Ретристки обединения - в социалното пространство има общества с преобладаващи образци на поведение, които се различават от господстващите в обществото. Те образуват т.нар. ценностно-нормативни субкултури. Формират се в резултат интегрирането на хора, чиито дейност и представа за живота не съответстват на официалните в обществото, поради което последните се отхвърлят. Субкултурните общества са толкова по-сплотени, колкото по-грубо и енергично отхвърлят културата. Затова по правило групата на наркоманите е по-добре интегрирана, отколкото компанията на алкохолиците, но по-малко от обществото на престъпниците или вече осъдените.
 Типология на младежките групи с девиантно поведение
     Младежите по-често изграждат субкултурни групи, отколкото възрастните индивиди. Най-често срещаните причини за формирането на ретристки субкултури са следните посоки:
  • лична неустроеност и неудовлетвореност от качеството на живота (като резултат от противоречията в социално-икономическото развитие);
  • неспособност или невъзприемане на активни форми за себеутвърждаване, преодоляване на конфликтни ситуации, фрустрации (като резултат от действието на феномена двоен неуспех);
  • потребност от общуване с референтна група (в резултат от нагласата избират не алкохола или наркотика, а компанията);
  • интегриране в неформални групи в резултат на натиска, контрола, оказван от социалния контрол.
    Много от младежките групи са социално неутрални, други обаче имат ярко изразен противообществен характер.

Разновидности на групите с асоциално поведение

   Неблагополучието в семейната среда е главният фактор за провала на младежката социализация. Веднъж формирали противообществено съзнание, подрастващите търсят компенсации най-често включвайки се в следните обединения:
  • случайна група - предпочитаните места - стадиони, интернет клубове, които имат свои неписани групови норми. Самото включване в социална група се преживява от подрастващия като освобождение от социалния контрол или отдъхване от родителския тормоз. Добре известно е, че действията, извършени от индивиди в тълпа, т.е. анонимно, не се възприемат като личностни;
  • ретристка група - най-честите занимания са свързани с безцелно прекарване на времето, съмнителни развлечения, токсикомания, алкохолизъм, наркомания - емо групите мразят родителите си и всички друди;
  • агресивна група - основава се на най-примитивните представи за ценности и култура изобщо. Появила се още в древността до днес тя съществува практически в неизменен вид. Характерните черти са: грубата йерархична структура, силният групов натиск върху отделния член, сериозните санкции за нарушение на установените правила, рязкото противопоставяне в отношенията "ние-те".
    Особено типични за криминогенните групи са механизмите на внушаемост и конформизъм. Преминавайки през тях, подрастващият изкарва училище по лъжлив колективизъм, риск, романтика, подлост, вандализъм и жестокост. Там го поддържат и подкрепят материално, убеждават го, че може или даже и да не приема стила на отношенията, той все пак остава, алтернативата е извън групата, където е несигурно и си никой, а най-важното за него е общуването, чувството за "ние" и "аз" като част от "ние".
    Криминогенната насоченост на групите е характерна с определен набор често срещани признаци:
- злоупотреби с алкохол и наркотици;
- рискови начинания и увлечения по хазарт;
- доминираща криминална насоченост;
- изграждане на собствена субкултура - жаргон, специални клетви, особени ритуали;
- ясни механизми за разпределение на ролите при извършване на престъпление;
- наличие на признат лидер - "тартор" с авторитарен стил на управление.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.