Връзка между. Комуникацията е най напред възприятие. Тя предполага целенасоченото или нецеленасоченото предаване на информация, предназначена да осведоми или да повлияе на един индивид или група, приемащи тази информация. Но комуникацията не се свежда само до това. Едновременно с предаването на информация се упражнява въздействие върху приемателя и обратно действие (feed-back) върху човека, предаващ информацията, който на свой ред бива повлиян. Употребата на езика не е единственото комуникативно поведение. Такива са също мимиката и жестът. От друга страна, не всички съобщения се изразяват на рационално ниво. Възприема се повече от това, което се съобщава. 3. Фройд дори говори за общуване на нивото на несъзнаваното, изразявайки с това факта, че индивидите са способни несъзнавано да възприемат явни признаци. Комуникацията не е привилегия само на човека. Тя несъмнено съществува при животните и растенията. Пчелата работничка указва с танц на другите пчели от кошера мястото, където се намират цветята разстоянието до него и качеството на прашеца (К. фон Фриш). Наранени борове, тополи, кленове предупреждават събратята си за бедата, която ги е сполетяла, ефектът от което е задействането в цялата колония на химически защитен механизъм срещу нападателите (П. Каро, 1983). Всички живи същества, от бактерията до човека, се нуждаят от постоянна информация за вътрешното си състояние и за състоянието на външната среда, за да могат да оцелеят и да живеят. Използваните сигнали са най-разнообразни: зрителни, както при светулката, електрически (при електрическата змиорка), звукови (при чинката), ултразвукови (при прилепа), тактилни (при мравките) или химически (феромони, отделяни от копринената буба).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.