Мисленето се осъществява чрез многообразни мисловни операции:
Анализ – това е мислено разчленяване на цялото на отделните му свойства. 
Синтез – това е мислено съединяване на частите на предметите или явленията. Макар и противоположни анализа и синтеза са в неразривно единство. Чрез анализа се разбират основните свойства и характеристики на предметите, а чрез синтеза се разкриват връзките в цялото. Анализа и синтеза в мисловния процес непрекъснато преминават един в друг.
Сравнение – мислено обособяване на отделни части, което ни дава възможност да се търсят и намират прилики и разлики между предметите и явленията.
Обобщение – това е обособяване на общото между предметите и явленията.
Класификация – по сложна мисловна операция, която е производна на сравнението и обобщението.
Абстракция – извличане на някаква страна или свойство от обекта и разглеждането и като отделно от цялото.  Тя служи в своите по-висши форми за средство за разкриване на все по-съществени свойства на предметите и явленията, за техните връзки и отношения. Преминавайки към абстрактното, мисълта не се откъсва от конкретното, а неизбежно се връща към него. Този процес е известен като конкретизация. Всеки процес на познание се осъществява чрез движението абстракция – конкретизация.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.