Изследователския проблем опира до определяне предмета на изследването /психологическите явления и взаимовръзките/.Обект може да бъде едно лице или група от хора. Групите могат да са деца, големи хора, военнослужащи. Изследователският проблем е резултат от:
  • срещнато някакво противоречие при боравене с литература,;
  • в процеса на изследването, се стига до развитието на нов изследователски проблем;
  • проблемът може да се формулира по заявка /от началника, от директора на училището/.

Следва дефинирането на  цели и задачи, което  означава да се изпишат какви са очакваните резултати, какво се очаква след изследването. Целта се отнася до крайния резултат.Описват се  задачите /стъпките до извода/. С тяхното решаване се доказва или отхвърля работната хипотеза.Целите биват описателни  и свързани с .
  • Описателните цели са свързани с феноменологична характеристика на явленията- да  се опише дадено явление чрез метода на наблюдението.
  • Целите, свързани с казуалния анализ /причинно- следствения анализ/- идеята е да се провери дали дадена психична променлива причинява променлива в друга. Изискват задължително експеримент, а не само  наблюдение.


Изясняване на понятното поле и операционизация на понятията


   Да си изясним какви са водещите научни психологични парадигми /теории, идеи/ по изследователския проблем. Изисква сериозна подготовка. Първият вид източници са: 
  • рецензии, отзиви, критики за произведението; 
  • монографии /оригиналните произведения на авторите/; 
  • за да можем да се подготви експеримент, след изясняване на водещите идеи, трябва да се  намерят подходящи инструменти, след което да се   изведат емпиричните индикатори на понятията /да се операционализират/. Емпирични индикатори е това, което може да се опише, измери в процеса на експерименталното психологично изследване. Самата операционализация като процес е процес, при който на теоретично дадените конструкти се търсят реално, обективно наблюдаеми индикатори /емпирични индикатори/.

   Емперични индикатори- наблюдаеми и измерими явления, които се използват за това, да се покаже наличието на друго явление, недостъпно за пряко наблюдение и измерване; факти, които могат да се наблюдават, описват, измерват в експерименталното психологично изследване.
Схема за намиране на емперични индикатори


Създаване на модел на изследваното явление (какво се изследва)


   На базата на изясняване на понятийното поле, се прави критичен анализ на силните и слабите страни по проблема. Прави се  собствен избор, заема се собствена позиция по проблема за цялостния образ по модела на изследваното явление. При съставяне модела на изследваното явление, се очертава и това, което ще се търси като решение в експерименталното психологично изследване..След като се създаде модела, следва формулиране на работна хипотеза.
0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.