Семейната психотерапия се обособява като самостоятелен вид психологическа помощ около средата на ХX в. Семейното консултиране е близко до семейната терапия. Според някои автори то е разновидност на семейната терапия, развивало се е паралелно с нея, като двете форми взаимно са се обогатявали. Семейното консултиране се определя като краткосрочна дейност, насочена към помощ на относително здрави семейства за преодоляване на обичайни кризи и оцеляване в трудни моменти, като ударението може да се постави или на конкретния проблем, или на отделен член, или на самото семейство. 

   Най-честите проблеми, които засяга семейното консултиране са конфликти по повод съпружеските роли и задължения и по повод различните виждания за семейните отношения, сексуални проблеми, проблеми с децата, заболяване, безработица, проблеми свързани със власт и влияние в семейството, извънбрачни връзки и пр.
Съществуват около двадесет теоретични школи или подходи на семейна терапия. 

Обобщен интегративен модел на семейно консултиране. 

1. Установяване на работно отношение със семейството – емпатично възприемане и доверие, снемане на бариерите в общуването, предизвикване на интерес към работата.

2. Семейна диагностика – установяване особеностите на семейството, на неговите членове и характера на нарушенията предизвикали проблема. Проучва се способността на семейството да решава проблеми, комуникацията в семейството, семейните роли, емоционалните отношения, системата на семейните ценности. Използват се различни методики: беседа, информация от външни източници, семейна социограма и семейна генограма.

3. Договаряне на помощта и определяне на отговорностите. Консултантът отговаря за безопасността, че няма да влоши нещата, а семейството че ще е искрено. Договарят се размера на заплащането и се уточняват формалностите.

4. Провеждане на самото консултиране. Могат да се прилагат методи и техники от различни школи, както и само от една. Най-често се използват: 
  • директно предписание;
  • семейна дискусия;
  • контролирано общуване (общуване с писане на бележки); 
  • разиграване на семейни роли;
  • решаване на конфликти.


5. Проверка на ефекта. Консултантът създава проблемна ситуация и следи за поведението на членовете и изменението в отношенията.  

 6. Затвърждаване на резултатите – чрез практика, домашни работи или повторни консултации. 

7. Отсъединяване. В случай, че отношенията между консултанта и семейството или отделни негови членове са станали твърде трайни и с постигане на целите или уговорения срок не се прекратят, се налага прилагане на специални методи от страна на консултанта.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.