Експериментът е потенциално най мощния изследователски метод в психологията. Това е метод на изследване, при който имаме контролирана ситуация, в която преобладаващата част от условията /външни и вътрешни/ се държат относително постоянни, а друга част /могат да са повече условия/ се манипулират целенасочено така, че да се провери въздействието им върху определени аспекти на психиката на индивида или на други хора. Тук е активна ролята на изследователя. Той е “режисьора в постановката”. В науката се работи по принципа на сравнението /трябва да има еталон/.

МЕТОД НА РАЗЛИЧИЕТО НА ДЖОН МИЛ
Особености и проблеми при експериментирането в психологията:


 1. Измерванията в психологията са практически неточни - Понижена надеждност в психологичните инструменти. 
 2. Голям брой на променливите, които да бъдат контролирани /има 200-300 такива/; трябва да  се ограничат  вариациите в променливите. Дименсиите на човешкото поведение се изменят във времето.
 3. Качествата на индивидите не са нещо стационарно, те непрекъснато се развиват, променят- например настроението, по- малко интелигентността. Основната сложност за провеждане на експеримента в психологията е отсъствието на възможност за пълен контрол над въздействието.


Видове изследовтелски планове  според контрола в психологията:

 • Експериментални - системно се въвеждат или отстраняват променливи от експериментатора.
 • Пасивно наблюдателски- набавя се емпирични факти, но тук не може да се правят изводи за причинно- следствените връзки. Експериментаторът само проследява развитието на определени взаимоотношения между променливите за определен период от време. 

Класификация на експерименталните изследователски планове 


Класификация на експерименталните изследователски планове   При същинските експериментални планове изследваните лица са случайно разпределени в експериментални и контролни групи, които по- късно, след въвеждане на експерименталното въздействие, ще бъдат сравнявани по получените резултати.

   При квази-експерименталните планове не се създават първоначално еквивалентни групи- например в училищни класове или студентски групи. Ако групите не са еквивалентни, тъй като при предварителното изследване се установява степента на различие, следва групите след експериментално въздействие да са още по- различни, или още по- малко различни, за да има доказано влияние на въздействащата променлива.

Групови експериментални планове


   Случайно разпределение на изследваните лица в групи. Тук има  случайно разпределение на изследваните лица. Трябва да има  контролна група /еталон за сравнение/. Изходното условие е двете групи да бъдат еднакви. Това се постига чрез случайно разпределение . Така се гарантира двете групи да са еднакви.

   При истинските планове имаме случайно изравняване на групите, в резултат на което по даден параметър те са абсолютно еднакви. След това се въвежда в експерименталната група въздействие, докато в контролната условията се запазват, тя е еталон. След въздействието върху експерименталната група отново се мери и сравнява резултата с контролната. При квазиексперименталните планове няма контролна група , при тях се използват статитистически групи- студенти, ученици. Принципът е, че се мери различието, след това има въздействие и се мери промяната в различието. Тук съществен проблем е интерпретацията  на резултата. Експериментът се явява идеалното средство за каузални връзки /причинно- следствени връзки/. Съществуват 3 условия за това:
 1. Причината трябва да предшества по време ефекта, това условие лесно се осигурява, тъй като изследователят знае моментите, в които изследваните са подложени на въздействие.
 2. Между двете променливи /причина и ефект/ трябва да съществува връзка  /корелация/. Ако няма корелация, няма причинно- следствена връзка, но е възможно ако има корелация, да има причинно- следствена връзка.
 3. Не трябва да има правдоподобно алтернативно обяснение за:
• ясна времева последователност;

• експериментът следва да е достатъчно чувствителен, за да покаже, че вероятната причина и ефектът са взаимосвързани;

• че се изключва възможността за трета /конкурираща/ се променлива, която да обясни връзката между причината и ефекта;

• изключва алтернативни хипотези за променливите /конструктите/ в тази връзка да сме сигурни, че измерителните инструменти мерят точно това, което искаме да измерим; да са конструктивно валидни/.

Фактори които могат да застрашат вътрешната и външна валидност


Фактори, които застрашават вътрешната валидност при психологичен експеримент:

 • Фон- това, което се случва между първото и следващите измервания в експеримента.
 • Естествено развитие- отнася се до настъпилите естествени изменения с течение на времето, например възрастовите промени /особено при деца/, умора, усилване на глада.
 • Ефекта на тестуването- отнася се върху влиянието на първото измерване върху следващото. Включва отчетливото подобряване на резултатите на изследваните лица само в резултат на предишното използване на същия тест.
 • Инструментална погрешност- нестабилност на измервателното средство, особено ако е наблюдател, възможно е пресищане на наблюдателите, умора.
 • Статистическа регресия- Наблюдава се когато групите са подбрани по КРАЙНИ показатели и оценки /силни и слаби ученици/.
 • Подбор на изследваните лица - отнася се до разпределението на изследваните лица в групи.
 • Отпадането в хода на експеримента - експериментално загиване- когато едно дете от групата отива в друг град например. Отнася се до неравномерното отпадане на хора от сравняваните групи.
 • Взаимодействие на факторите на подбора с естественото развитие. При определени ситуации това се явява най- голямата заплаха за вътрешната валидност.

Фактори, които застрашават външната валидност при психологичен експеримент:
 • Реактивен ефект /ефект на взаимодействие на тестуванията/- при повторно тестуване изследваните лица имат определен опит и подобряват резултатите си, независимо от експерименталното въздействие.
 • Взаимодействие на подбора и експерименталното въздействие /възможно е да е налице специфичен подбор, който при други обстоятелства ще бъде по друг начин/.
 • Условия на провеждане на експеримента, предизвикващи реакция на изследваните лица- тази реакция не позволява по- късно да се разпространят резултатите за влияние на експерименталната промяна върху лица, подложени на такова въздействие в неекспериментална обстановка. 
 • Взаимната интерференция на експерименталните въздействия /натрупване на въздействия/ преди влиянието на по- ранните въздействия да е изчезнало. В такъв смисъл новото въздействие се смесва с “ехото” от предишното.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.