Разстройство в усвояването на четенето. Обикновено шестгодишното дете се научава да чете без трудности. Но много ученици е нормална интелигентност, без признаци за някаква сензорна (слепота, глухота...) или двигателна недостатъчност и рядко отсъстващи от училище, въпреки уеилията на учителите си не успяват да усвоят четенето (10% според Б. Холгрен). Те продължават да разменят реда на сричките, преиначават думите и изреченията до неузнавае-мост. Не можещи да усвоят четене и правопис, те се обезсърчават, изоставят другите предмети, стават потиснати и безразлични. По своите социални и психологически последици дислексията представлява важен педагогически проблем, който трябва добре да се познава. Причините за този „социален недъг" (Ж. Бутоние) не са добре изучени. Често се откриват трудности в латерализацията, в пространствената ориентация (не знае къде е ляво и дясно, горе и долу), а така също и потискано левачество, поради което някои автори са на мнение, че това разстройство е свързано с организацията на мозъка и се дължи на доминантност на дясното полукълбо. Други изследователи (Х. де Ахуриагуера) обаче смятат, че става дума no-скоро за липса на мотивация за учене, за отсъствие на интелектуално любопитство. Всъщност, въпреки че при дислексията често се откриват афективни фактори, съчетани с трудности във време-пространстве-ната организация, никой от тях не се оказва водещ. Дислексията е явление, чиито причини са комплексни, отчасти наследствени, отчасти афективни и в не малка степен педагогически. Установено е, че колкото по-опитен е учителят, толкова по-малко дислексични ученици има в класа му (Е. Малмквист). При някои случаи на дислексия настъпва спонтанно подобрение към осем-деветгодишна възраст, при други - обратни - остават тежки последствия. Рехабилитацията може да бъде предприета на каквато и да е възраст. Целта не е да се извърши повторно обучение по четене, а да се промени мисловната система на ученика. Най-напред той трябва да се научи да организира времето и пространството чрез подходящи упражнения. Но никоя рехабилитация няма да бъде успешна без активното участие на родителите и учителите, които трябва да повтарят упражненията и най-вече да променят нагласата си. Вместо да упрекват ученика и да го подценяват, много важно е те да намалят тревожността му по време на рехабилитацията, като го насърчават. Все пак за предпочитане е да не се стига до това разстройство. Това е възможно, ако детето не се обучава преждевременно да чете (не преди шест години) и ако не се чака да се задълбочат смущенията, забелязани в началото. Ако след първите два месеца на упражнения малкият ученик не успее да преодолее срещаните трудности, той трябва да бъде насочен към специализирана консултация.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.