Отчитането‭ ‬и‭ ‬най-вече‭ ‬включването‭ ‬и‭ ‬разработването‭ ‬на‭ ‬психологическите‭ ‬аспекти‭ ‬на‭ ‬обучението‭ ‬предпоставя‭ ‬преодоляване‭ ‬на‭ ‬кризата‭ ‬в‭ ‬образователните‭ ‬институции‭ ‬и‭ ‬постигане‭ ‬на‭ ‬учебен‭ ‬процес,‭ ‬приспособен‭ ‬към‭ ‬изискванията‭ ‬на‭ ‬реалността.
   Учебният‭ ‬процес‭ ‬приема‭ ‬нова‭ ‬форма‭ ‬и‭ ‬съдържание‭ ‬и‭ ‬това‭ ‬естествено‭ ‬поражда‭ ‬нови‭ ‬въпроси‭ ‬и‭ ‬страхове,‭ ‬но‭ ‬и‭ ‬търсене‭ ‬на‭ ‬нови‭ ‬подходи‭ ‬за‭ ‬обучение.‭ 

Конструктивизъм в педагогиката и иновации в учебния процес
 В‭ ‬съвременното‭ ‬училище‭ ‬учебното‭ ‬съдържание‭ ‬се‭ ‬налага‭  ‬да‭ ‬бъде‭ ‬преструктурирано‭ ‬като‭ ‬се‭ ‬въвеждат‭ ‬нови‭ ‬учебни‭ ‬единици‭ ‬обединени‭ ‬в‭ ‬модули.‭ Сменя‭ ‬се‭ ‬и‭ ‬обичайната‭ ‬учебна‭ ‬среда‭ ‬с‭ ‬нова‭ ‬по‭ ‬непривична‭ ‬обстановка,‭ ‬в‭ ‬която‭ ‬учениците‭ ‬се‭ ‬чувстват‭ ‬партньори‭ ‬и‭ ‬желаят‭ ‬да‭ ‬ескпериментират.‭ Нова‭ ‬е‭ ‬и‭ ‬ролята‭ ‬на‭ ‬учителя.‭ ‬От‭ ‬позицията‭ ‬му‭ ‬на‭ ‬водещ‭ ‬и‭ ‬недвусмислен‭ ‬авторитет‭ ‬и‭ ‬съдия,‭ ‬до‭ ‬тази‭ ‬на‭ ‬експерт‭ ‬и‭ ‬консултант‭ ‬на‭ ‬учебната‭ ‬дейност.‭ ‬Неговата‭ ‬цел‭ ‬е‭  ‬да‭ ‬направлява‭ ‬обучаемият‭ ‬сам‭ ‬да‭  ‬достигане‭ ‬до‭ ‬желаните‭ ‬резултати.‭ ‬Обучението‭ ‬днес‭ ‬се‭ ‬интерпретира‭ ‬като‭ ‬двустранен‭ ‬процес,‭ ‬т.е.‭ ‬позицията‭ ‬на‭ ‬активен‭  ‬участник‭ ‬се‭ ‬дава‭ ‬и‭ ‬на‭ ‬ученика.‭ ‬Идеята‭ ‬е‭ ‬за‭ ‬разширяване‭ ‬на‭  ‬границите‭ ‬на‭ ‬умелото‭ ‬включване‭ ‬на‭  ‬самоконтрола‭ ‬на‭ ‬учениците,‭ ‬с‭ ‬оглед‭ ‬ефективността‭ ‬на‭ ‬обучението.
   Разширяването‭ ‬на‭ ‬границите‭ ‬на‭ ‬обучаемите‭ ‬е‭ ‬по‭ ‬посока‭ ‬както‭ ‬на‭ ‬трупане‭ ‬на‭ ‬нови‭ ‬знания,‭ ‬така‭ ‬и‭ ‬на‭ ‬формиране‭ ‬на‭  ‬чувството‭ ‬за‭ ‬отговорност‭ ‬и‭ ‬достойнство‭ ‬на‭ ‬всеки‭ ‬ученик,‭ ‬по‭ ‬посока‭ ‬изграждане‭ ‬на‭ ‬собствената‭ ‬личност.‭ 

Ръководни‭ ‬са‭ ‬следните‭ ‬два‭ ‬принципа‭ ‬на‭ ‬обучение:

