Обективна психология. Дълго време психологията била разбирана като наука за състоянията на съзнанието. Поради това единственият приложим метод за изследване е можел да бъде интроспекцията. Срещу тази теза в началото на XX век се утвърждава ново учение, чийто енергичен застъпник е Дж. Б. Уотсън. Според него психологията трябва да бъде дефинирана като наука за поведението. Вместо да се основава на съзнанието и интроспекцията, тя трябва да ограничи своето изследване до наблюдението на организма в ситуация. Всъщност единствените елементи, които могат да бъдат предмет на научно изследване, са възможните за наблюдение данни на вербалното и двигателното поведение, което винаги е адаптивно. Когато е подложен на въздействие, организмът се стреми да неутрализира ефекта от него, като въздейства на обекта, който го предизвиква, или като променя себе си. Съпоставяйки тези поведения със стимулите, изглежда възможно установяването на закони, на основата на които да се предвижда реакцията на субекта на познато „дразнене" или да се направи дедукция за естеството на даден стимул, като се наблюдава реакцията. Крайъгълен камък на тази система е условният рефлекс, като дори инстинктите се свеждат до „серия от свързани рефлекси". Всичко е въпрос на учене, дори изразяването на емоциите, и поведението може да се променя под въздействие на ученето. Изследванията на бихевиористите са провеждани върху животни; при човека - върху плода и малкото дете. От наблюденията си върху кърмачета Уотсън заключава, че в началото на живота съществуват три основни емоции: страх, гняв и любов. Тяхното проявление при възрастните се разнообразява силно под влияние на кондиционирането. Всъщност това твърдение е погрешно, както бе доказано от следващите проучвания. В зората на живота човешкото същество реагира на стимулите недиференцирано, след това - през призмата на удоволствието или неудоволствието, и най-после със съзряването на организма се появяват последователно гневът, отвращението, страхът, ревността и т. н. Първоначалната позиция на бихевиористите, които искаха да сведат психологическия факт до двойката стимул - реакция (S - R), днес е надживяна. Наследиха я нови учения, например нео-бихевиоризъм*, които имат голямо влияние в Англия и САЩ. Те запазват основните идеи на теорията на Уотсън: обективността и важността на средата.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.