Няма единно мнение за силата на тази връзка.Правени са изследвания при които се променя степента на родствена близост между изследваните. Установено е, че колкото по-близки са родствените връзки, толкова по-висока е корелацията между резултатите на изследваните индивиди.Средния коефициент на корелация между IQ на родителите и техните биологични деца е 0.40, между родителите и осиновените им деца 0.31. Еднояйчните близнаци, които имат идентична наследственост, показват особено висока корелация по IQ – около 0.87. Корелацията на IQ на двуяйчни близнаци, които се развиват от различни яйцеклетки и имат еднаквост на наследствеността не по-голяма от тази на обикновените братя и сестри, е от порядъка на 0.60. 
Наследственост и интелект
Въпреки че представят детерминацията на интелекта от наследствеността като доста впечатляващи, цитираните резултати демонстрират и значителната роля на средата. Например, когато близнаците са отгледани заедно, в еднаква семейна среда, близостта на показателите на интелигентността се увеличават. Други изследвания показват, че интелектуалните способности на осиновените деца са по-високи, отколкото би следвало да се предположи въз основа само на IQ на техните биологични родители, а средата може да внесе промени в IQ до 20 точки по Станфорд-Бине.
Чрез множество методи е възможно да се прецени каква част от вариацията на тестовите резултати се дължи на факторите на наследствеността и каква на средата. Един от тях е сравнение на двуяйчни и еднояйчни близнаци по даден признак. За целта се измерват:
  1. Oбщата вариация на двете променливи – наследственост и среда  от данните на двойки двуяйчни близнаци;
  2. Вариацията, дължаща се само на средата чрез сравнение на еднояйчни близнаци.

   Разликата между тези две стойности – общата вариация и дължащата се на средата вариация – представлява вариацията, дължаща се на наследствеността (ВН), т.е. Вариацията дължаща се на наследствеността е равна на Oбщата вариация  минус Вариацията на средата
  Самата наследяемост  представлява отношение на генетичната и общата вариативност
   С други думи, наследствеността е пропорция на вариацията на даден показател вътре в специфична популация, която може да бъде отнесена за сметка на генетичните различия. Показателят на наследствеността се променя от 0 до 1. Когато по дадения показател еднояйчните близнаци си приличат повече, отколкото си приличат разнояйчните, показателят на наследствеността се приближава до 1 и обратното – ако еднояйчните близнаци си приличат почти колкото разнояйчните, показателят на наследствеността е близък до нулата. Тези съображения се отнасят до популацията, а не до отделния и представител. 
Оценките за относителния дял на наследствеността по отношение на интелигентността в различните изследвания варират в голяма степен – от 0.87 до 0.10. Такива внушителни разминавания предполагат наличието на неконтролирани показатели в процеса на изследването. Естеството на самият проблем предполага проучванията върху наследствеността да се правят чрез полеви измервания, а не чрез добре контролирани лабораторни експерименти. Тъкмо това естествено ограничение обаче не позволява филтрирането на евентуални неконтролирани фактори.
По-нататъшно усложняване на проблема с точността на измерванията внася допускането, че отглеждането в едно и също семейство предполага еднакви условия за децата. Това, разбира се, може да не е вярно.Еднояйчните близнаци например изглеждат външно по-сходни, което може да доведе до значително по-сходни начини на третиране от страна на родителите, отколкото това става с разнояйчните. Като пример могат да послужат еднаквите дрехи, които обикновено родителите купуват за външно сходните си деца, еднаквите прически, посещаването на едни и същи места и купуването на общи игри. 
В отсъствието на добре контролирани изследвания равнището на наследствеността не може да бъде установено с точност. Вън от съмнение е наличието на силно влияние на наследствеността върху интелекта, но каква е степента му е все още трудно да се прецени. Съществува хипотеза, според която интелигентността се определя от гени, чийто индивидуален ефект не е голям, но е кумулативен. Ако са въвлечени 5 до 10 гена, техните комбинации биха били в състояние да доведат до нормално разпределение на IQ стойностите и биха позволили широко разнообразие от интелектуални способности, дори в границите на отделно взето семейство. С помощта на такъв обяснителен модел стават разбираеми и случаите, когато родители с висок IQ имат деца с нисък IQ и обратно.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.