Тренинга за сензитивност е метод за подобряване на уменията на хората в организацията. Презумпцията е, че ако повече хора в една организация имат нови общи ценности и поведението им съответства на тези ценности, което е в синхрон с поведението, необходимо за организацията, тогава самата структура на организацията трябва да се промени в съответствие с вече достигнатото в индивидуалното развитие на хората. Сензитивният тренинг противостои на бюрократичния модел на организацията. Според Уорън Бенис бюрократичният модел не може да съществува при нараснал размер на организациите, при нараснало равнище на образоваността и компетентността на хората.
Подобряване на уменията на хората в организацията -тренинга за сензитивност
   Най-важните задачи, според Бенис, са как да се интегрират личните интереси с организационните цели, как да се разпредели властта вътре в организацията, как да се съдейства за сътрудничество между работещите, как по-бързо да се извърши адаптацията към променящите се условия. Това са основни проблеми, с които бюрократичният модел на организация не може да се справи.
Сензитивният тренинг има за цел да повиши компетентността на хората в организацията. Целите са:
  1. повишаване на собствената проницателност и самоосъзнаване в съответствие с поведението на другите в групата (в смисъла на социалния контекст);
  2. нарастване чувствителността към поведението на другите, към личността;
  3. осъзнаване на процесите, които съдействат или пречат за взаимодействието между различните групи и личности и с това пречат на развитието (акцентиране върху пречките - анализ);
  4. повишаване на уменията за диагностика на социалните, междуличностните и междугруповите взаимоотношения;
  5. подобряване на уменията за действие в синхрон с постигнатото в теоретичния план;
  6. обучение на хората в начини на учене за самоусъвършенстване.
   Групите за сензитивен тренинг се наричат още Т-групи. Те фокусират върху нещата "тук и сега". Участващите в групата се окуражават от референтите (референт и ко-референт), обсъждат собствените си мисли и преживявания, отношенията в групата в момента. Няма стандартен метод за ползване на тренинга, за да се изпълни със сигурност организационната промяна! Необходимо е обаче да се спазват няколко стъпки при подбора на хората в Т-групите:
  1. стъпка - да няма хора от една организация (хората да не се познават);
  2. стъпка - в групата може да има членове от една и съща организация, но в никакъв случай ръководители;
  3. стъпка - могат да се включат хора от реално съществуващи групи и екипи в дадена организация;
  4. стъпка - включват се реални групи (и с ръководителя), разглеждащи реални работни ситуации.

   Всеки човек изминава дълъг път, докато се научи да говори за проблемите си. Реализирането на стъпките е бавен процес, затова тренинг-програмите са част от дълговременната програма за промяна в организацията. (В организациите в България личи липса на умение за водене на разговор - пред шефа или се мълчи, или чувствата се "изливат" емоционално).

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.