Възприятието включва организация и интеграция на изолираните стимули от усещането с цел осмислянето им. Възприятието прераства в един по-сложен процес на интерпретация, включващ паметта и мисленето и който наричаме познавателен. Терминът перцептивна организация се отнася до начина, по който групураме някои елементи в изображението, за да получим съдържателна конфигурация или форма. Една от първите задачи на перцептивната организация е да раздели елементите в стимула на фигура и фон. Под фигура се разбира смислена форма, която се възприема върху неутрален фон. 
Съществуват 3 свойства на организацията фигура-фон:
  1. Фигурата изглежда по-наситена и разпзнаваема от фона
  2. Фигурата изглежда разположена пред фона
  3. Фонът е безформен и като че ли се простира зад фигурата

Едновременното наличие на 2 различни форми би било толкова объркващо, че е просто невъзможно

Същност на възприятието:

- Активно движение
- Обратна връзка
- Определен минимум информация от средата
- Структурираност на информацията

Основни свойства:

- Константност
- Предметност
- Цялостност (закон за организацията на гещалта)
- Обобщеност
- Активност
- Обем
- Осмисленост
- Аперцепция – зависимост на възприятието от личностните особености, миналия опит, текущото физическо и психическо състояние, дейността и оценката на явленията от реалността

Видове възприятие:

Възприятие за пространство  
- Възприятие за формата на обектите
- Възприятие за големината на обектите
  • Акомодация – изменение на пречупващата способност на очната леща чрез промяна на кривината и
  • Конвергенция – сближаване или раздалечаване на зрителните оси върху възприемания обект

- Възприятие за дълбочината и отдалечеността на обектите – главно се осъществява благодарение на биколярното зрение. При биколярната фиксация на далчени обекти зрителните линии на двете очи са успоредни
- Възприятие за посока – посоката, в която се намират обектите по отношение на другите обекти или на възприемащия

Възприятие за време – в основата му лежи ритмичната и динамична смяна на нервните процеси възбуждане и задържане в кората на главния мозък, както и биологичните ритми.
- Възприятие за последователността на явленията
- Възприятие за продължителността
  • Закон за запълване на отрязъците от време
  • Закон за емоционалната детерминираност на оценката за времето

- Възприятие за темп – скоростта, с която се сменят отделните стимули на извършващия във времето процес
- Възприятие за ритъм – възприемане на всяко равномерно редуване на стимули

Възприятие за движение – репрезентация на изменението в положението на обектите в пространството

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.