Автор е Ренсис Лайкърт. Теорията диференцира 4 системи, чрез които компаниите се организират и управляват:

 1. експлоатираща-авторитарна
 2. доброжелателна-авторитарна
 3. консултативна
 4. партисипативна
 
Подобряване уменията на хората в организацията- система 4
 Системите са номериране и се счита, че организацията се развива, ако се придвижва от система 1 към система 4.
   Достойнство на теорията е, че измеренията, по които системите се оценяват и диференцират, могат да бъдат изразени количествено.    Лайкърт разграничава 8 променливи, по които трябва да се оценява организацията, за да се знае в коя система попада:

 1. използваните стилове на ръководство;
 2. характер на мотивацията (на ръководителите и на персонала);
 3. характер на комуникационните процеси;
 4. характер на процесите на взаимодействие и взаимовлияние;
 5. начин на взимане на решение;
 6. начин на определяне на общите цели;
 7. начин на осъществяване на контрола;
 8. начин на проследяване на изпълнението на целите, степен на осигуряване на социално обучение и тренинг на персонала.
Например: развитието от система 1 към система 4 по параметъра "Начин на взимане на решение":

 • 1 - повечето решения се взимат от висшето ръководство на организацията и се основават на неточна информация. Подчинените никога не биват привличани при взимане на решения за тяхната собствена работа.
 • 2 - някои решения (по-несъществените) се взимат на по-ниски нива, но винаги се проверяват и съгласуват с висшето ръководство.
 • 3 - решенията по политиката на организацията се взимат от върха, но по-специфичните решения се взимат и от по-ниски равнища. Обикновено се провеждат консултации преди взимането на важни решения.
 • 4 - взимането на решения се разпростира в цялата организация като се използват данни от всички равнища. Обсъжданията стават по равнища и се взима решение с болшинство на съответното равнище.
   В система 4, която е най-развитата система за развитие и управление на организацията, се използват:

 1. принцип за поддръжка във взаимоотношенията;
 2. принцип за разширяване на отговорностите;
 3. принцип за анализ на груповите взаимоотношения.
   Крайният резултат при тази система е ниска степен на текучество и отсъствия, по-висока производителност и удовлетвореност на хората от участието им в трудовия процес. За да се работи за развитието по тази теория, трябва да можем да анализираме действителното състояние, в което се намира организацията - по кой от 8-те параметъра организацията е по-напред или по-назад. Този анализ се извършва чрез анкети, наблюдения и въпросници.
   Хенри Смит и Джон Уейкли в своята книга представят типични въпроси, които могат да бъдат зададени в анкета, като по 4-бална скала според отговора се отчита в коя система се намира дадена организация.
  Например: 1) Какъв е потокът на информацията във вашата организация? (от 1 - отгоре-надолу; до 4 - двупосочно); 2) До каква степен вашият ръководите знае проблемите на персонала? (1 - не ги осъзнава, не го интересува; 4 - много добре ги познава и се интересува).
   При по-долна степен на развитие на организацията се "работи" с ръководителите!

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.