Лекциите са 165 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. МЯСТО НА ПСИХОЛОГИЯТА В СИСТЕМАТА НА НАУКИТЕ. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ПСИХОЛОГИЯТА
 2. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЯТА КАТО САМОСТОЯТЕЛНА НАУКА. ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ЗНАНИЕ.
 3. ПСИХОЛОГИЯТА ОТ НАЧАЛОТО НА 20 ВЕК. – ПАРАДИГМА, КАТЕГОРИИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ, ОБЩО И РАЗЛИЧНО.
 4. ВЮРЦБУРГСКА ШКОЛА
 5. ФУНКЦИОНАЛИЗЪМ
 6. ЧИКАГСКАТА ШКОЛА
 7. КОЛУМБИЙСКАТА ШКОЛА 
 8. БИХЕЙВИОРИЗЪМ
 9. ГЕЩАЛТ ПСИХОЛОГИЯ
 10. ФРОЙД - психоанализа
 11. АДЛЕР
 12. ОБЩОПСИХОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА ЧОВЕШКАТА ПСИХИКА: ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ, ПСИХИЧНИ СЪСТОЯНИЯ,ПСИХИЧНИ СВОЙСТВА
 13. СЕНЗОРНА И ПЕРЦЕПТИВНА ПСИХИЧНА ДЕЙНОСТ: УСЕЩАНЕ, ВЪЗПРИЯТИЕ, ПРЕДСТАВА, ПАМЕТ
 14. СЪЗНАТЕЛНА ПСИХИЧНА ДЕЙНОСТ: МИСЛЕНЕ, ЧУВСТВА, ВЪОБРАЖЕНИЕ И РЕЧ. ОСНОВНИ ФОРМИ НА МИСЛЕНЕТО, МИСЛОВНИ ОПЕРАЦИИ.
 15. ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННА СФЕРА И ЦЕННОСТНА  СИСТЕМА НА ЛИЧНОСТТА  
 16. ТЕМПЕРАМЕНТЪТ И ХАРАКТЕРЪТ КАТО ОСНОВНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЧОВЕШКАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ
 17. ВИДОВЕ СПОСОБНОСТИ:
 18. ДАРБИ, СПОСОБНОСТИ, ТАЛАНТ, ГЕНИАЛНОСТ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ТВОРЧЕСТВОТО И ИНТЕЛЕКТА. ИНТЕЛЕКТ И ЛИЧНОСТ.
 19. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА – МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ.
 20. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРУПОВИТЕ И МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ.
 21. ПЕРИОДИ, ПРЕЗ КОИТО ПРЕМИНАВА РАЗВИТИЕТО НА ПСИХИКАТА В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ.
 22. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА. ПРЕЦИЗИРАНЕ НА ПОНЯТИЙНИЯ АПАРАТ. СХВАЩАНЕ ЗА ПРИРОДАТА НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЦЕСА. МЕХАНИЗМИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ. ПСИХОЛОГИЧНИ И СОЦИОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА СТАДИЙНОСТ НА ПРОЦЕСА.ДИНАМИКА НА СОЦИАЛИЗИРАЩИТЕ ФАКТОРИ.
 23. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА НАУЧАВАНЕТО, ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВИЦИ
 24. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДКРЕП¬ЛЕНИЯТА  В  ОБУЧЕНИЕТО  И  ВЪЗПИТАНИЕТО
 25. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ КАТО ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ, ПОВЕДЕНИЕ И МЕЖДУЛИЧНОСТНО ВЪЗПРИЕМАНЕ
 26. ЛИЧНОСТТА, СЕМЕЙСТВОТО И РАБОТАТА В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА ВЪЗРАСТНИЯ ЧОВЕК.

  

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.