Съществуват три ситуативни теории:


 • теория Х (човек е мързелив по природа и пр.);
 • теория Y (обратно);
 • теория Z (японският модел - човек трябва да е привързан към организацията) на Уилям Оучи, 1981 г.

   Разгледани поотделно, тези теории като че ли си противоречат, но всъщност те се допълват и само доказват, че във всяка една ситуация, организацията трябва да има предвид характеристиките на хората, с които работи, и да сътвори своята политика и структура така, че да отговарят на ситуацията и на хората. Няма нещо, което да е добро винаги, всякога, при всички условия.
   Във всяка организация се изисква съвместяване на дейности (съвместна работа на хора по една дейност). Ето защо, за да се оптимизира дейността, е необходим статичен анализ на структурата на организацията, на нейните цели, задачи, планирани резултати, реални резултати. Необходим е и динамичен анализ на всички дейности, извършващи се в организацията, разгледани като процеси (мотиви, цели, взаимодействия между индивиди и звена в структурата).

Има и няколко признака за уточняване вида на дейността:


 1. Наличие на една цел за различните участници в дейността.
 2. Наличие на индивидуална мотивация за изпълнение на общата цел (независимо дали целта вече е станала вътрешна, интериоризирана).
 3. Разпределяне на трудовия процес на отделни, функционално свързани действия и операции и разпределянето им между участниците.
 4. Обединяване на индивидуалните дейности, определяне на връзките и съвместимостта между участниците.
 5. Съгласуване и координация в изпълнението на отделните дейности.
 6. Наличие на управление - функция, която е наложителна при съвместната дейност (от трима участници в обща дейност единият трябва да е ръководител).
 7. Наличие на единен краен продукт, защото съвместната дейност възниква именно за неговото създаване.
 8. Единно пространствено и времево функциониране на участниците в дейността.
   Според Дийси "при съвместната дейност се създават условия за промени в индивидуалната мотивация, за осъзнаване значимостта на общата цел и обединяване около нея". Тези, които не съумеят да го направят, не са достатъчно включени в съвместната дейност, обявяват се за недостатъчно предани (лоялни) към организацията и нямат място в тази съвместна дейност в бъдеще (по отношение на тази оценка не трябва да се допуска субективизъм - трябва да съществува изградена система от вътрешни правила за оценка на лоялността!). Важен при съвместната дейност е принципът за взаимна заменяемост, т.е. една и съща дейност в организацията да може да се изпълнява от повече от един човек (при отсъствие, например). Така се осигурява съревнователното начало, поддържа се мотивацията, повишава се отговорността, самокритичното и критичното отношение към дейността.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.