Потребности и мотивация на поведението според  Ерих Фром.
   Бащата  на  психоанализата  Зигмунд  Фройд   определя  фундамента   на  човешката  мотивация,  като   действие  на силите,  свързани  с два  природни  инстикта-  инстикт  към  живота -  Ерос  и  инстикт  към  смъртта - Танатос.
 • Инстикт  към  живота – природна  сила,  при  която  се стреми  да  съ храни  живота  и здравето  на  всеки   човек, тоест  да  гарантира  съществуването  на  индивида  и   продължение  на биологичния  вид – хомосапиенс. Така  този инстикт  обединява  в  едно  инстикта  за  самосъхранение  и  инстинкта за  продължение  на вида,  формиран   от  Чарлз  Дарвин.
 • Инстинкт  към  смъртта  - природна  сила,  която  мотивира  човешката  агресия,  разрушителност,  жестокост,  убийство  и самоубийство. Целта  на живота  на   отделният  човек  е  смъртта  и  той  винаги  се постига. Ерих  Фром  смята,  че  жизнените  потребности  на  личността  са  уникални  и  нямат  съществена  връзка  с  природните  и социални  фактори.  Фром  формулира   хипотезата,  че  силата  на  противоречието   между  стремежа  на  човека   към  свобода  и  стремежа   към  безопасност  е  най-  мощната  мотивираща  сила.

  Дихотомийте Ерос –Танатос  Фром   замества  с  екзистенционалната   дихотомия свобода-  безопасност. Тази  универсална  и   жизнена  реалност  на  човешката   природа  детерминира  и  основните  екзистенционални  потребности  на  личността,  които  се  обобщават  в  пет  категории:
 1. потребност  от   установяване  на  връзки
 2. трансцедентна  потребност 
 3. потребност  от  корени 
 4. потребност  от  идентичност
 5.  потребност  от  система  за  ориентация.

   1.Потребност  от  установяване  на  връзки  -  наричана  още  потребност  от  връзки,  подхранва  се  от  отчуждението  на човека  от  майката  природа  и  от  представата,  че  самотен  и безсилен,  когато  е сам. Съществува  два  начина   да  се  удовлетвори  тази  потребност-  продуктивен/конструктивен/  и  непродуктивен/деструктивен/. Чрез  продуктивното  удовлетворяване  на  потребността  от  свързаност  с  другите  хора,  човек   постига  чувство  за   по-голяма  сигурност. Основен  начин  за  свързването  му  със  света  е продуктивната  обич. Удовлетворяването  на  тази  потребност  формира  чувство  за  идентичност,  лична  индивидуалност и  независимост. При  деструктивната   връзка  човек  се  стреми   да  попадне  в  подчинение  на  друг, на  идеология,  на  политически  лидер. Той  вече няма  чувство  за самотност,  но  подчинението  го  прави   “притежание”  на  друг,  на  нещо  по-голямо  и по-силно  от  него,  което  може  да  му  гарантира  сигурност.
   Неуспешното  удовлетворяване  на  потребността   на  връзка  е  причина  за  появата  на  индивидуалният  и обществения  нарцисизъм. 
   2.Трансцедентна  потребност,  потребност  от  преодоляване  има  две  взаимо свързани потребности-  потребност  от  оцеляване  и потребността  над  оцеляването. Човек  има  стремеж  към физическо  оцеляване,  независимо  от  природните   и  социалните  обстоятелства,  от   щастието  или  нещастието,   от  робството  или   свободата. Здравето,  животът,  гладът и  сексът  са  физиологични  явления  и се  определят  като  потребност  от  оцеляването.
 -  потребност  над  оцеляването- стимулира   стремеж  в  човека  да преодолее  своята  пасивна  животинска  природа,  да  стане  активен  и  творчески  съзидател  на  житейската  си  съдба.  Продукти  на  съзиданието  са  децата  и тяхното  възпитание, творческите,  научните,  технологичните  продукти,  материлните  блага  и  други. Постигайки  тези  потребности  човек  придобива   съзнание  за  смисъла   на  живота,  лична  свобода,  социална  значимост.  Има  хора,  които   не могат  да  създадят живот,  но  могат   да  го  разрушат.  С  акта    на  рушене,  човек  се  издига  над  пасивното  състояние.
   3. Потребността  от  корени -  постоянен   стремеж  на  човека  да  определя  сам  себе  си,  като  неделима  и  важна  част  от  света.Тази  потребност  възниква  още  с раждането.  Той  непрекъснато  търси  нови  връзки,  за  да  преодолее  чувството  на  самота  и несигурност. Удовлетворявайки  потребността  от  корени   човек  се  чувства  свободен  и в  безопасност.
 • продуктивно  удовлетворение- установяване  на  равностойни  връзки  с  другите.
 • непродуктивен  начин-  удовлетворяването  на  тази  потребност  е  паталогична  симбиоза  майка-дете,  и  общо  казано  дете- родител. Тя  се  подхранва  преди  всичко  от  родителя, които  не  позволява  на  детето  да  стане  възрастен. В  резултат   на  това  детето  се  включва  в  сигурността   и  безопасността  на  родителската  симбиоза  и  в  действителност  заради зависимостта  си  от  нея  губи  реално  свободата  си. Паталогичните  симбиози  могат  да  се  създадат   извън  отношението  майка- дете. Те  могат  да  обхванат  цели  семейства,  социални  групи  и  дори  цяло  общество.

   4. Потребност  от  идентичност-  обективно   съществуващ  стремеж  на  човека  да  се  отъждестви  със  самия  себе  си, да  се  определи  такъв  какъвто  е   в  отличие  от  другите  хора.  Тази  потребност   формира  Аз-  образа,  като  устойчива  представа  за  самия  себе  си. Удовлетворявайки  тази  потребност  се  формира  предствата  за  Аз-  образа  и  в  краен  резултат  се  формира  чувството  Аз - идентичност.
    5,Потребността   от  система  за  ориентация,  наричана  кратко  рамка  за  ориентация,  е  свързана  със  стремежа  на  човека  да  създаде  устойчива  и цялостна   теоретична   система  за  обяснение  на  света и  самия  себе  си. Удовлетворението  на  тази  потребност  се  отразява  с понятието  светоглед  и  се  определя  като  съществено  качество  на  личността. Основен  инструмент  за  удовлетворяването  на  тази  потребност  е  продуктивното  мислене,  чрез  които  се  изграждат  адекватни   и  обективни   представи  за  обществото,  природата,  човека.

ВИЖТЕ ОЩЕ

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.