Чрез планирането на кадрите се поставят изискванията по отношение на количеството хора и качеството на знанията, които трябва да притежават. Планирането се базира на информационната система, която статистически подготвя тези данни. Информацията за човешките ресурси  в една организация се базира на данни, които се извличат от досиетата на работещите, от щатните разписания и от т.н. длъжностна характеристика за съответното работно място.

   Процесът на планиране на човешките ресурси включва:
 1. анализ на работата;
 2. набиране на кадри;
 3. методи за подбор на персонал;
 4. анализ на текучеството (норматив за текучество - до 25%/год.).

   Целите на планирането са: 
 1. Проучване количеството и качеството на човешките ресурси;
 2. Прогнозиране на евентуалните проблеми, породени от дефицит или излишък на кадри.

   Планирането се извършва чрез 4 дейности:

1. Прогнозиране на търсенето (на база промени в изискванията към знанията и уменията на персонала). Методи:
 • по преценка на ръководството;
 • чрез анализ на тенденциите (проучване на работните норми);
 • чрез работно проучване (прогнозиране на количеството търсене).

2. Прогнозиране на предлагането (и анализ на текучеството).
3. Определяне на изискванията към персонала (конкретни краткосрочни планове за развитието на човешките ресурси в организацията).
4. Планиране на конкретните действия.

    Съставят се планове за:
 • набиране на персонал;
 • подбор на персонал;
 • начини и методи за оценка на персонала;
 • всяко работно място;
 • развитието на хората;
 • необходимите кадри в бъдеще (поради пенсиониране на хора).

   Всичко това трябва да се свърже със стратегическите цели на организацията. Трябва да се предвиди също свръхпредлагането и свръхтърсенето.

КРЪГ НА МЕНИДЖЪРА:
Важи не само за висшето ръководство, а се прилага и от всички по-низши ръководители (на звена, сектори, отдели), както и от мениджърите в отдели по човешките ресурси.
PLAN (планиране) - политика, стандарти, цели, методи за изпълнение;
DO (начините за изпълнение на плана) - образование на персонала, опит; начини за изпълнение;
CHECK (проверка) - проверка за изпълнението на горното;
ACTION (действие) - набелязване на мерки по отстраняването на трудностите;
И пак PLAN, и т.н.

ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛИТЕ ПО ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ:

 • подбор и оценка на кадри (най-малко 2 пъти годишно);
  Планиране на човешките ресурси
 • въвеждане на новите кадри в работата;
 • развитие на служителите;
 • оценка на изпълнението на работата (според стандарти и критерии);
 • структуриране на работата в производствените области (създаване и сплотяване на екипи);
 • възможности за споделяне на проблеми, свързани с работата (консултиране);
 • преговори между ръководството и подчинените;
 • осигуряване на адекватни информационни канали в организацията, за да може информацията адекватно да достига до тези, за които е предназначена;
 • безопасност на труда;
 • предвиждане на ефектите при евентуална замяна на кадрите.

   Най-скъпо струващата дейност в една организация е подборът на персонала.

ГРУПИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОТДЕЛИТЕ ПО ПЕРСОНАЛА:

   1. Мениджъри (ръководители на отдели) - развиват политиката на организацията по отношение на персонала; формулират стратегията и политиката на организацията по отношение на персонала и ги прилагат. Начинът им на работа се отразява върху имиджа на отдела (трябва да притежават необходимите качества). Дейностите им са творчески и насочващи.
   2. Съветници по персонала -не се занимават директно с изпълнението , те са вътрешни консултатни, които водят към извършването на плана в отдела. Осигуряват връзките в организацията. Занимават се с планирането на работната сила и развитието й. Имат ключово значение при въвеждане на новости. Дейности: съветнически, консултантски.
  3.Администратори по персонала - занимават се с назначаване на персонала  ( чиновническа, административна работа), с въвеждането на нови документи, наредби, законови разпоредби, свързани с трудовата дейност. Това са хората в отдели: Личен състав, Труд и работна заплата (ТРЗ), Фонд работна заплата (ФРЗ), Охрана на труда и др. Занимават се с: набиране на кадри, подбор и развитие на кадрите, разрешаване на общи проблеми, комуникация между обслужващите звена, личните досиета на персонала. Дейности: обслужващи, оперативни.
   Политиката по отношение на персонала в организацията изразява организационните ценности. Определя как организацията смята да подходи към ефективно изпълнение на целите на организацията.
   Стратегията по персонала на отдела по човешките ресурси е израз на дългосрочните цели на организацията. Стратегическите цели би трябвало да са планирани за период поне  5 години. Определят се съвместно от ръководството на фирмата и мениджърите по персонала, защото са свързани с общите цели на организацията.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.