Лекциите са 58 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:

1.Предмет и задачи на политическата психология
- предмет на политическата психология
- задачи и функции на политическата психология
- тенденциии в развитието на политическата психология
2. Обекти, проблеми и методи на политическата психология
- обекти на политическата психология
- методи на политическата психология
- принципи на политическата психология
3. Политическото съзнание като категория в политическата психология
- политическото съзнание като понятие
- структура на политическото съзнание
- форми и механизми за функциониране на политическото съзнание
4. Елит и политика
- елита като понятие, научни теории за елита
- основни подходи за обяснение на политическия елит
- причини за възникването и съхранението на елита
5. Политическа психология и масово поведение
- същност и характеристики на тълпата
- видове тълпи
- критика към теорията на Льобон за тълпите
6. Слуховете – същност и особености
- определения за слуховете и научни подходи за тяхното обяснение
- класификация на слуховете
- механизъм за разпространение на слуховете
7. Политико-психологически аспекти на лидерството. Научни теории за лидерството
- кои са основните научни теории, които обясняват лидерството?
- какво е характерно за хуманистичните теории?
- как мотивационните теории обясняват лидерството?
8. Типологии на лидерството
- кои са 4-те типа лидери според Богардс и с какво се характеризират?
- какво означава термина „харизма” и какво се разбира под харизматична личност?
- какви са типовете политически лидери според Макс Вебер?
9. Лидерство и лидерски стилове
- кои са типовете лидерство според Харолд Ласуел?
- кои са параметрите, определящи стила на политика според Коблянска и Лабковска?
- кои са лидерските стилове според Коблянска и Лабковска?
10.Общество и характер
- кои са четирите типа „президентски характери” според Барбер?
- кои са трите типа политически личности според Рисман?
- какво се разбира под „макиавелистка личност”?
11. Политико-психологически аспекти на вождизма
- кои са основните характеристики на вождизма?
- за кои общества е присъщ вождизма?
- по какво се различават политическото лидерство и вождизма?
12. Съвременни подходи към вождизма и лидерството
- кои са трите основни модела на взаимоотношения на лидера с групата?
- кой учен изследва авторитарното лидерство?
- как се нарича подхода на Вилдавски за обяснение на лидерството?
13. Етноси и политика
- кои са главните признаци на етноса според Кушнер?
- какво е определението на Мюлман за етнос?
- кои са двете школи, изследващи етноса?
14. Манипулиране и манипулативно поведение
- през кой век възниква термина пропаганда?
- кои са четирите цели, които преследва пропагандата според Ласуел?
- какви видове пропаганда съществуват?
15. Манипулиране и аудитория
- кои са четирите вида контакт които се осъществяват в психологически план между пропагандатора и аудиторията?
- кои са петте морално допустими техники за убеждаване според Уайт?
- кои са петте морално недопустими техники за убеждаване според Уайт?
16. Същност и функции на контрапропагандата
- каква е целта на контрапропагандата?
- кои са основните функции на котрапропагандата?
- кои са основните похвати на контрапропагандата?
  

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.