Лекциите са 49 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


1. Предмет на експерименталната психология. Принципи на експерименталното психологично изследване.
2. Методи за психологично изследване: метод на самонаблюдението /интроспекцията/; метод на обективното наблюдение.
3. Методи за психологично изследване: метод на експеримента; метод на психологичната беседа; метод на психологичното интервю.
4. Методи за психологично  изследване: метод на тестовете; метод за анализ на резултатите от дейността; метод на обобщаване на независимите характеристики; метод на анкетата.
5. Структура /основни елементи/ на експерименталното психологично изследване: формулиране на изследователския проблем; цели и задачи на изследването; понятийно поле; емпирични индикатори; модел на изследваното явление.
6. Работна хипотеза. Подбор на методики за изследване. Зависими и независими променливи. Контролиране на условията на експерименталното изследване. Изисквания по отношение на експериментатора.
7. Обсъждане на резултатите от изследването. Обобщения и изводи от изследването. Оформяне на труда от изследването.
8. Модели на експерименти в психологията. Експериментални и квази- експериментални планове. Валидност. Видове валидност. Фактори, застрашаващи вътрешната и външната валидност на експеримента.
9. Доекспериментални планове.
10. Истински експериментални планове. Експериментални и контролни групи. Рандомизация. План с предварително и последващо тестуване и контролна група.
11. План на Соломон за четири групи. План с използване на контролна група и тестуване след въздействието.
12. Факторни планове.
13. Квазиекспериментални планове. Експеримент по план на времевите серии.
14. План с еквивалентни времеви извадки.
15. План с нееквивалентни контролни групи.
16. План с множествени серии на измерване.
17. Корелационни планове. Анализ Ex post-facto.
18. Експериментални планове с едно- единствено изследвано лице. Корелационни планове. Квази- експериментални планове.
19. Експериментални планове с едно- единствено изследвано лице АВА и АВАВ.
20. Сравнение между планове с едно- единствено изследвано лице и груповите експериментални планове.
21. Психогенетични изследвания.

  

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.