Стандартизиран в приложението и класифицирането метод, който дава сведения за определени афективни, интелектуални (умствено* ниво, способности*, знания*) или сензо-моторни характеристики на даден субект и позволява разполагането му по отношение на другите членове на социалната група, към която принадлежи (нормиране*). Съществуват голям брой тестове: вербални или за извършване (подреждане на пъзел, възпроизвеждане на мозайка...), за интелектуална ефективност или личностни, с индивидуално или групово приложение. Целта на подобни методи е да се получат за кратко време количествено из-разими и независими от субективността на експериментатора сведения относно изследваните субекти. Добрият тест е хомогенен (измерва само една диспозиция), надежден (дава същите резултати след интервал от няколко месеца), чувствителен (позволява нюансирано класиране на индивидите) и най-вече валиден (измерва реално това, което трябва да предсказва). Въпреки всичките си качества, тестът е само инструмент. Той дава някои сведения, но не и диагностика. Последната е преценка, основаваща се на сложно разсъждение, което интегрира психометричните резултати към наблюденията, неизразими количествено, данните на интуицията и елементите, получени от историята на субекта. Тестовете никога нямат абсолютен характер; те са ориентири, които позволяват на експериментатора да верифицира своите хипотези.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.