Сравнение между експерименталните плановете за изследване на едно лице и груповите планове
   Плановете за изследване на едно- единствено лице и груповите експериментални планове се различават по няколко важни характеристики, отнасящи се до проблемите, които решават събирането на информацията и анализа й.
   Най- общо и при двата вида експериментално психологическо изследване се търси отговор на въпроса -Има ли от експерименталното условие някакъв ефект?
   При изследване на едно- единствено лице се осигурява информация за констатираната  промяна в течение на времето, докато междугруповият план дава оценка на интервенцита за определена популация от изследвани лица. Например планът  с едно единствено лице включва сравнение на поведението при две условия, но процесът на промяната се документира в течение на времето. Типичният междугрупов подход е да се сравнят две или повече групи в един или няколко момента от времето по своите средни величини и дисперсиите. Ако са вероятностно еквивалентни, преди да се приложи експерименталното условие, разликата между средните стойности се разглежда като описание на “ефектите” на експерименталното условие.
   Често пъти  е желателно, след като дадено експериментално условие е въвеждано при план с едно- единствено изследвано лице, да се премине към групови планове. С това се повишава външната валидност на експеримента.
   План с едно- единствено лице е подходящ, когато:
  • изследваното лице е на разположение многократно в достатъчно дълъг период от време и е готово да участва в изследването  в изследването;
  • експерименталното условие е такова, че може да се прилага повторно или многократно  тоест възможна е възвратимост към контролните условия;
  • средата  в която изследваното лице се подлага на въздействие, е относително константна и е възможно зависимата променлива да се мери всеки път.

   Ако тези условия не са изпълними, по- удачно е използването на груповите експериментални планове.
   Груповите планове  обаче имат други ограничения. Те се отнасят до рандомизацията. Тя може да не е възможна или да имаме недостатъчен брой индивиди за изследване.
   При анализа на данните груповите експериментални планове дават по- голяма възможност за използване на по- чувствителни статистически методи, което е предпоставка за по- прецизен психологичен анализ. 

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.