Екип, състоящ се от психолог и един или няколко възпитатели, които следят за адаптацията на учениците в училище и участват в постоянното им наблюдение. В държавното образование във Франция групите за психопедагогическа помощ бяха създадени с окръжно писмо на Министерството от 9 февруари 1970 год., с което се предприемат действия за предотвратяване на дезадаптацията в училище. Те са елемент от системата, въведена в предучилищното и началното образование. Всяка група за психопедагогическа помощ отговаря за една или няколко училищни групи. Тя се намесва при молба от страна на учителите и действието й се изразява в рехабилитация, провеждана индивидуално или в малки групи. Учениците продължават да посещават нормалния или помощния си клас в училище. Училищният психолог и учителите -специалисти по психопедагогическо или психодвигателно реадаптиране, действат в тясно взаимодействие с преподавателите, а също и с лекаря и социалния работник. Групата за психопедагогическа помощ е интегрирана в училищната среда. Тя не е нито конкурентна, нито паралелна структура. Членовете й са винаги на разположение на преподавателите и участват в живота на училището, а при възможност - и в учителските съвети. Те са събеседници за семействата и играят деликатната роля на посредници между ученика, родителите и училището. Според статистическите данни на Министерството на националното образование през 1987 год. във Франция е имало 2 584 групи за психопедагогическа помощ. От друга страна, ако се вземат под внимание промените в числеността на учениците, се наблюдава непрекъснато намаляване броя иа учениците в помощните класове на началното училище (снижение с 5 522 ученика между 1983 и 1984 год.). Това подобрение може да се приеме като заслуга на групите за психопедагогическа помощ, защото без техните усилия много ученици щяха да бъдат насочени към специално обучение.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.