Телефонното консултиране представлява форма на психологическа помощ насочена към запазване на психическата и физическата цялост на човека в екстремни ситуации. Наложила се е поради своята ефективност и достъпност. Реализира се чрез различни видове телефони (Кризисна линия”,”Гореща линия”, „Телефон на доверието” и пр.).

    По форма и съдържание телефонното консултиране се състои от три вида психологическа помощ: информиране, кризисно консултиране и поддържаща терапия.
   
   Предимства: търсенето на помощ е свързано с актуална необходимост, поради което се възприема по-лесно и с по-малко съпротиви; човек остава в привичната си обстановка, което му дава усещане за сигурност; както клиентът, така и консултантът могат да останат анонимни.
    Недостатъци: краткост на формата и липса на визуален контакт.  

Има няколко принципа за работа в криза:
 1. незабавност – колкото е по-бърза намесата, толкова е по-успешна;
 2. контрол от консултанта – клиентът в криза не може да контролира мисли, чувства и постъпки и контролът трябва да се поеме от консултанта;
 3. оценка – интервенцията трябва да се организира на базата на събраната информация относно особености на клиента, предхождащи събития, актуално поведение и пр.;
 4. нагласа – помагащият трябва да има нагласа за овладяване, а не за решаване на проблема;
 5. пренасочване – ако е необходимо трябва да пренасочи клиента към друг специалист;
 6. проследяване – необходимо е повторно обаждане за откриване на евентуално нови проблеми; 
 7. хуманност – при всички обстоятелства консултантът трябва да проявява уважение, емпатия, доброта.

Основни моменти на телефонното консултиране:

 1. начало – собствено кратко представяне на консултанта (2-3 мин.);
 2. събиране на информация и оценка – консултантът да се ориентира относно мотива; да се идентифицират признаци на криза; слушането да е активно, с кратки вербални маркери („Да, Слушам, Мм...м”); при констатиране на суицидна опасност се предприемат определени действия;
 3. търсене на алтернативи и решения на проблема – хората в криза не виждат алтернативи или виждат само една; в криза трябва да има някакво решение, та било то и не съвсем правилно;
 4. вземане на решение – решението трябва да е на клиента, което освен, че го ангажира, повишава самочувствието му и отговорността му за себе си;
 5. затваряне на интервюто – става въпрос за приключване на разговора, а не на интервюто.


Много често клиентите са суицидно рискови. Провеждането на консултацията трябва да се съобразява със следните изисквания:
 • да се печели време;
 • да не се противоречи грубо;
 • да се проявява творчество и фантазия;
 • да се приема всяко изказване сериозно;
 • да се водят преговори;
 • да се проявява искрена загриженост.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.