Полови различия. Половo-ролеви стереотипи.
   Историческия преглед на изследванията на половите различия очертават три основни подхода: различия между половете по отделни психологически характеристики; полът като личносттна променлива и полът като социална категория:

  1. Различия между половете по отделни психологически характеристики: Подходът е насочен към установяване на индивидуалните различия между половете чрез прилагане на тестове. Идеята е да се установи дали двата пола се различават съществено по редица показатели (интелект, когнитивни функции, постижения и т.н.), като полът се приема за биологична даденост .
  2. Полът като личносттна променлива: Подхода на практика третира пола като личностна черта. Приема се, че полът е представен у отделния индивид като едно или няколко, но малко на брой качества, които имат вид на черти и основната задача е да се измерят тези черти .
  3. Полът като социална категория: акцентът тук е изцяло в дефинирането, описанието и измерването на социалните аспекти на пола в дадено общество (социални роли, стереотипи, нагласи, статус и т.н.) .


Половo-ролеви стереотипи

   Във всички популации съществува такъв стереотип, свързан с нагласите при възприемането на половете. Росенкранц  предлага на студенти списък от двуполюсни прилагателни, отразяващи личностни черти. По всяка от тях студентите оценяват типичния мъж и типичната жена. За стереотипни характеристики се приемат тези, за които има сходство във възгледите между по-голямата част от изследваните лица, че единият полюс е по-характерен за единия пол, отколкото за другия. Втора група от изследваните оценява кой полюс от всяка черта представлява по-социално желателно поведение. Резултатите показват, че „мъжките” черти са по-голям брой и са групирани около фактора „компетентност”, докато „женските” изразяват по-скоро фактора „топлота и експресивност”. По този начин мъжете са разглеждани като уверени в себе си, независими, активни, обективни, състезаващи се, амбициозни и способни лесно да вземат решения, докато жените се възприемат като излъчващи мекота, сензитивни към чувствата на другите. Тези данни съвпадат с предложеното от Т.Парсънс разграничение между „инструменталната” роля на мъжа и ”експресивната” роля на жената, т.е. мъжът е по-малко загрижен за междуличностните отношения, отколкото за майсторството и контрола, докато жената е фокусирана върху емоционалните взаимоотношения. Аналогично на изследването на Росенкранц е проведено в български условия от Л.Андреева и Т.Янчева през 1997. Извадката е от студенти и макар да има разлика в историческия период и културните условия, отново са открити два стереотипа – единия за мъжката, а втория за женската роля. Докато „женският” фактор на топлота и експресивност запазва основното си съдържание за българската извадка, „мъжкият” е ориентиран предимно към амбиция и пробивност, а не към компетентност, както е в случея с американското изследване.

   Стереотипа може да изиграе водеща роля при формиране на реалното поведение за това трябва да се внимава с свръхобобщенията, самосбъдващите се пророчества и изследванията в сферата на пола, защото те могат да повлияят стереотипите.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.