Една от основните тези, свързани с общуването е тази за загубата на информация. Когато става въпрос за социални обекти, загубата на информация е много голяма и общуването има много по-неадекватни форми.При възприемането на социални обекти се губи голямо количество информация, защото се разгръща действието на редица съпътстващи общуването процеси и механизми. Един от тези процеси е процесът на категоризация – прекарването на възприемания социален обект през съществуващата в индивидуалното съзнание когнитивна рамка, попиване на характеристики, които, по всяка вероятност, възприеманият обект не притежава. Това предполага загуба на информация, а то от своя страна води неадекватност на общуването.Прекаленото уповаване на процеса на категоризация се нарича процес на стереотипизация или възприемане по стереотип.Хората с по-ниска култура са склонни да възприемат социалните обекти по стереотип.Според гещалтпсихологията фигурата обира енергията на полето. При стереотипите важи същото правило – фигурата обира енергията на полето и фонът не се възприема. Фонът може и да е много силен, но се възприема фигурата, а не той.За неадекватността на общуването способства и т.нар. ефект на първенството и ефект на ореола. 
  • Ефектът на първенството е открит от американския психолог Соломон Аш през 50те години на ХХ век. Той прави следния експеримент:Взема две групи изследвани лица и им диктува 15 прилагателни, описващи човек. На първата група диктува прилагателните, като започва от „интелигентен” и завършва със „завистлив”. Тази група представя описаната личност в позитивна светлина.На втората група Аш отново диктува същите прилагателни, но в обратен ред, започвайки от „завистлив” и завършвайки с „интелигентен”. Когато изследваните лица трябвало да опишат личността, която притежава тези черти, се оказва, че описаната личност вече е представена в по-негативна светлина.В резултат на множество опити се доказва, че първото прилагателно определя когнитивната рамка. Оттук Аш въвежда ефекта на първенството, според който съществува тенденцията първоначално получената информация да оформя впечатленията за социалните обекти.По-нататъшни изследвания разкриват, че първоначално получената позитивна информация оформя впечатленията за непознатите обекти, а последната получена негативна информация оформя впечатленията за познатите обекти.
  • Ефектът на ореола също е свързан с общуването и възприемането на социалните обекти. Той отразява тенденцията да се натрупва еднотипна информация около или за даден социален обект, която заема формата на ореол и пречи на по-нататъшното адекватно възприемане на обекта

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.