Приспособяване на един организъм към неговата среда. Живите същества притежават известна пластичност, благодарение на която могат да бъдат в хармония с околната среда и да поддържат равновесието на своята вътрешна среда. Например, ако от Европа в Америка бъде пренесен кошер, пчелите от който предварително са кондиционирани да търсят пашата си в определен час, наблюдава се, че след неколкодневно „колебание" ритъмът им вече се адаптира към местното време (М. Ренер, 1957). Следователно пчелите са променили своя ендогенен ритъм, за да го синхронизират с времевите фактори в новата среда. Жизненият процес изисква непрекъснато приспособяване на организма, за да бъде възстановявано постоянно нарушаваното равновесие. Това приспособяване се извършва посредством непрекъснат обмен между организма и неговата среда, чрез двойното действие на субекта върху обекта (асимилация) и на обекта върху субекта (акомодация). Тези независими един от друг начини на действие се комбинират непрекъснато, за да поддържат стабилно равновесно състояние, което дефинира адаптацията. Адаптация има, казва Ж. Пиаже, когато организмът се променя в зависимост от средата и когато от тази вариация възниква равновесие на обмена между обкръжението и организма, което равновесие е благоприятно за съхраняването на организма. Според Пиаже психичният живот се подчинява на същите структуриращи закони, на които се подчинява органичният живот. Интелигентността се изгражда чрез непрекъснато уточняване между изградените схеми и елементите на новия опит. 

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.