Съвкупност от методи и техники, позволяващи измерване на психичните явления. В най-широк смисъл тази дума обхваща всички измерващи сензорни изследвания (прагове на усещане, време на реакция...), но обикновено тя се употребява в по-тесен смисъл за означаване на съвкупността от когнитивни тестове и изобщо тестовете, които служат за преценка на способностите и нивата на развитие (например социалната зрялост). Психологията постигна голям напредък след въвеждането на измерванията. Но използването на цифрови резултати не е безопасно. Числото притежава само индикативна стойност; то е просто елемент от диагностиката, която психологът трябва да направи. То потвърждава или не дадена хипотеза и трябва винаги да се съотнася с други наблюдения и с миналото на изследвания субект. Ако К.И. 130 означава без съмнение много висока интелигентност, то К.И. 70 не означава винаги наличие на интелектуална недостатъчност. Този резултат може да се дължи на тревожност, на невротично подтискане, на противопоставяне от страна на субекта или липса на интерес у него към предлаганите задачи. Следователно, много важно е психологът да не се ограничава до ролята на лабораторен техник, чиято задача е извършване на точни измервания, а да умее да ги интерпретира правилно, в зависимост от качествени, неподаващи се на измерване наблюдения, чието значение не трябва да се подценява.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.