Темите са 81 страници и съдържат следните въпроси:


Психологията като наука. Място на психологията в системата на науките. Обект, предмет и задачи на психологията. Връзка на психологията с естествознанието, философията и социалните науки. 2
Единично 3
Утвърждаване на психологията като самостоятелна наука. Програми за развитието на психологическото знание. 4
Първи етап. 4
Втори етап. 5
Трети етап. 5
Четвърти етап. 5
Пети етап и шести етап. 5
Психологията от началото на 20 век – парадигма, категории, изследователски програми, общо и различно. 6
Психика. Познание. Съзнание. Самосъзнание. 6
Принципи в психологията. 6
4. Общопсихологичен модел на психика: психични процеси, психични състояния, психични свойства 7
1. Психическите процеси 7
Сензорни и перцептични психична дейност: усещане, възприятие, представа, памет. 7
УСЕЩАНИЯ 8
ВЪЗПРИЯТИЕ 10
ПРЕДСТАВА.КОГНИТИВНИ КАРТИ 11
ПАМЕТ – 12
Съзнателна психична дейност: мислене, чувства, въображение и реч. Основни форми на мисленето, мисловни операции. 18
МИСЛЕНЕ 18
ЕМОЦИИ, ЧУВСТВА И ПОЗНАНИЕ 20
ВЪОБРАЖЕНИЕ 21
РЕЧ И ЕЗИК 22
Темпераментът и характерът като основни детерминанти на човешката индивидуалност. 24
Свойства на темперамента: 24
ФИЗИОЛОГИЧНА ОСНОВА НА ХАРАКТЕРА: 25
Дарби, способности, талант, гениалност. Психологически теории за творчеството и интелекта. Интелект и личност. 27
СПОСОБНОСТИ 27
ЧОВЕШКИ ИНТЕЛЕКТ И ТВОРЧЕСТВО 28
Същност на експериментално-психологическото изследване. 29
Експериментално изследване на личността – методи на изследване. 30
Експериментално изследване на групите и междуличностните отношения. 31
Достоверност и валидност на тестовете. Видове валидност. 33
Личността в психоаналитичната парадигма. Основни принципи и концепции в моделите на З. Фройд, А. Адлер и К. Юнг. Сравнителен анализ, критична оценка и перспективи за доразвиване. 34
ПСИХОСОЦИАЛЕН МОДЕЛ ЗА ЛИЧНОСТ НА З. ФРОЙД. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И КОНЦЕПЦИИ 34
МОДЕЛ НА ЛИЧНОСТ В ИНДИВИДУАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ НА А. АДЛЕР 34
МОДЕЛЪТ ЗА ЛИЧНОСТТА В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ НА КАРЛ ГЮСТАВ ЮНГ 35
Социокултурни подходи към личността. Основни принципи и концепции в моделите на Е. Ериксън, Е. Фром и К. Хорни. Сравнителен анализ, критична оценка и перспективи за доразвиване. 37
ПСИХОСОЦИАЛЕН МОДЕЛ ЗА ЛИЧНОСТ НА Е. ЕРИКСЪН 37
КОНЦЕПЦИЯ НА ЕРИХ ФРОМ ЗА ЛИЧНОСТТА 38
СОЦИОКУЛТУРНА ТЕОРИЯ ЗА ЛИЧНОСТТА НА КАРЕН ХОРНИ 41
МОДЕЛЪТ НА Е. МАСЛОУ НА ЛИЧНОСТОВОТО ИЗРАСТВАНЕ НА ЗРЕЛИЯ ИНДИВИД 43
Физическото развитие в периода на младостта – 46
34. Развитието на възрастните хора през периода на зрелостта. Физическо, когнитивно и емоционално развитие. 48
Изменения в областа на физическите възможности 48
Климактериум и менопауза – 48
СОЦИАЛИЗАЦИЯ 49
СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ 51
КОНФОРМИЗЪМ И КОНФОРМНО ПОВЕДЕНИЕ 52
АГРЕСИЯ И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ 53
ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ И ДИСКРИМИНАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ 54
Разстройство на мисленето: 55
Разстройство на паметта: 56
Разстройство на възприятията: 56
III. ЕТИОЛОГИЯ на тревожното състояние. 57
IV. ЛЕЧЕНИЕ на разстройства, свързани с тревожност. 57
ОБСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО РАЗСТРОЙСТВО. 58
СОМАТОФОРМНИ РАЗСТРОЙСТВА. 59
ДРУГИ СОМАТОФОРМНИ РАЗСТРОЙСТВА (освен соматизационно и хипохондрично): 60
КОНВЕРЗИОННИ (ДИСОЦИАТИВНИ) РАЗСТРОЙСТВА. 62
ДИСОЦИАТИВНИ РАЗСТРОЙСТВА. ПОСТТРАВМАТИЧНО СТРЕСОВО РАЗСТРОЙСТВО. 64
ПСИХИАТРИЧНО ИНТЕРВЮ 67
47. Ръководство и лидерство. Стилове на ръководство. Общо и различно между ръководство и лидерство. Видове лидери. 72
ТИПОЛОГИЯ НА ЛИДЕРА 80


Архивът съдържа темите в WORD, PDF и EPUB формат.

ЗА СВАЛЯНЕ 

или
  • WebMoney
или
  • PayPal-8€

1 коментар:

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.