Американски психолог и педагог (Бърлин-гтьн, Вермонт, 1859 - Ню Йорк, 1952). Като професор по философия и психология в Чикагския университет (1894) Дюи създава към катедрата си „училище лаборатория", в което експериментира своите образователни техники. Вместо традиционния авторитарен климат той въвежда в своето училище свободната ангажираност и демократичността. Учителят всъщност насочва, съветва и помага като по-опитен приятел. Той се отнася с ученика като с равен партньор, с когото споделя опита си. Отправна точка на неговото действие е проблемът на детето в действителна специфична ситуация. Очакванията на Дюи са ученикът да действа, вместо да слуша, да трупа собствен опит, вместо да възприема безкритично получената информация. Работата на ученика не е само вербална и без определена цел, а, напротив, насочена към точно определена практическа цел, към осъществяването на лична, свободно избрана цел: например произвеждане на хляб, на керамични предмети или електричество. За да се справи с проблема, детето трябва да събере информация (чрез посещения, анкети, четене) и да организира своята работа. Сред многобройните трудове на Дюи са такива като: Училището и детето (1913), Демокрация и възпитание (1916), Опит и възпитание (1938). 

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.