.