 1. По‭ ‬посока‭ ‬на‭ ‬подрастващите‭ ‬-‭ ‬вниманието‭ ‬се‭ ‬фокусира‭ ‬към‭ ‬личностно‭ ‬израстване,‭ ‬чрез‭ ‬преминаване‭ ‬от‭ ‬търсене‭ ‬на‭ ‬подкрепа‭ ‬в‭ ‬средата‭ ‬към‭ ‬намиране‭ ‬на‭ ‬опора‭ ‬всебе‭ ‬си.‭ ‬Или‭  ‬ученикът‭ ‬да‭ ‬осъзнае,‭ ‬че‭ ‬не‭ ‬е‭ ‬зависим‭ ‬от‭ ‬другите‭ ‬и‭ ‬да‭ ‬открие,‭ ‬че‭ ‬може‭ ‬много‭ ‬повече,‭ ‬от‭ ‬това‭ ‬което‭ ‬допуска‭ ‬за‭ ‬себе‭ ‬си.‭ 
 2. ‬По‭ ‬посока‭ ‬на‭ ‬обучението‭ ‬-‭ ‬според‭ ‬този‭ ‬принцип‭ ‬учениците‭ ‬от‭ ‬пасивни‭ ‬слушатели,‭ ‬които‭ ‬приемат‭ ‬безкритично‭ ‬учебния‭ ‬материал‭ ‬се‭ ‬превръщат‭ ‬в‭ ‬активно‭ ‬пресъздаващи‭ ‬личности,‭ ‬и‭ ‬интерпретиращи‭ ‬дадената‭ ‬информация.‭ 

   Основното‭ ‬средство‭ ‬за‭ ‬реализиране‭ ‬на‭ ‬тези‭ ‬принципи‭ ‬е‭ ‬партньорството.‭ ‬В‭ ‬съвременното‭ ‬училище‭ ‬учебното‭ ‬съдържание‭ ‬се‭ ‬разглежда‭ ‬като‭ ‬познавателна‭ ‬дейност‭ ‬ориентирана‭ ‬към‭ ‬свързване‭ ‬на‭ ‬новите‭ ‬знания‭ ‬с‭ ‬предишния‭ ‬опит‭ ‬на‭ ‬ученика.‭ ‬Това‭ ‬означава,‭ ‬че‭ ‬ученето‭ ‬не‭ ‬е‭  ‬просто‭ ‬процес‭ ‬на‭  ‬получаване‭ ‬и‭ ‬натрупване‭ ‬на‭ ‬информация,‭ ‬а‭ ‬е‭ ‬активен‭ ‬процес,‭ ‬при‭ ‬който‭ ‬личността‭ ‬конструира‭ ‬индивидуален‭ ‬познавателен‭ ‬образ‭ ‬на‭ ‬действителността.‭ ‬От‭ ‬тази‭  ‬гледна‭  ‬точка,‭ ‬целта‭ ‬на‭ ‬обучението‭ ‬е‭ ‬не‭ ‬само‭ ‬даване‭ ‬на‭ ‬информация,‭  ‬а‭ ‬работа‭ ‬с‭ ‬когнитивното‭ ‬развитие‭ ‬на‭ ‬учениците,‭ ‬т.‭е.‭  ‬изграждане‭ ‬и‭ ‬преструктуриране‭  ‬на‭ ‬когнитивните‭ ‬структури‭ ‬– внимание,‭ ‬памет,‭ ‬мислене.‭ ‬Това‭ ‬не‭ ‬може‭ ‬да‭ ‬се‭ ‬постигне‭ ‬чрез‭ ‬опростено‭ ‬учебно‭ ‬съдържание,‭ ‬а‭ ‬изисква‭ ‬изграждане‭ ‬на‭ ‬комплексна‭ ‬учебна‭ ‬среда,‭ ‬съответна‭ ‬на‭ ‬реалността,‭ ‬чрез‭ ‬която‭ ‬ученика‭ ‬да‭ ‬придобие‭ ‬нов‭ ‬социален‭ ‬опит.‭ 

   Конструктивистката‭ ‬педагогическа‭ ‬система‭ ‬задава‭ ‬специални‭ ‬условия‭ ‬за‭ ‬обучение,‭ ‬където‭ ‬на‭ ‬учениците‭ ‬се‭ ‬дава‭ ‬възможност‭ ‬да‭ ‬си‭ ‬сътрудничат.‭

  Етапите‭ ‬на‭ ‬обучението‭ ‬организирани‭ ‬съобразно‭ ‬идеите‭ ‬на‭ ‬конструктивизма‭ ‬са:‭ 

