Системен подход


   Днес към научните методи се предявяват изисквания, независимо от спецификата на предметната област. Два от тях са основни:
  1. Проучваното явление да се изследва в генезис и динамика, т.е. във връзка с определен контекст;
  2. Изследването да бъде по възможност безпристрастно.
   На тези критерии отговаря системният подход. Стратегически подходът се прилага към поведенческите процеси във връзка със структурата на личността и системата правни норми с цел да се разкриват причинно-следствените отношения на взаимодействието. Два от принципите на подхода са от особено значение за методологията на изследванията: йерархичният и личностният.
Методология на изследванията в юридическата психология
  1. Принцип на йерархичните системи - отразява виждането, че всяка система е част от по-широка друга. Свързана е и е зависима от нея. От една страна принципът позволява да се разберат многото равнища на организация в социалния живот, а от друга дава възможност да се изследват отделните явления в контекст;
  2. Личностен принцип - неизменен обект на изследването в юридическата психология е личността, защото правните норми са адресирани към нея. Това изисква да се изграждат модели за структура на личността, като се открояват компонентите със значение в следните сфери: 
  • в различни от криминогенни ситуации; 
  • в звената на правозащитната дейност; 
  • при разработването на стратегии за ресоциализация на правонарушителите. 
   На практика усилията са към разкриване на вътрешните личностни предпоставки, които при взаимодействие с определени външни фактори създават или имат потенциала да създадат криминогенна ситуация.

Критерии за класификация на изследователския инструментариум

   Ползват се както някои от методите на юриспруденцията, така и на психологията. Могат да се разграничат по два основни критерия - цели и средства:
   - по критерия цели се структурират в няколко групи: методи за научно изследване (разкриват човешките отношения, регулирани от правните норми, и разработват препоръки за превенция и отпор за престъпността); методи за психологическо въздействие върху личността (прилагат се от длъжностните лица в ограничен диапазон - в рамките на наказателното законодателство и предписанията на морала, имат за цел превенция на престъпната дейност, разкриване на причините за деянията, ресоциализация на извършителите и адаптирането им към просоциалните условия); методи на съдебно-психологическата експертиза (целят по възможност най-пълно изследване, проведено от експерт психолог по изискване на следствените и съдебните органи; тук диапазонът също е ограничен от предписанията на законодателството, регламентиращи производството на експертизи);
   - по критерия средства - обичайният набор включва: психологически анализ на материалите по делото; анамнестичен метод; методи на наблюдението и естествения експеримент; психологически методи за изследване на индивидуалните особености на лицето. Прилагането им изисква от психолога знания за регистриране на поведението, емоционалните реакции и особеностите на мисленето в конфликтогенната ситуация на следственото общуване.
   Не съществува метод, който пряко да води до отговор на поставения въпрос. Няма и гаранции за достоверността на набраните данни, затова важен момент от работата е комбинирането на данните от стандартните изследвания с неформалните преки наблюдения, в съчетание с добра теоретична подготовка в областта на феноменологичния анализ.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.