Субективно съждение, основано върху неопределено знание за действителността, отразяващо вижданията, нагласата на личност или група спрямо определена ценност. Мненията на определен субект са показателни за характера му; те дават информация за ценностната система, към която той се съотнася, за ригидността или флексийилността на неговите нагласи, за личните му аспирации. Подобно на нагласите мненията се изграждат в социалната интеракция, под определящото влияние на идентификацията с родителите, учителите и другите членове на обкръжението. Те се формират също и на основата на житейските ситуации: семеен опит (например бунт срещу образа на бащата), случаен опит (драматични или травмиращи ситуации) или професионален опит; най-сетне, те са повлияни от социално-икономическите условия и социалната роля на всеки (нашият статус в колектива предполага степента, в която възприемаме някои нагласи и мнения). Потребността от познаване мненията на по-големи или по-малки групи е осъзната от политиците, от загрижените за състоянието на бойния дух в армията военни, а така също и от индустриалците и управляващите, които желаят да подобрят качеството на отношенията между хората в психосоциалната система, за която са отговорни; най-сетне, такава потребност изпитват и търговските предприятия, които се стремят да опознаят нуждите и вкусовете на обществото (проучвания на пазара). Сравнително точна представа за мнението на определена популация може да бъде получена чрез провеждането на сондажи.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.