 1. стимулиране‭ ‬на‭ ‬интерес‭ ‬-‭ ‬избор‭ ‬на‭ ‬тема‭ ‬която‭ ‬предизвиква‭ ‬условия‭ ‬за‭ ‬оформяне‭ ‬на‭ ‬противоречащи‭ ‬се‭ ‬мнения‭ ‬в‭ ‬класа‭; 
 2. формиране‭ ‬на‭ ‬групи‭ ‬– училищния‭ ‬клас‭ ‬се‭ ‬разделя‭  ‬на‭ ‬разнообразни‭ ‬групи,‭ ‬независимо‭ ‬от‭ ‬признаците‭ ‬– способности,‭ ‬пол,‭  ‬етнически‭ ‬произход‭ ‬и‭ ‬пр.‭;
 3. развитие‭ ‬на‭ ‬отношенията‭ ‬в‭ ‬групите‭ ‬– учителят‭ ‬стимулира‭ ‬комуникацията‭ ‬вътре‭ ‬в‭ ‬групите‭ ‬базирана‭ ‬на‭ ‬общи‭ ‬черти‭ ‬и‭ ‬споделени‭ ‬възгледи‭ ‬между‭ ‬участниците‭;
 4. водещ‭ ‬е‭ ‬изборът‭ ‬на‭ ‬тема‭ ‬и‭ ‬позицията‭ ‬по‭ ‬интерпретиране‭ ‬на‭ ‬водещата‭ ‬тема‭ ‬– дадената‭ ‬тема‭ ‬следва‭ ‬да‭ ‬се‭ ‬раздели‭ ‬на‭ ‬малки‭ ‬части‭ ‬като‭ ‬всяка‭ ‬група‭ ‬има‭ ‬собствена‭ ‬подтема‭ ‬за‭ ‬доказване‭ ‬и‭ ‬утвърждаване.‭ ‬Така‭ ‬работата‭ ‬на‭ ‬всяка‭ ‬група‭ ‬е‭ ‬нужна‭ ‬и‭ ‬важна‭ ‬за‭ ‬постигане‭ ‬на‭ ‬водещата‭ ‬тема‭;
 5. по‭ ‬нататъшно‭ ‬деление‭ ‬на‭ ‬зададената‭ ‬тема‭ ‬-‭ ‬подтемата‭  ‬се‭  ‬разделя‭ ‬на‭ ‬още‭ ‬по-малки‭ ‬отрязъци‭ ‬така,‭ ‬че‭ ‬всеки‭ ‬член‭ ‬от‭ ‬групата‭ ‬да‭ ‬има‭ ‬собствен‭ ‬задача,‭ ‬за‭ ‬чието‭ ‬изпълнение‭ ‬е‭ ‬отговорен‭;
 6. разработка‭ ‬на‭ ‬подтемата‭ ‬– учениците‭ ‬събират‭ ‬и‭ ‬разработват‭ ‬материал‭ ‬за‭ ‬техните‭ ‬собствени‭  ‬задачи‭ ‬самостоятелно‭ ‬като‭ ‬са‭ ‬насърчавани‭ ‬да‭ ‬си‭ ‬помагат‭ ‬един‭ ‬на‭ ‬друг‭; 
 7. членовете‭ ‬на‭ ‬групата‭ ‬дискутират‭ ‬изпълнението‭ ‬на‭ ‬самостоятелните‭ ‬задачи‭ ‬по‭ ‬своята‭ ‬подтема‭;
 8. членовете‭  ‬на‭ ‬групата‭ ‬подготвят‭ ‬съвместен‭ ‬отчет‭; 
 9. доклад‭ ‬на‭ ‬групата‭ ‬от‭ ‬резултатите‭ ‬на‭ ‬задачата‭ ‬пред‭ ‬класа.


Посоченият‭ ‬начин‭ ‬на‭ ‬обучение‭ ‬е‭ ‬целесъобразно‭ ‬да‭ ‬се‭ ‬изпълнява‭ ‬при‭ ‬следните‭ ‬видове‭ ‬уроци:
 • разработване‭ ‬и‭ ‬усвояване‭ ‬на‭ ‬нови‭ ‬знания‭ 
 • формиране‭ ‬на‭ ‬умения‭ ‬и‭ ‬навици‭ 
 • систематизиране‭ ‬на‭ ‬знанията‭ 
 • проверка‭ ‬и‭ ‬оценка‭ ‬на‭ ‬знанията‭

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.