Хронична психоза, характеризираща се със систематизирана налудност, т. Е. Ясна, логична, свързана и изградена около една конкретна идея. Различават се четири форми на параноялна налудност: 1. налудност за ощетяване, при'която субектът е убеден, че са накърнени интерсите му, настойчиво иска да бъде обезщетен и понякога стига до отмъщение (палеж, убийство...); 2. налудност, в чиято основа стои някаква страст, например ревност или религиозен идеал; 3. интерпретативна налудност, която почти винаги се придружава от чувството, че си обект на всеобща неприязън; 4. налудност за сензитивно отношение или сензитивна пара-ноя (Е. Кречмер), при която субектът, който е свръхчувствителен и уязвим, живее в непосилен, смазващ го свят. Сензитивната параноя се отличава от действителната параноя по липсата на агресивност. Параноялният субект се откроява с прекалена надменност, психична ригидност, недоверчивост към всичко, свръхчувствителност, паралогично мислене (т. е. неговото съждение, което е напълно логично, се основава на погрешни постановки, заблуди и илюзии, диктувани от абнормна ефективност). Старите автори смятат параноята за психоза, породена от вътрешни причини. Сега се акцентира no-скоро върху житейските събития в „отключването" на тези разстройства (К. Ясперс, Е. Креч-мер, Ж. Лакан). Изглежда, че личността, която е неспособна да понася травмиращата ситуация, прави рефесия до началния стадий на афек-тивно развитие (садистично-аналния) и използва проекцията, създаваща фалшива реалност, като предпочитан защитен механизъм на Аза .(съждението „аз го мразя" става „той ме мрази").

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.