Причини на девиантното поведение, общи и специфични

   Престъпното поведение се буславя  от фактори на средата и в частност от микросредата, но също от особеностите на личността, свързани с индивидуалния начин за реагиране по отношение на жизнените неуспехи. Как постигаш целта си?
   Според криминолозите причините за девиантното поведение на подрастващите (до 18 г.) и на младежите (до 30 г.) са сходни. Формират се в резултат на противоречие между относително равномерно растящите им потребности и различните им възможности и начини за задоволяването им. В тази връзка възможностите на отделния индивид зависят от неговото семейство и социално-икономически статус. А мястото, заемано в социалната йерархия, е естествено различно. Така източникът на девиантното поведение се полага в социалното неравенство.
Подрастващият и престъплението
   У подрастващите и младежите социалното неравенство се проявява по специфичен начин. На това основание може да се изведе набор от няколко общи причини за девиациите:
  •  семантика на понятията "зрял" и "млад" индивид. В различните общества те обозначават не просто възрастови, но и статусни различия. Понятието "зрялост" има по-скоро социално-ценностно значение и вече предопределя някакво неравенство, най-малкото във връзка с правата и задълженията. На различните езици понятието "млад" указва не само възраст, но и зависим, подчинен статус. Следователно възрастовите различия подхранват и допълнително натоварват преживяването на социалното неравенство;
  • наличният потенциал и изискванията за социална зрялост. Противоречието между постоянно растящите потребности и неравните възможности за задоволяването им у подрастващите добива особено остър характер по силата на сблъсъка между високия енергиен потенциал на младостта, бурното развитие на различните ресурси (емоционални, интелектуални), желанието за себеутвърждаване в света на възрастните от една страна, а от друга - ограниченият жизнен опит и ниският неопределен маргинален социален статус;
  • проблемът за канализирането на енергията. Това е болезнен проблем, свързан с насочеността на активността към просоциални форми на поведение, доколкото подрастващият има особена нужда от признание и себедоказване. Разочарованията от социалния свят обаче го карат да търси себе си с отрицание, опортюнистични постъпки, в престъпления или бягство (алкохол, наркотици, суицид) като форма на протест.
    Освен тези общи причини има и гранични фактори, от които зависи появата на точно определени форми на отклонение, например:
  • съществува устойчива връзка между незадоволяването на потребността от себедоказване и прибягването до насилствени престъпления;
  • склонността към алкохол или дрога се подхранва от ореолите им на фактор в първия случай, облекчаващ общуването между хората, а във втория увеличаващ сексуалната потентност. За младите хора и двете качества са от особено значение;
  • лица, за които насилието, алкохолът и наркотиците са чужди светове, предпочитат доброволен отказ от живота. Тази форма на суицидно поведение идва в резултат от неприемането (осъзнато или не) на обкръжението и желанието за приспособяване към него.

Концепцията за двойния неуспех

 

   Концепцията за двойния неуспех отразява социално-психологическия феномен "ретризъм" (отстъпвам, оттеглям се), който обозначава стремежа към бягство от действителността и жизнените трудности. Ретристки форми на поведение възникват при наличието на две обстоятелства: продължителен неуспех в преследването на целите с легални средства и неспособност да се прибегне към нелегитимни начини за достигането им. Двойният неуспех води както до индивидуален ретризъм, така и до формиране на ретристни субкултури (относително автономни култури).

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.