Изследва се влиянието на културата върху човешкото поведение. Целта е да се изясни културалната детерминация на общогруповите особености и на индивидуалните различия в поведението. По същността си се явяват частен случай на експерименталните планове, при които се използват групови сравнения. Броят на сравняваните групи може да е повече от 2.

Условно могат да са 2 вида: 
  1. Сравняват се повече от 2 естествени или рандомизирани групи от две популации.
  2. Сравняват се повече от 2 естествени или рандомизирани групи от две популации и лонгитюдния (дългосрочен) изследователски план, при който се отчита не само различието между поведението между различните групи, но и характера на изменението им във времето под влиянието на различни фактори.


   Началото на кроскултуралните изследвания е поставено от Вунд. В “Психология на народите” той подчертава генетичния приоритет пред националния. В съвременната кроскултурална психология основният метод е емпиричния  метод.Предмет са особеностите на психиката на хората от гледна точка на детерминиращи и социо-културните фактори, специфични за всяка от сравняваните етнокултурни общности. 
Кроскултурални изследвания  Кроскултурални изследвания дават по- голямо разбиране за същността на човека и за детерминацията на човешкото поведение.   Те трябва  да се насочим към особеностите на психиката, които са се оформили под влияние на културните особености. Изисква се много добра операционализация на “култура” и “културни фактори” Трябва да се подберат адекватни методи и методики за хора, които имат различни култури- културен шок. Задължителен е правилния подбор на изследваните лица така, че да има гаранция че са от различни култури, да са представителни за дадена популация.
   Култура е исторически предавана структура на значенията, които се съдържат в символите, създавани от хората. Субкултурата е подразделение на културата- например селска, градска, американска, италианска. Хипотезите са свързани с търсене на каузални връзки в посока на културални фактори върху психичните особености на индивидите. Счита се, че поведението на индивидите от различни култури, е причинено от културални фактори. Най- съществените особености са, че са корелационни , а не експериментални изследвания.
Проблемът е конструирането и избор на подходящи методики за регистриране на психичните явления. Колкото повече личности има толкова по- трудно се манипулира обществото.

Прилага се следният подход:
  1. Изработват се двете методики за двете субкултури
  2. Рандомизират се 2 групи
  3. Измерва се 1 група с 1 методика.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.