Цел, проблеми , дейност и форми на управление в организацията
   Целта, която се поставя пред организацията, обикновено изразява желаното състояние на организацията в бъдеще. Целите могат да бъдат в различни направления от дейността на организацията. За основна се смята тази цел, която е по посока на постигане на оптимални резултати от основната трудова дейност. Освен нея има и други, по-второстепенни цели, чието постигане подпомага постигането на общата цел. Те могат да бъдат по посока: усъвършенстване на производството, интегриране на интересите, издигане на морала и включеността на хората в работата.
Често при действието на една организация се получава конфликт между отделните цели в смисъл, че усилия се правят повече за постигане на по-второстепенна цел. В този аспект на първо място трябва да стоят следните основни задачи:
 1. постигане на максимално добри резултати от основната трудова дейност;
 2. постигане на ръст в производство, техника, хора (морал, квалификация), което способства за получаване на по-добри резултати в основната дейност за дълъг период от време;
 3. защита на организацията от необосновани рискове.

Постигането на тези основни цели и задачи зависи от използваната стратегия (която представлява начина, средствата, използвани за постигането на целите).Целите и задачите се решават последователно, чрез актуализиране на наложителни за момента задачи.

Обикновено различаваме няколко групи проблеми (от гл.т. на времето), които се решават в организациите:

 1. Стратегически.-Избор на продукта на труда, на потребители и пазари, които проблеми се решават с приоритет.
 2. Административни.-Разпределяне на пълномощията и отговорностите (изготвяне на длъжностните характеристи-ки).
 3. Оперативни.-Организация на конкретната трудова операция; изпълнение на изследователски програми; те-кущо планиране и др.

   Много важно условие е организацията да бъде гъвкава, бързо подвижна в често сменящите се условия на социалната действителност. Осигуряването на тази гъвкавост трябва да е ежедневна задача на управляващите в организацията. "Криза в организациите настъпва тогава, когато традиционната структура не съответства на изискванията на съвременните условия, а нова структура не е създадена" (Дрейкър).

Дейности в организацията

Обикновено в организациите се обособяват два вида дейности:
   1.Стопанска (производствена).-Обхваща няколко етапа на организиране и няколко вида дейности:
 • организиране и усъвършенстване на производствения процес;
 • материално-техническо обзавеждане (осигуряване на материалната база);
 • осигуряване на пазари и пласмент на продукта (маркетинг).

   2. Управленска.-Чрез нея се решават и административни, и стратегически, и оперативни задачи. Чрез нея се формира политиката на организацията и тази политика означава обезпечаване на съществуването на тази организация в бъдеще.

Форма на управление

   Важен въпрос на стратегията на една организация е формата на управление, която най-общо може да бъде разпределена на: централизирана или децентрализирана. За да се определи каква е формата на управление, се ползват няколко показатели:
 1. Брой на решения, които се взимат от по-ниски равнища на управление. Колкото повече са тези решения, толкова по-голяма е децентрализацията.
 2. Важност на взетите от по-ниско равнище на управление решения (колкото по-важни са решенията, толкова по-децентрализирано е управлението).
 3. Брой на областите (функционални), в които се взимат тези решения - административни, стратегически, оперативни.
 4. Степента на контрол, който се осъществява от по-висшите равнища. Въпросът е как се осъществява той, доколко строг и последователен е и др. Важно понятие тук е т.н. делегиране на права. То е специфично понятие и не винаги същността му се оценява точно. Делегирането на права означава, че един ръководител има доверие на свой подчинен, на когото прехвърля (делегира) свои права. Смяташе се, че подобно действие стимулира активност у подчинените, но тази активност не трябва да е лишена от контрол върху изпълнението (той може да не е системен, но трябва да е налице).

   Каква форма на управление ще се избере, зависи от спецификата на условията в конкретната организация и извън нея. По принцип не можем да кажем лоша или добра е дадена форма на управление - това зависи от качествата на хората в организацията и от социалната система (външните условия). Ръководствата могат да променят своя стил на управление (поведение) в зависимост от тези две условия.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.