Обсъждане на резултата от психологическото изследване

   От обяснението започва експертната работа на експериментатора. Недоказването на хипотезата е също научен факт. На обработка се подлагат всички получени факти. Тук е важна професионалната подготовка на експериментатора и качествата на мисленето му- проницателност, критичност, задълбоченост и др. Експериментатора отново се връща към литературата, за да се сравнят резултатите с тези, от вече провеждани подобни изследвания, но основното са неговите собствени  резултати. Анализът има количествена и качествена страна.
   Количествената страна- това са статистически величини, средни стойности, стандартни, корелационни отклонения, коефициенти, изразени с цифри. Те са само предпоставка за качествен анализ, те са само филтри, помощно средство на психологичния анализ.
    Качествена страна- точен анализ от психична гледна точка. 

Обобщение и изводи от психологическото  изследването


Изводите от експерименталните изследвания са в 2 посоки:
 1. Теоретична посока- отнася се до потвърждаване или не на хипотезата;
 2. Практико-приложна посока- къде на практика можем да приложим получените резултати. Това са така наречените внедрителски перспективи като резултат от изследването.

Оформяне на труда от психологическото  изследване


Главни части:

 1. Увод- съдържа мотивите, които са довели до актуалността на проблема; посочва се мястото на проблема, сътрудниците, които са съдействали за разработването на проблема, благодарност към лицата, които имат принос за извършване на експеримента.
 2. Теоретично проучване по проблема- тук се прави анализа, свързан с понятийното поле; кои са дискусионните моменти, какви празноти съществуват, какъв проблем ще се реши с провеждането на експеримента. Литературният анализ има критичен характер, както и оформянето на работната хипотеза.
 3. Методика на изследването- тук се формулират целите и задачите на изследването, хипотезата; описват се емпиричните индикатори, методиките им, променливите, посочва се точно методиката, която се използва. Описват се условията на експеримента, организацията на работа, подбора на изследваните лица, етапите на изследване как се манипулира независимата променлива.
 4. Изложение  на резултатите- тук се представят резултатите от изследванията във вид на таблици, графики.
 5. Анализ на резултатите- добавят се обяснения на резултатите- теоретично и практико- приложно.
 6. Обобщения , изводи и препоръки- правят се заключително изводи и препоръки. Дават се сдържано и с пожелания за по- нататъшна работа. Правят се изводи за външната валидност с други хора, на друго място.
 7. Приложения- тук се включва подробно експерименталния материал- тестове, въпросници, резултатите от наблюденията и измерванията. Прави се, за да не се обременява основния текст при анализ на резултатите, по- добра прегледност.
 8. Цитирана литература- под линия, най- отзад.
 9. Индекси- азбучна линия- български, руски, латински. Коректността изисква всеки цитат да бъде цитиран.
 10. Съдържание на труда- в началото или в края /в последно време съдържанието на труда се поставя в началото му/.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.