Опериране с числа. Смятането въвежда в действие комплексни психични механизми, свързани едновременно с интелекта и с организацията на пространството и времето. Усвояването му е тясно свързано с общото развитие на интелекта. Например, цифрите се пишат от ляво на дясно, а действията с числа се извършват от дясно на ляво (с допълнителна трудност при деленето, което поради преминаването от делимото към делителя и обратно, изисква непрекъсната смяна на посоката). От друга страна, действията символично представят редица от състояния и факти, които се развиват във времето и за да се справи добре, детето трябва да може да анализира различните им етапи: какво е налице най-напред, какво е направено и какво ще бъде налице после. Най-сетне, за да реши аритметична задача, ученикът трябва най-напред да разбере условието, да установи връзката между различните действия, които то изразява и да ги предаде цифрово. Трудностите, които срещат някои деца при смятане, трябва да се анализират като се отчитат условията, необходими за усвояването на тези механизми. Както при езика, усвояването на смятането става на етапи. Въпреки че не се разполагат в една възраст, може да се установи съответствие между ученето на числата и ученето на думите, между извършването на действията и четенето на изреченията, между решаването на задача и разбирането на текст. Едва към седем-осемгодишна възраст, с достигането на стадия на конкретната логика (стадий на конкретните операции, описани от Ж. Пиаже), ученикът започва да усвоява понятието „число". Въпреки че обикновено може да брои, детето няма понятие за „число", тъй като не владее операционалното „съхраняване", операционалната „класификация" и oneрационалната  „сериация". То трябва да се упражнява допълнително, за . да стигне до първоначалното структуриране на действителността. Педагозите предлагат по своя инициатива на малките ученици различни пособия, за да ги подпомогнат в това интелектуално занимание. Така например, в Есон (Парижка област), някои учители, които са въвели сметалото в часовете си (1984), са доволни от резултатите. Методът за преподаване на математика на австралийския учител 3. П. Динес също се основава на практическия опит на ученика.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.