Груповото консултиране е прилагане на консултативни и терапевтични методи спрямо специално подбрана група от хора. То съчетава предимствата на консултативния подход с възможностите на груповата психотерапия. Групови варианти на психологическа помощ има и в трите основни помагащи професии психотерапия, консултиране и социална работа.
Състав на групите: В консултативните групи се включват хора без психопатологични проблеми, с възможности за личностен ръст и подобряване на социалните взаимодействия.  
Цели: Не се поставят цели свързани с дълбока личностна промяна, а по-скоро с научаване и подкрепа. Работи се със съзнавани проблеми.
Подготовка и функция на водещите: При груповото консултиране водещите са подготвени повече в сферата на проблемите с нормалното развитие на жизнения цикъл, отколкото в отклоненията. Участието им в процеса е по-директивно и служат за пример при определяне и спазване на груповите норми.
Определение: Груповото консултиране често се насочва към конкретен вид проблеми образователни, професионални, обществени или лични, и се провежда в институционализирана обстановка: училища, клиники за психично здраве в общността и други служби за човешки услуги. Консултативната група се отличава от терапевтичната най-общо по това, че борави със съзнавани проблеми, не е насочена към големи личностни промени, често е ориентирана към решаването на конкретни и краткосрочни въпроси и не се ангажира с лечението на невротични и психотични разстройства.

Предимства на групата:

 1.  Човек е социално същество и групата е неговата естествена среда. Дори самото присъствие на човек в група е терапевтична предпоставка.
 2. Групата е микрокосмос, и в нея са налице всички фактори, които действат в социалния живот: натиск, влияние, конформизъм, норми. Опитът придобит в условията на групата може лесно да бъде пренесен във външния свят.  
 3.  Групата е място за идентифициране и разбиране на дезадаптивните преживявания и поведенчески реакции. 
 4.  Създава възможности за получаване на обратна връзка и подкрепа от другите членове.
 5.  Способства за личностния ръст чрез саморазкриването, самоизследването и повишаването на самооценката.
 6.  В групата човек може да бъде както участник, така и зрител, да наблюдава поведението на другите, да подражава и да се идентифицира с тях. Да споделя и придобива опит.
 7. Групата има икономически предимства – спестява време и средства на клиентите и терапевта.
 8.  Има висока ефективност. Дава възможност за безопасно експериментиране на нови поведения.     

От гледна точка на целите, които си поставят има 4 вида групи:

 1.  за решаване на проблеми;
 2.  за решаване на междуличностни проблеми;
 3.  за личностно развитие;
 4.  за терапия.

Цели на груповото консултиране. Според Дж. Кори и М. Кори:
 1. постигане на откритост и честност с другите;
 2. по-малко игри и манипулации, които препятстват близостта;
 3. научаване на доверие към себе си и другите;
 4. постигане на автентичност;
 5. освобождаване от външните изисквания „трябва и длъжен”;
 6. признаване и разбиране на полярностите в себе си;
 7. намаляване на страха от близост с другите;
 8. освобождаване от зависимостта от очакванията на другите и намиране на собствени правила на поведение;
 9. да се научи да пита направо какво искат другите;
 10. разширяване на самосъзнанието и възможностите за избори;
 11. научаване на разделяне между чувства и действия;
 12. освобождаване от приети по-рано неверни решения;
 13. изясняване на собствените ценности;
 14. вземане на решение при липса на гаранции за правилност;
 15. намиране на път за решаване на личностните проблеми;
 16. разкриване на собствените потенциали;
 17. увеличаване способността за грижа и помощ на другите.

Терапевтични фактори на груповата психотерапия и консултиране. 
Кои са нещата, които правят груповата психотерапия ефективна като психическо влияние?
 • вдъхване на надежда;
 • универсалност на проблемите;
 • споделяне на информацията;
 • алтруизъм;
 • корективно пресъздаване на първичната семейна група;
 • развитие на социални навици;
 • имитационно поведение;
 • катарзис;
 • междуличностно учене;
 • групова сплотеност;
 • екзистенциални фактори;
 • инсайт.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.