Какво е филогенеза и психика?

   Психика – качество на животните и хората, които притежават нервна система, чрез която могат да отразяват въздействието на дразнители от външната среда и организма.
   Филогенеза - eволюционното развитие на даден биологичен вид .
   Онтогенеза – индивидуалното развитие на организма (индивида) .
   Антропогенеза - eволюционното развитие на човека.

 Как се появя живота?

Чарлз Дарвин (1809-1882)
Чарлз Дарвин (1809-1882)
   Живота се появява след образуването на белтъка от неорганичните вещества. А.И. Опарин казва: "Органичните съединения, въглеводородите, които са необходими за живота се срещат в природата навсякъде и могат да се създават по абиогенен път. Живота възниква при образуването на коацерватни капки в първичния океан. Коацерватните капки представляват колоидни капки от белтъчни вещества, които се обособяват в световния океан в течение на милиони години. С течение на времето се образуват по-сложни системи от такива капки, които се превръщат в протоплазма. Така възникват първите и най-елементарни организмови същества, при които обмяната на веществата се осъществява под формата на асимилация и дисимилация. Наред с това тези организми започват да се размножават чрез просто делене ". 
  Възниква въпроса защо организмови същества, които са значително по-стари от човека не са развили мозък в себе си и не са станали разумни? – "От различните биологични видове през отделните етапи на еволюцията започва развитието на нови същества, които по един или друг начин попадат в нови условия на живот в околната среда. Останалите екземпляри от този вид, които не попадат в нови условия, не еволюират, а запазват стария начин на живот и форма (част от водораслите попадат на сушата и еволюират в сухоземни растения, но останалите водорасли остават в морето и се запазват). От водата излизат земноводните, от тях влечугите, от тях птиците и бозайниците, от бозайниците маймуните".

Закономерностите и факторите на филогенезата на психиката

   Приемаме за водеща еволюционната теория на Чарлз Дарвин, която включва следните основни постулати: Развитието на живите организми е продукт на еволюционен процес. Развитието на природата се базира на естествения подбор, който осигурява приспособяването на организмите към средата. В резултат на приспособяването възникват нови признаци (промени в строежа на организмите), а това води и до нови, по-сложни организми в растителния и животинския свят.
   Тези за влияние на наследствеността и средата върху филогенезата:
  • теза неодарвинисти (бихевиористи): решаващо и основно значение за еволюцията има наследствения фактор. Стимулите на еволюцията се намират в наследствената плазма, съдържаща се в половите клетки. Наследствените изменения се дължат на комбинацията на майчините и бащините хромозоми при оплождането. Видообразуването в животинския свят е резултат от случайни мутации, породени от случайна комбинация на хромозомите (4). Този подход дефинира развитието като намаляване и увеличаване или като повторение. Предполага механично пренасяне на закономерностите, характерни за нисшите форми на живот към висшите.   
  • теза дейностен подход: Еволюцията е резултат от комбинираното въздействие на наследственост и околна среда, като измененията в околната среда са водещи за измененията в наследствеността. Развитието се разбира като единство на противоположностите (раздвоение на единното на взаимоизключващи се противоположности и отношенията между тях) .

   Филогенезата се подчинява на диалектическия и материалистическия принципи. Според диалектическия: Количествените натрупвания водят до качествени изменения – висшите форми на психиката възникват на основата на нисшите, но качествено се отличават от тях; - развитието е не само растеж, но и промяна, като количественото усложняване води до коренни, съществени промени и скокообразно появяващи се новообразувания. Единство и борба на противоположностите – има борба на вътрешни противоречия, борба между старите, отживяващи форми на психиката и новите, пораждащите се .
   Според материалистическия принцип: Битието е първично по отношение на съзнанието. Психиката, съзнанието, идеите и духа са вторични, т.е. са продукт на развитието на материалния свят и субстрат (мозъка). Следователно психиката не може да бъде изследвана и разбрана извън връзката с мозъка и нервната система.
   Субстрат на психиката е нервната система. Психиката се влияе и от хормоните на жлезите с вътрешна секреция, но хормоналната система се регулира от нервната. Психиката е функция на централната нервна система, функция на мозъка .
    Съществува единство на структура и функции. С прехода към по-висши степени на развитие и повишаването на пластичността на органа възниква относителна независимост на функцията от структурата и възможността за функционално изменение на дейността без да се променя структурата. Това не променя факта на зависимост на функцията от структурата. Съществува и обратната зависимост: структурата зависи от функцията. Младите органи се диференцират и усъвършенстват благодарение на функционирането си. Окончателната форма на  органа (най-вече мозъка) е продукт на функционално развитие: органа функционира развивайки се и се развива функционирайки.

1 коментар:

  1. "Животът възниква при образуването на коацерватни капки"? А те как се образуват? Тия сталинистки глупости ги учехме в гимназията преди 50 години.

    ОтговорИзтриване

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.