Всяко общество се характеризира с определен начин на производство и собственост и определен начин на разпределение на благата.Социалистическото общество се характеризира с точно определена форма на собственост върху произведените блага и точно определен начин на разпределение на благата. Формата на собственост е държавна, а начинът на разпределение на благата – централизиран. След това формата на собственост става частна и смесена, а начинът на разпределение на благата – децентрализиран.Най-важният елемент в този процес на производство обаче са хората и тяхното взаимодействие. За да се осъществи производственият процес, хората трябва да влязат в контакт, връзка, взаимодействие помежду си.
  •    Взаимоотношенията, в които влизат хората в процеса на производство се наричат производствени отношения.Производствените отношения са обективни и материални.За да се реализират производствените отношения, по някакъв начин тяхното съществуване трябва да бъде оправдано, регламентирано. Това се случва благодарение на социалните отношения. 
  •     Социалните отношения са съвкупността от идеологически, политически, правни, морални, религиозни и друг вид отношения, които се създават между хората в процеса на производството.Социалните отношения са идеални по своята същност, обективни и служат за регламентирането и утвърждаването на производствените взаимоотношения.
  •    Основен елемент в производствените отношения са живите индивиди, които са реализаторът и на двата вида отношения. Следователно живите индивиди изпълняват своите производствени задължения, влизайки в ролеви отношения помежду си (встъпват в отделни роли).Ролевите отношения се реализират в рамките на конкретната група. В рамките на групата индивидът встъпва в ролеви отношения, изпълнявайки предварително предписаната му функция или роля.
  •    При изпълнението на ролите хората влизат в контакт помежду си, взаимодействат си, влагайки определени чувства, емоции, определена пристрастност в това взаимодействие и по такъв начин, с реализацията на ролевите отношения се поражда още един вид отношения и това са т.н. междуличностни отношения.Междуличностните взаимоотношения са от емоционално-психично естество и се образуват на базата на предпочитания, симпатии и антипатии, харесването и нехаресването между индивидите.
Социалните отношения биха били абстракция без междуличностните отношения. Социалните отношения се изразяват чрез междуличностните отношения.Ролевите отношения за безлични по своя характер. Междуличностните са идеални и субективни.Връзката между тези отношения се реализира чрез общуване.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.