Темите са 332 страници и съдържат следните въпроси:

 1. ТЕМА : 1 Психологията като наука . Място на психологията в системата на науките . Обект предмет и задачи на психологията . Връзка на психологията с естествознанието , философията и социалните науки. 3
 2. ТЕМА : 2  История на психологията : 17 - 19 век . : Рационална , емпирична , асоциативна психология . Експериментална психология : Вилхелм Вундт . 10
 3. ТЕМА : 3  Психологически школи през 20 век : психодинамична , поведенческа и хуманистична психология . 17
 4. ТЕМА : 4   Развитие на психиката , съзнанието и личността . Филогенезис , онтогенезис , антропогенезис . Фактори за развитието . 25
 5. ТЕМА : 5  Дейностен и системноструктурен подход в психологията .                                                                                                                                                                                                                       Характеристика на основните дейности : игра , учене , труд . 32
 6. ТЕМА : 6  Общопсихологичен модел за структурата на човешката психика : психични процеси , психични състояния , психични свойства . 38
 7. ТЕМА : 7  Характеристика на когнитивните процеси усещане , възприятие , представа . 45
 8. ТЕМА : 8   Характеристика на психичните процеси : мислене , памет , внимание и въображение . Мислене и интелект . 51
 9. ТЕМА :  9  Емоционални и поведенчески психични процеси : емоции и чувства , инстинкти , произволни движения и воля . Проблемът за свободата на волята и личността . 61
 10. ТЕМА : 10  Насоченост на личността : светоглед , потребностно- мотивационна сфера , ценностна система . Норми и идеали . 68
 11. ТЕМА : 11 Биологични детерминанти на личността : пол , тип нервна система и темперамент , функционална асиметрия на  мозъка , интравертност , екстравертност и дарби . 74
 12. ТЕМА : 12  Социокултурни детерминанти на личността : политикономическа система , етнос и религия , семейство и училища , неформални жизнени събития . Личност и характер . 82
 13. ТЕМА : 13  Методи за изследване на психичните процеси , свойства и състояния. 92
 14. ТЕМА : 14    Методи за изследване на личността и групата . 100
 15. Т Е М А  : 15   Характеристика на социалнопсихологичните школи  . Съвременно състояние на социалната психология . 113
 16. ТЕМА : 16    Основни социалнопсихологични феномени . Същност , разновидности и взаимовръзки. 121
 17. ТЕМА : 17   Масово поведение : тълпа , религия и прдразсъдъци , масмедии . Обществено мнение и настроение . 136
 18. ТЕМА : 18    Анализ на общуването като обмен на информация , междуличностно възприемане и поведение . 146
 19. ТЕМА : 19   Конфликт – обяснителни модели и разновидности . Стратегии за разрешаване . 154
 20. ТЕМА : 20   Психология на лидерството и властта . 161
 21. ТЕМА  : 21 Психодинамична теория за личността . 171
 22. ТЕМА  : 22 Бихейвиористична теория за личността. 185
 23. ТЕМА  : 23 Хуманистична теория за личността . 193
 24. ТЕМА : 24  Анализ на теориите за периодизацията на онтогенетичното развитие . 208
 25. ТЕМА  : 25  Анализ на психичното и личностно развитие на детето . 214
 26. ТЕМА : 26   Анализ на развитието в зряла възраст . 222
 27. ТЕМА  :  27   Жизнени кризи на развитието и стратегии за преодоляване . 228
 28. ТЕМА  :  28       Психология на обучението . Теории за научаването . 235
 29. ТЕМА  :  29     Подкрепленията във възпитателния процес . Трудни деца . 243
 30. ТЕМА  :  30         Анализ на комуникациите в организацията . 249
 31. ТЕМА  :  31   Подбор на персонала и мотивация на личността в организациите . 254
 32. ТЕМА  :  32        Психологически феномени на политическата власт . 259
 33. ТЕМА  :  33    Психопатология на личността : невроза , психоза , психопатия . Теории за здравата личност . 268
 34. ТЕМА  :  34  Психопатология на възприятнопредставната дейност , мисленето и съзнанието . 277
 35. ТЕМА  :  35        Психодинамични модели за консултиране и психотерапия . Критичен анализ . 287
 36. ТЕМА  :  36      Поведенчески модели за консултиране . Критичен анализ . 293
 37. ТЕМА  : 37      Хуманистични модели за консултиране . Критичен анализ . 301
 38. ТЕМА  :  38      Епидемиология и етиология на психичните разстройства . 308
 39. ТЕМА  :  39      Методи за диагностика , превенция и лечение на психичните разстройства 315
 40. ТЕМА  :  40    Психологичните парадигми през 20 век . Прогнози за развитието на психологията . 320

Архивът съдържа темите в WORD, PDF и EPUB формат.


ЗА СВАЛЯНЕ 

или
 • WebMoney
или
 • PayPal-8€

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.