Серия от промени, които довеждат определен организъм до зрялост. Лястовици, отглеждани в много тесни клетки, в които не могат да разперят криле, извършват първия си полет без колебание (Д. А. Шпалдинг, 1878; К. О. Уитман, 1919), когато органичното съзряване е достигнало необходимия стадий. Също така, децата на индианците Хопи, които биват връзвани за дървени люлки през първите месеци след раждането си, прохождат на същата възраст, на която и деца, които са били свободни в движенията си (У. Денис). Съзряването се извършва във всички области на организма: нервната, мускулната, костната, ендокринната. Докато зрялостта е статично понятие, крайно състояние на развитието, съзряването е динамичен процес, ходът на развитието. Този термин, използван първоначално от биолозите и генетиците за характеризиране на периода, предхождащ оплождането, беше популяризиран чрез трудовете на А. Гезел върху детската психология и разпрострян върху цялата еволюция на организма към неговата зрялост. Съзряването се състои в структурни изменения, дължащи се главно на наследствеността и на физиологичното и анатомичното развитие на нервната система, които са значителни при плода и кърмачето. Но ролята му не се ограничава само до първите стадии от живота. То продължава до изчерпване потенциала за растеж на индивида и е в тясна връзка с външната среда. Според Ж. Пи-аже, съзряването на нервната система предоставя определени възможности, които се осъществяват по-ра-но или по-късно (или никога) в зависимост от опита и околната среда. Психологическото съзряване, чрез което се формира зрялата личност, води индивида до постепенно подчиняваме на търсенето на удоволствие на принципа* на реалността.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.