Взаимоотношения и индивидуалност
 Взаимоотношенията между хората изискват всеки човек да има определени минимални познания за социалния партньор, за да разбира неговите постъпки, да предвижда реакциите му и да регулира собствените си действия като ги съобразява с особеностите на другия. Знанията за психологичните качества на хората около нас значително облекчават социалните взаимодействия и помагат да се избягват излишни недоразумения и конфликти. В работата на служителите от МВР тези знания са особено необходими тъй като всички дейности, които те изпълняват са свързани с хора. Поради това научните знания по психология за тях са необходимо звено от цялостната им професионална подготовка. Основно място в тях заема познаването на човешката личност.

    Личността е сложна система за психична регулация, която има уникален характер при всеки отделен човек. Тази система осигурява социалното приспособяване и ефективно функциониране на индивида.Разбирането на индивидуалността налага човекът да се разглежда като единно био-психо-социално същество.

   В ежедневието хората обръщат внимание само на отделни, най-ярко проявени страни на личността. Опознаването на личността изисква по-подробни наблюдения върху множество аспекти на поведението, дори когато някои индивидуални особености не са явно подчертани.

   В структурата на личността могат да се разграничат седем основни подсистеми, всяка от които изпълнява определени функции. Тези подсистеми тясно взаимодействат помежду си при регулацията на поведението. Те в много отношения са взаимосвързани и отчасти се припокриват съдържателно и/или функционално.

   Има множество равнища на биологичната организация на организма (от генетични фактори до биохимични процеси в главния мозък), които намират отражение във формирането на личността. Познаването на биологичните основи на личността позволява да се прави подбор на хора в зависимост от естеството на задачите, които им предстои да изпълняват. То дава възможност също така да се оцени кои хора имат потенциал за извършване на правонарушения.

   Социалните фактори оказват влияние върху съдържателните аспекти на личността (убеждения, знания, нагласи, предпочитания, навици и умения, лична култура). Тези фактори действат на различни равнища, всяко от които преимуществено влияе върху различни подсистеми от структурата на личността.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.