Педагогическо движение, основано на принципите на функционалното образование, което зачита интересите и потребностите на детето. За разлика от традиционното училище, което отдава предпочитание на рецептивните методи и догматичното обучение, на запаметяването на книжно и пасивно знание, активното училище се стреми към освобождаване на ума, към самостоятелност и независимост на учениците. То е училище на участието, инициативността, креативността и критичността. В него детето се учи да упражнява наблюдателността си, да използва законите на експериментирането не върху изкуствени построения, а върху факти от действителността, които го засягат пряко. Активното училище използва значителен педагогически материал, най-често създаден от самите деца, организира ученето според областите на интерес и във връзка с опознаването на околната среда (физическа и икономическа география, фауна, флора, местна история...); то сплотява учениците в малки общности, които се самоуправляват, и използва изобретателни техники като свободно учене по групи и учене с помощта на фишове. Активното училище несъмнено е начинът на обучение, който подхожда най-много на децата, но то се натъква на препятствия, които не могат да бъдат премълчавани. Количеството от инструментални знания, които ученикът трябва да придобие, е много голямо, а времето, с което той разполага, е ограничено. Класовете са претоварени, а броят на учителите е недостатъчен. Трябва най-напред да се промени това фактическо състояние, за да получат разпространение активните методи. 

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.