Ацетилхолин, биогенни амини, аминокиселини,невропептиди

   Невромедиатори са необходими, за предаване на нервен импусл от един неврон на друг. Те се освобождават от везикулите, намиращи се в пресинаптичната мембрана и пренасят различни нервни импулси чрез предизвикване на промени в постсинаптичната мембрана на приемащата клетка. Понастоящем броят на веществата, за които се знае, че имат медиаторна роля, е твърде голям - около 50. Основните медиатори са
• Ацетилхолин;
• Аминокиселини - възбудни (глутамат и аспартат) и задръжки (гамаа-миномаслена киселина и глицин);
• Биогенни амини - норадреналин, допамин, серотонин;
• Невропептиди - ендогенни опиоидни пептиди и невропептиди, включени в хормоналната регулация и секретирани в храносмилателния тракт.
   Първите три групи са медиатори с малки молекули. Те са пакетирани в пресинаптичните мехурчета и се изливат в синаптичната цепнатина в сравнително голяма количество. Синтезират се отново в крайните окончания на пресинаптичните влакна, или навлизат по механизма на обратното захваща-не, след като са изиграли своята медиаторна роля. Медиаторите от четвъртата група, които са белтъчни вещества с голяма молекула, наречени невропептиди, се синтезират в тялото на неврона.
   Медиаторите от първите три групи (ацетилхолин, аминокиселини и биогенни амини) са вещества които проявяват своето действие в границите на един синапс.
   Невропептидите, освен в границите на един синапс, могат да се разнасят и чрез кръвта и да имат отдалечено от мястото на образуването си действие. 
Медиаторите в синапсите проявяват своето действие като се свързват със специфични за тях рецептори на постсинаптичната мембрана. За много от тези рецептори са познати и синтетични вещества, които се свързват с тях и могат да имитират действието на медиаторите - те носят наименованието агонисти. Съществуват и вещества, които могат да блокират действието на медиаторите – те носят наименованието антагонисти.
   Ацетилхолин. Ацетилхолинът е възбуден медиатор в крайния мозък. Неговото действие се свързва с протичането на висши функции като мислене и памет. Отделя се в кората на челните дялове. Приемането на някои ацетилхолинови антагонисти нарушават целостта на мисловните процеси и причиняват временна амнезия. Освен това ацетилхолин се отделя в нервно-мускулните синапен. Кураре (отровата, в която индианците са натопявали стрелите си) е специфичен блокер на ацетилхолиновите рецептори в нервно-мускулния синапс и прекъсва предаването на импулсите за съкращение на скелетните мускули. Поради тази причина курарето е невропаралитична отрова. 
Ацетилхолинът се отделя в крайните окончания на парасимпатикусовите влакна на вегетативната нервна система. Той причинява забавяне и отслабване на сърдечните съкращения, но има стимулиращ ефект върху гладката мускулатура на храносмилателния тракт. В областта на синаптичната цепнатина ацетилхолинът се разгражда от ензима ацетилхолинестераза.
   Аминокиселини. Аминокиселините са медиатори в ЦНС с бързо действие и могат да имат възбудно и задръжно влияние. Аминокиселините, които предизвикват възбуждане, са глутамат и аспартат. Аминокиселините, които предизвикват задържане, са гама-амино маслената киселина (ГАМК) и глицин.
Глутаматът и аспартатът са главните възбудни медиатори в ЦНС. Те са разпространени във всички структури на ЦНС. Най-много рецептори за тяхното действие има в кората на крайния мозък, в базалните ганглии и в неврони на сетивните пътища.
Гама-амино маслената киселина (ГАМК) е задръжен медиатор в главния мозък. Концентрацията му в кората на крайния мозък е висока. Той е медиаторът на голяма част от междинните неврони, които със своите задръжни въздействия препятстват безконтролното разпространение на въз-будни процеси.
Глицинът е задръжен медиатор в гръбначния мозък. Веществото стрих-нин, което предизвиква гърчове, е антагонист на глицина. Нормално възбуждането в гръбначния мозък е локализирано в сегмента, или сегментите на протичащата рефлексна дейност, като се съкращават последователно мускули сгьвачи и мускули разгъвачи.
   Биогенни амини. Към тази група медиатори принадлежат норадренали-нът, допаминът и серотонинът. Биогенните амини имат по-бавно, но по-дифузно действие от аминокиселините.
Норадреналинът е медиатор в синапен на ЦНС, но заедно с адреналина. са медиатори на крайните окончания на симпатикусовите влакна на вегетативната нервна система. Норадреналин във висока концентрация има в централна структура в сивото вещество на моста. Голямо множество норадренергични неврони има в продълговатия мозък и моста.
Допаминът е вещество, което се образува в хода на синтезата на но-радреналин. Той е медиатор в мозъчни структури, свързани с:
• Регулация на движенията;
• Поведението;
• Функцията на челните дялове;
Допаминът е медиатор в областта на базалните ганглии, които участват в регулацията на движенията.
Серотонинът (5-хидрокситриптамин) е медиатор в ядра, разположени около срединната линия на горната част на продълговатия мозък и моста. С медиаторната роля на серо-тонина се свързват следните функции:
• Състояние на сън и будност;
• Контрол в пренасянето и преработката на сетивна информация;
• Поява на халюцинации и поведенчески промени;
• Контрол на телесната температура и секрецията на хормони.
   Невропептиди. Това е една много голяма група от вещества, които циркулират в кръвта и играят роля на хормони. За тях е характерно, че имат както регулаторни ефекти върху периферни органи, така и централни ефекти върху някои поведенчески прояви (прием на вода и храна, родителско поведение, състояние на стрес и др.).
Невропептидите се секретират от неврони в мозъка, предимно в стволовата част и междинния мозък, в хипофизната и някои други ендокринни жлези и в някои периферни органи (стената на стомаха и тънкото черво, бъбрека, сърцето). Ендогенни опиоидни пептиди. В тази група се включват ендорфинът и енкефалините. Те се произвеждат от неврони в различни части на ЦНС. В някои от тях те имат модулиращо значение при предаване и преработване на болковите усещания и намаляват болковата сетивност. Те са също медиатори в мозъчни центрове, свързани с възнаграждение и удоволствени изживявания. Морфино-подобните лекарствени средства, наречени още опиати, се свързат с техните рецептори

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.