Термин, въведен в психологията от Болдуин (1895), за да означи състоянието на първична недиференциация, в което се намира малкото дете, смесващо Аза и нс-Аза. Психологическото развитие на детето преминава през различни фази, първата от които се характеризира с тясна връзка с майката. Новороденото не прави никакво разграничение между своя вътрешен и външния свят, между вътрешното и външното. На този първи стадий* не съществува никакво самосъзнание, отграничено от външната действителност. Психичният живот се развива еднопланово, където Азът и не-Азът още не са разграничени. Но скоро след това светът на преживяваното и външният свят постепенно се отделят и организират. Ж. Пиаже отбелязва три форми на адуализъм: 1. форма, при която означаващото и означаемото, думата и предметът, който тя означава, са едно и също (тази форма на адуализъм съществува докъм 7 - 8-годишна възраст); 2. форма, при която външното и вътрешното, обективното и субективното са слети (тази форма съществува докъм 9 — 10-годишна възраст); 3. форма, при която мисълта и материята са смесени. Мисълта е в предмета, който тя създава и представлява; тя не е независима от него (тази форма на адуализъм съществува докъм 11 - 12-годишна възраст). Нормалното интелектуално развитие необходимо преминава от първична недиференциация към обективация чрез непрекъснато движение на децентриране и дистанциране

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.