Същност и предназначение на съдебно-психологическата експертиза


   Съдебно-психологическата експертиза представлява изследване, проведено от вещо лице (експерт) въз основа на специалните му познания в областта на психологията, с цел да се даде заключение, което да представлява доказателство по делото. Масовото съзнание често не разграничава понятията "психиатрична" и "психологична", а това са различни типове експертна дейност.

  Психиатрична експертиза - подпомага съда при решаване на въпроси относно душевното здраве на лицето, неговата вменяемост и психосоциални подбуди на престъплението. В някои случаи съдът задължава изслушването на психиатрична експертиза.
    За разлика от психиатричната, предмет на психологичната експертиза са конкретни процеси, свойства, състояния и механизми на психическата дейност на лицето със значение за установяването на истината по делото. Тя се занимава със здравия човек, а фокус на изследването е личността на подекспертния (обвиняем, пострадал, свидетел).
  

Разновидности на  съдебно-психологическа експертиза

Компетенции на съдебно-психологическата експертиза са надеждни в следните случаи:
 • установяване на способността у подекспертния да осъзнава значението на действията си при наличието на признаци за умствена изостаналост;
 • установяване на способността за адекватно възприемане на обстоятелствата по делото и даване на правилни показания за тях;
 • установяване способност у потърпевшия по дела за изнасилване (вкл. малолетни и непълнолетни) да разбират правилно характера и значението на извършените с тях действия и да оказват съпротива;
 • констатиране на наличие или отсъствие у подекспертния на състояния на афект или други непатологични емоционални състояния (стрес, фрустрация) в момента на деликта, способни съществено да повлияят поведението му;
 • за лица с предразположение към самоубийство относно установяване на психичното състояние, предшествало опита или лeталния изход за посочване на възможните породили го причини (посмъртна съдебно-психологическа експертиза);
 • установяване на устойчивите мотиви на поведението и мотивацията на отделните постъпки като важни психологически обстоятелства, характеризиращи личността на подекспертния;
 • установяване на индивидуалните психологически особености, способни да повлияят формирането на намерение за извършване на престъпление;
 • установяване на структурата на престъпната група въз основа на налични данни за личностните особености на членовете й, които позволяват заемане на лидерски или други позиции в йерархията на групата;
В компетенциите на съдебно-психологическата експертиза не се включват:
 • оценки на юридическите признаци, отнасящи се до обективната страна на престъплението;
 • правни квалификации на отделните постъпки;
 • морални оценки на личността или поведението;
 • въпроси от приоритета на медицинската диагностика.

Цели, задачи и методика на съдебно-психологическата експертиза

Съдебно-психологическата експертиза

 

   При назначаването на съдебно-психологическа  експертиза въпросите, поставени на психолога-експерт трябва да бъдат правилно формулирани:
 • не трябва да излизат отвъд професионалната му компетентност и да демонстрират юридически характер;
 • нужно е да отчита и още фактори: предметът, обектът и методическите възможности на съдебно-психологическата експертиза; наказателно-правното, процесуалното и криминогенното значение на фактите, установявани с помощта на експертното заключение; конкретните обстоятелства по делото, породили основание за назначаване на съдебно-психологическа експертиза;
 • да се състави изчерпателен списък на въпросите, предлагани на експертите по различни дела е невъзможно, затова всички разновидности на съдебно-психологическата експертиза боравят с типови, еталонни въпроси, нуждаещи се от уточняване и конкретизация - най-много 3-5-6 въпроса.
   По правило изследването в съдебно-психологическата експертиза преминава в следната последователност от етапи:
 • проучване от психолога на зададените въпроси с цел осмисляне на предмета на съдебно-психологическата експертиза;
 • формулиране на изследователските задачи;
 • подбор на методиката;
 • провеждане на изследването: психологически анализ на материалите по делото; наблюдение на подекспертния; беседа, разговор с него; прилагане на изследователски инструментариум за проучване на особеностите;
 • анализ и обработване на информацията;
 • допълнителна работа със специализирана литература или консултация с колега;
 • съставяне на експертно заключение. То, наред с другия фактологичен материал, представлява доказателство по делото.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.